BALLSTEP2 สมัครแทงบอลสด BALLSTEP2 แทงบอลชุด BALLSTEP2

BALLSTEP2 สมัครแทงบอลสด BALLSTEP2 แทงบอลชุด BALLSTEP2 เว็บแทงบอลสด แทงบอลสูงต่ำ เว็บบอลสด แทงบอลสด สมัครแทงบอลสเต็ป สมัครบอลสเต็ป เว็บบอลสเต็ป แทงบอลสเต็ป

ตารางต่อไปนี้กระทบยอดรายงานรายได้สุทธิและกำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดเป็นกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว และกำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วสำหรับแต่ละไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555โครงการซื้อหุ้นคืน

บริษัทประกาศในวันนี้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวนเงินสูงถึง 50 ล้านดอลลาร์ การซื้อคืนคาดว่าจะประกอบด้วยธุรกรรมในตลาดเปิดเป็นหลักที่ราคาตลาดโดยทั่วไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ภายใต้กฎข้อ 10b-18 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่ม

เติม แม้ว่าบริษัทอาจทำการซื้อคืนผ่านบล็อกการค้าหรือธุรกรรมที่เจรจาโดยส่วนตัว . บริษัทคาดว่าการซื้อคืนจะเริ่มในหรือประมาณวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 การซื้อคืนคาดว่าจะเกิดจากเงินสดในมือ เงินสดที่เกิดจากการดำเนินงาน และเงินกู้ยืมเพิ่มเติม ระยะเวลาของการทำธุรกรรมและจำนวนรวมของหุ้นสามัญที่จ

ะซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อคืนจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงสภาวะตลาดและราคาที่จะซื้อคืนหลักทรัพย์ บริษัทอาจยกเลิกการซื้อคืนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ทุกเมื่อ หากพิจารณาแล้วว่าการซื้อคืนเพิ่มเติมไม่รับประกันแนวโน้มไตรมาส 2 ปี 2556

สำหรับไตรมาสที่สอง บริษัทคาดว่ารายรับจะอยู่ระหว่าง 104 ล้านดอลลาร์ถึง 107 ล้านดอลลาร์ บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าในเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทจะจัดการประชุมเพื่อร่างแผนการผลักดันการเติบโตของรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างมูลค่าระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้มีคำแนะนำประจำปีที่ทันสมัยในขณะนั้นการประชุมทางโทรศัพท์

Orthofix จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันนี้ เวลา 16:30 น. ตามเวลาตะวันออก เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินของบริษัทสำหรับไตรมาสแรกของปี 2556 ผู้สนใจสามารถเข้าถึงการประชุมทางโทรศัพท์ได้โดยกด (888) 267-2845 ในสหรัฐอเมริกาและ (973) 413 -6102 นอ

กสหรัฐอเมริกา และป้อน ID การประชุม 38220 การโทรซ้ำจะสามารถใช้ได้เป็นเวลาสองสัปดาห์โดยกด (800) 332-6854 ในสหรัฐอเมริกาและ (973) 528-0005 นอกสหรัฐอเมริกา และเข้าสู่การประชุม ID 38220. เว็บคาสต์ของการประชุมทางโทรศัพท์สามารถเข้าถึงได้โดยไปที่เว็บไซต์ของบริษัทที่www.orthofix.comโดยคลิกที่ลิงก์นักลงทุน จากนั้นไปที่หน้ากิจกรรมและการนำเสนอเกี่ยวกับ Orthofix

Orthofix International NV เป็นบริษัทอุปกรณ์การแพทย์ระดับโลกที่มีความหลากหลาย โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาและส่งมอบเทคโนโลยีการซ่อมแซมและฟื้นฟูที่เป็นนวัตกรรมใหม่ให้กับตลาดกระดูกสันหลังและกระดูก ผลิตภัณฑ์ของ Orthofix มีการกระจายอย่างกว้างขวางทั่วโลกไปยังศัลยแพทย์กระดูกและผู้ป่วยผ่านทางตัวแทนขายของ Orthofix และบริษัทในเครือ และผ่านความร่วมมือกับบริษัทผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูกชั้นนำอื่นๆ นอกจากนี้

Orthofix กำลังร่วมมือกับกิจกรรม R&D กับองค์กรวิจัยและคลินิกชั้นนำ เช่น มูลนิธิปลูกถ่ายกระดูกและกล้ามเนื้อ มูลนิธิวิจัยและการศึกษาออร์โธปิดิกส์ และโรงพยาบาลเด็ก Texas Scottish Rite สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Orthofix โปรดไปที่ www.orthofix.com.ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า:

การสื่อสารนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับการคาดการณ์ สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและธุรกิจของ Orthofix และ บริษัทในเครือและเป็นไ

ปตามการคาดการณ์และการประมาณการในปัจจุบันของฝ่ายบริหาร และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงหรือผลลัพธ์แตกต่างไปอย่างมากจากที่พิจารณาในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการค้ำประกันหรือสัญญาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคต ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดหรือมีส่วนทำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขายที่คาดหวังของผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งรวมถึง

ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งเปิดตัว ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด การเรียกร้องความรับผิดของผลิตภัณฑ์บางอย่างและการสอบสวนของรัฐบาลของหน่วยธุรกิจเวชศาสตร์การกีฬาในอดีตของเรา) ภาระผูกพันในการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องของเราภายใต้ข้อตกลงด้านความซื่อสัตย์สุจริตขององค์กรกับสำนักงานผู้ตรวจราชการของกรม

อนามัยและบริการมนุษย์และข้อตกลงดำเนินคดีกับ เรา และปัจจัยอื่นๆ ที่อธิบายไว้ในรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K และรายงานตามระยะเวลาอื่นๆ ที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) นักลงทุนทั้งที่มีอยู่และที่คาดหวังจะได้รับคำเตือนว่าอย่าใช้ข้อ

ความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร ซึ่งกล่าว ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต หรืออย่างอื่นมาตรการด้านประสิทธิภาพที่ไม่ใช่ GAAP

ฝ่ายบริหารเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องจัดเตรียมเมตริกที่ไม่ใช่ GAAP แบบเดียวกับที่ใช้เพื่อเสริมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและแนวโน้มพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจของ Orthofix เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในอดีตและประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การดำเนินงานของ

บริษัทภายใน . คำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมของรายการในตารางด้านบนที่ไม่รวมอยู่ในยอดขายสุทธิของ GAAP และรายได้สุทธิของ GAAP และรายได้สุทธิต่อหุ้นปรับลด รวมถึงสาเหตุที่ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรการที่ไม่ใช่ GAAP มีประโยชน์สำหรับรายการเหล่านี้รวมอยู่ในระเบียบข้อบังคับ G ข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง

การกระทบยอดของมาตรการประสิทธิภาพที่ไม่ใช่ GAAPรายได้สุทธิที่ปรับปรุงและรายได้สุทธิที่ปรับปรุงต่อรายการกระทบยอดหุ้นปรับลดหมายเหตุ: รายการกระทบยอดถูกหักภาษีในช่วงเวลาปัจจุบันตามอัตราทั่วไปภายในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง

ค่าสืบทอดตำแหน่ง – ในปี 2556 ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้างอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (กำไร) —เนื่องจากการปรับค่าแปลที่เกิดจากการอ่อนค่าหรือแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศต่างๆ บริษัทย่อยในต่างประเทศของ Orthofix จำนวนหนึ่งมีลูกหนี้การค้าระหว่างบริษัทและบุคคลที่สามและเจ้าหนี้การค้าที่เป็นสกุลเงิน โดยเฉพาะอ

ย่างยิ่งดอลลาร์สหรัฐฯ นอกเหนือจากสกุลเงินท้องถิ่น และการเคลื่อนไหวของมูลค่าสัมพันธ์ของสกุลเงินเหล่านั้นส่งผลให้เกิดกำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน .

กำไรที่เกี่ยวข้องกับการลดทอนมูลค่าของบริษัทประกันภัยร่วมกัน — บริษัทได้รับเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการลดทอนความเป็นหุ้นส่วนของบริษัทประกันภัยร่วมกัน ซึ่งบริษัทเป็นสมาชิกที่มีสิทธิ์ในการแบ่งปันรายได้ดังกล่าว

การลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน MTF —ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทกับ MTF ในการพัฒนาและจำหน่ายเทคโนโลยีการเติบโตของกระดูกจากเซลล์รุ่นต่อไปในเชิงพาณิชย์
รายการกระทบยอดกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุง

การลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน MTF — ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทกับ MTF ในการพัฒนาและจำหน่ายเทคโนโลยีการเติบโตของกระดูกจากเซลล์รุ่นต่อไปในเชิงพาณิชย์
การใช้การจัดการและเนื้อหาทางเศรษฐกิจที่อยู่เบื้องหลัง มาตรการประสิทธิภาพแบบ non-GAAP

ฝ่ายบริหารใช้การวัดผลแบบ non-GAAP เพื่อประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานตามช่วงเวลา เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มที่สำคัญในธุรกิจของบริษัท เพื่อประเมินประสิทธิภาพเทียบกับคู่แข่ง และเพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและการคาดการณ์ที่ใช้ในการจัดสรรทรัพยากร ฝ่ายบริหารใช้มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP เหล่า

นี้เป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินความสามารถของการดำเนินงานพื้นฐานในการสร้างเงินสด นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังใช้มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP เพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของหน่วยธุรกิจของบริษัท รายการที่ไม่รวมอยู่ในมาตรการ non-GAAP ของ Orthofix จะไม่รวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุนที่รายงานโดยหน่วยธุรกิจของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน

ข้อจำกัดด้านวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP

การวัดผลแบบ non-GAAP ที่ใช้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อจำกัดในฐานะเครื่องมือวิเคราะห์ และไม่ควรนำมาพิจารณาแยกกันหรือแทนที่การวัดประสิทธิภาพ GAAP ข้อจำกัดบางประการที่เกี่ยวข้องกับการใช้การวัดผลการปฏิบัติงานแบบ non-GAAP เหล่านี้คือการยกเว้นรายการที่สะท้อนต้นทุนทางเศรษฐกิจต่อบริษัท และอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกระแสเงินสด ในทำนองเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการชดเชยส่วนทุนจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสด แต่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการชดเชยทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ GAAP

ค่าตอบแทนสำหรับข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP

Orthofix ชดเชยข้อจำกัดของการวัดผลการปฏิบัติงานแบบ non-GAAP โดยอาศัยผลลัพธ์ GAAP เพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของผลการดำเนินงานของบริษัท ผลลัพธ์ GAAP ให้ความสามารถในการทำความเข้าใจผลการดำเนินงานของบริษัทตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่เป็นพื้นฐานของธุรกิจของบริษัท ไม่รวมรายการที่ไม่ใช่เงินสด ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท บริษัทจัดให้มีการกระทบยอดโดยละเอียดของการวัดผลการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ GAAP กับมาตรการ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุด และสนับสนุนให้นักลงทุนทบทวนการกระทบยอดนี้

ประโยชน์ของมาตรการ Non-GAAP สำหรับผู้ลงทุนWikifamilies ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ RC One เจ้าขององค์กรอิสระด้านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบผสมผสาน (MMA) ที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียตอนใต้
08 พฤษภาคม 2556 15:54 น. เวลาออมแสงตะวันออก

ilies, Inc. (OTC Markets: WFAM) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ RC One, Inc. 60% ด้วยธุรกรรมเงินสด RC One เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการแบรนด์ MMA อิสระที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียตอนใต้, Respect In The Cage , www.respectinthecage.com องค์กรรวมถึงการต่อสู้ MMA สิทธิ์ในการออกอากาศ โปรโมชั่น การขายสินค้าและสัมปทานในทุกกิจกรรม การปิดธุรกรรมคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับทุนสนับสนุนที่จำเป็นต่อการขยายแบรนด์ Respect In The Cage ของเราทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ”

ทวีตนี้การประกาศเปิดตัว Trisha Malone ซีอีโอของ Wikifamilies, Inc. กล่าวว่า “ฉันยินดีที่ได้บรรลุข้อตกลงเพื่อเข้าครอบครอง RC One ส่วนใหญ่และแบรนด์ Respect In The Cage เราเชื่อว่าการเข้าซื้อกิจการ RC One จะทำให้บริษัทและผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมในอุตสาหกรรมที่น่าตื่นเต้นนี้”

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับทุนสนับสนุนที่จำเป็นต่อการขยายแบรนด์ Respect In The Cage ของเราทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ” John Pena, CEO ของ RC One กล่าว “MMA เป็นกีฬาที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก และอัตราการออกอากาศสำหรับสิทธิ์ทางโทรทัศน์ก็พุ่งสูงขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ” เขากล่าวเสริม

ปัจจุบันกีฬา MMA ได้ออกอากาศใน 149 ประเทศ สู่บ้านมากกว่าหนึ่งพันล้านหลังและใน 30 ภาษาผ่าน Pay-Per-View และโทรทัศน์ ข้อมูลประชากรของ MMA มีความน่าสนใจ*:

ขนาดโดยประมาณ: 31-40 ล้านคนที่ใช้งาน มูลค่าโดยประมาณ: 50 พันล้านดอลลาร์ (และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ) อัตราส่วนเพศ: 3:1 ชาย: หญิง (75% ชาย / 25% หญิง ช่วงอายุโดยทั่วไป: 18-34 ปี รายได้เฉลี่ย: $56k/ป สถานภาพการสมรสโดยเฉลี่ย: มีความสัมพันธ์ (แต่งงานหรือผูกพัน ระดับการศึกษาทั่วไป: ปริญญาตรี นิสัยการฝึกประจำสัปดาห์: 3-5 วัน/สัปดาห์ ดังต่อไปนี้: ทีมกีฬากระแสหลักอย่างน้อยหนึ่งทีม (ฟุตบอล เบสบอล บาสเก็ตบอล) ชาวอเมริกันที่

“เรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ CACI เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกของสหรัฐฯ ในการบรรลุตามคำสัญญาของประธานาธิบดีลินคอล์น ‘เพื่อดูแลผู้ที่ต้องรับการสู้รบ และสำหรับหญิงม่ายของเขา และเด็กกำพร้าของเขา’”

ทวีตนี้การยอมรับองค์กรสาธารณะที่ประสบความสำเร็จโดยใช้ Microsoft Dynamics ได้รับรางวัลจาก VA เนื่องจากผลกระทบในการปรับปรุงการจัดการกรณีและการประสานงานการดูแลสำหรับสมาชิกบริการและทหารผ่านศึก ด้วยการใช้ Microsoft Dynamics CRMเวอร์ชันที่ปรับแต่งได้สูงขณะนี้ VA มีศักยภาพในการนำเสนอการเข้าถึงบริการและผลประโยชน์ที่ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่เน้นทหารผ่านศึกที่สอดคล้องกัน

โซลูชันใหม่นี้มอบการเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์เหล่านี้โดย:ให้ความสามารถที่จำเป็น เช่น กฎ เวิร์กโฟลว์ งาน ปฏิทิน การแจ้งเตือน และการทำแผนที่ ที่กำหนดค่าได้ง่ายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของโปรแกรมเฉพาะจัดเตรียมแพลตฟอร์มทั่วไปสำหรับระบบโปรแกรมการจัดการเคส ในขณะที่ทำให้การรวมระบบและการแบ่งปันข้อมูลง่ายขึ้น

การเปิดใช้งานการรวมระบบข้อมูลซึ่งลดการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนโดย Case Managers
จัดเตรียมอินเทอร์เฟซที่คล่องตัวในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้ใช้

อนุญาตให้สมาชิกบริการและทหารผ่านศึกดูแผนการกู้คืนส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ eBenefits
John Mengucci ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและประธานฝ่ายปฏิบัติการของสหรัฐฯ กล่าวว่า “เมื่อใช้ร่วมกับ Green Beacon Solutions CACI ได้ออกแบบและนำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผสานรวมกับข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ และแอปพลิเคชัน VA แบบเดิมเพื่อปรับปรุงการประสานงานด้าน

การดูแลโดยรวม” “โซลูชันแบบเบ็ดเสร็จนี้ดำเนินการโดยอัตโนมัติ สร้างและเก็บรักษาบันทึกแต่ละกรณี และปรับปรุงการสื่อสารระหว่างผู้ประสานงาน VA เพื่อสนับสนุนสมาชิกบริการ BALLSTEP2 ทหารผ่านศึก และครอบครัวของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสร้างรากฐานใหม่สำหรับผู้ป่วยด้วยการให้การเข้าถึงแผนการดูแลส่วนบุคคลแบบบริการตนเอง”

“เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ CACI เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกของสหรัฐฯ ในการบรรลุตามคำสัญญาของประธานาธิบดีลินคอล์น ‘เพื่อดูแลผู้ที่จะต้องรับการสู้รบ และสำหรับหญิงม่ายของเขา และเด็กกำพร้าของเขา’” เบนจามิน เอ กล่าว . Holtz ประธานและ CEO ของ Green Beacon Solutions “ในประวัติศาสตร์สิบปีของเรา ฉันไม่สามารถนึกถึงโครงการอื่นใดที่เรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เข้าร่วม”

เกี่ยวกับ CACI International
CACI ให้บริการโซลูชั่นข้อมูลและบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงแห่งชาติและการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลสำหรับลูกค้าข่าวกรอง กลาโหม และพลเรือนกลาง CACI เป็นสมาชิกของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของ Fortune 1000 และดัชนีรัสเซล 2000 มอบอาชีพที่ไม่หยุดนิ่งสำหรับพนักงานประมาณ 15,500 คนที่ทำงานในสำนักงานกว่า 120 แห่งทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: http://www.caci.com/index.shtml

เกี่ยวกับ Green Beacon Solutions
Microsoft Gold Certified Partnerและผู้ชนะ “Presidents Club” ปี 2012 สำหรับ Microsoft Dynamicsนั้น Green Beacon Solutions พัฒนาและดำเนิน การโซลูชันธุรกิจ ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)และการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)ที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีของ Microsoft ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โซลูชันทางธุรกิจเหล่านี้รวมถึงซอฟต์แวร์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการให้คำปรึกษา เชิงกลยุทธ์ และบริการที่มีการจัดการซึ่งให้ผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้วแก่ลูกค้าระดับกลางและระดับกลางในด้านการธนาคารการ จัดจำหน่าย-ค้าส่ง การกระจายหลายช่องทางภาครัฐ และ อุตสาหกรรมการกีฬาและบันเทิง ด้วยประวัติที่เป็นที่ยอมรับในการช่วยเหลือลูกค้าอย่างรวดเร็วและคุ้มค่าในการพบกับโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งส่งผลให้การส่งมอบโครงการหลายร้อยโครงการประสบความสำเร็จด้วยผลตอบแทนทางการเงินที่วัดได้ บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในเมือง นิวตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ และมีสำนักงาน อยู่ทั่วสหรัฐอเมริกา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: http://www.greenbeacon.com

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 รวมถึงการคาดการณ์ เจตนา กลยุทธ์และความเชื่อของ eMagin Corporation ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือการเงินในอนาคต ประสิทธิภาพ. เหตุการณ์หรือผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากเหตุการณ์ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากปัจจัยสำคัญต่างๆ ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่อธิบายไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อ SEC ครั้งล่าสุด แม้ว่าเราเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนให้เห็นในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านั้นสมเหตุสมผล แต่ข้อความดังกล่าวไม่ควรถือเป็นการนำเสนอโดยบริษัทหรือบุคคลอื่นใด ว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวจะบรรลุผลสำเร็จ ธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทมีความเสี่ยงสูง ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า เราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้อ่านควรระมัดระวังอย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวโดยไม่เหมาะสม

OLED-XL และ Deep Black เป็นเครื่องหมายการค้าของ eMagin Corp. ส่วนชื่ออื่นๆ ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ของเจ้าของที่เกี่ยวข้องการรักษาอาการบาดเจ็บกระดูกสันหลังในประเทศไทยโดยโรงพยาบาลเวชธานี
30 เมษายน 2556 07:11 น. Eastern Daylight Time
กรุงเทพฯ–( บิสิเนส ไวร์ )– โรงพยาบาลเวชธานีกรุงเทพ ให้ บริการการรักษาอาการบาดเจ็บกระดูกสันหลัง เพื่อแก้ปัญหากระดูกสันหลังของคุณที่ ศูนย์กระดูกสันหลัง เวชธานีในประเทศไทย เราจะวิเคราะห์การดูแลที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง

อาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง (SCI)หมายถึงการบาดเจ็บที่ไขสันหลังที่เกิดจากการบาดเจ็บแทนที่จะเป็นโรค ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เส้นประสาทไขสันหลังและรากประสาทเสียหาย อาการอาจแตกต่างกันไปอย่างมาก ตั้งแต่ความเจ็บปวด อัมพาต ไปจนถึงภาวะกลั้นไม่ได้ อาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังมีการอธิบายในระดับต่างๆ ของ “ไม่สมบูรณ์” ซึ่งอาจแตกต่างกันไปจากการไม่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยไปจนถึงอาการบาดเจ็บที่ “สมบูรณ์” ซึ่งหมายถึงการสูญเสียการทำงานทั้งหมด

การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มีการบาดเจ็บ หลายคนประสบกับการสูญเสียการทำงานชั่วคราว (“เหล็กใน”) ในอุบัติเหตุทางกีฬาหรือความเจ็บปวดใน “แส้” ที่คอโดยไม่สูญเสียทางระบบประสาท และมีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังเพียงพอที่จะรับประกันการรักษาในโรงพยาบาล

การรักษาอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังเริ่มด้วยการจำกัด กระดูกสันหลังและควบคุมการอักเสบเพื่อป้องกัน ความเสียหายเพิ่มเติม การรักษาจริงอาจแตกต่าง กันไป ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและขอบเขตของ การบาดเจ็บ ในหลายกรณี อาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง ต้องการการบำบัดทางกายภาพและ การฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการบาดเจ็บของผู้ป่วยขัดขวางกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การบาดเจ็บไขสันหลังมีหลายสาเหตุ แต่ โดยทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บที่สำคัญจาก อุบัติเหตุทางรถยนต์ การหกล้ม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และความรุนแรง

การผ่าตัดอาจจำเป็นต้องเอาเศษกระดูกออกจากช่องไขสันหลังและทำให้กระดูกสันหลังมั่นคง การอักเสบอาจทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมต่อไขสันหลัง และบางครั้งผู้ป่วยอาจได้รับการรักษาด้วยยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ เช่น เมทิลเพรดนิโซโลนเพื่อลดอาการบวม ยานี้ใช้ภายใน 8 ชั่วโมงหลังจากได้รับบาดเจ็บ

โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพขอเสนอวิธีแก้ปัญหากระดูกสันหลังที่ดีที่สุดแก่คุณ ด้วยความช่วยเหลือจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและศัลยแพทย์กระดูกสันหลังที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี เราจะมอบความเข้มแข็งให้กับคุณเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ด้วยเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังการผ่าตัด เราเป็นที่รู้จักในนาม “ราชาแห่งกระดูก” ความมุ่งมั่นของเราในการดูแลผู้ป่วยของเรายังคงสร้างความแตกต่างและแม้กระทั่งเกินมาตรฐานการดูแลคุณภาพสูงของเรา หากคุณมีข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

กรุณาเยี่ยมชม: ศูนย์กระดูกสันหลังกรุงเทพฯABM ได้รับเลือกให้ให้บริการสถานบันเทิงรายใหญ่ในสหราชอาณาจักร
ABM เลือกให้บริการ O2 ในลอนดอนภายใต้ AEG Global Partnership

30 เมษายน 2556 16:15 น. เวลาออมแสงตะวันออกนิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )– 19 ส.ค. ABM (NYSE:ABM)ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นนำ ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับเลือกให้เป็นพันธมิตรบริการทำความสะอาดอย่างเป็นทางการของ The O2 ในลอนดอน เป็นเจ้าของและดำเนิน

การโดย AEG ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำเสนอกีฬาและความบันเทิงชั้นนำของโลก หัวใจสำคัญของการพัฒนา The O2 คือสนามกีฬาอเนกประสงค์ล้ำสมัยที่มีความจุ 20,000 ที่นั่ง ซึ่งล้อมรอบด้วยย่านบันเทิงขนาดใหญ่

“O2 เป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้นพร้อมสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นมากมาย”ทวีตนี้ภายใต้ข้อตกลงหลายปีซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 17 เมษายน ปัจจุบัน ABM มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการแบบวันต่อวันและสร้างความมั่นใจว่า O2 จะคงรูปลักษณ์ที่โดดเด่นไว้หลังจากงานต่างๆ หลายร้อยรายการ การเพิ่ม O2 ในลอนดอนลงในพอร์ตโฟลิโอ ABM กำลังให้บริการสถานที่จัดงานรอบปฐมทัศน์ในยุโรปสองแห่งของ AEG ซึ่งรวมถึง O2 World ในฮัมบูร์ก ซึ่ง ABM เริ่มทำความสะอาดในเดือนกันยายนปี 2012

จนถึงปัจจุบัน ABM ได้ร่วมมือกับสถานที่จัดงาน AEG ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา รวมถึง STAPLES Center, Nokia Theatre LA LIVE และ The GRAMMY Museum ในตัวเมืองลอสแองเจลิส Home Depot Center ในคาร์สัน แคลิฟอร์เนีย; Sprint Center ในแคนซัสซิตี้ มิสซูรี; BBVA Compass Stadium ในฮูสตัน, เท็กซัส; Citizens Business Bank Arena ในออนแทรีโอ แคลิฟอร์เนีย; และศูนย์คาสิโน Valley View ในซานดิเอโก

“ABM รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการคัดเลือกจาก AEG ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านความบันเทิงที่โดดเด่นที่สุดของยุโรป” Henrik Slipsager ประธานและซีอีโอของ ABM กล่าว “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเป็นหุ้นส่วนของเราร่วมกับ AEG และเราหวังว่าจะได้ให้บริการระดับโลกแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศต่อไป”

O2 เป็นสนามกีฬาที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสหราชอาณาจักร และถือเป็นสถานที่แสดงดนตรี กีฬา และความบันเทิงที่ทันสมัยและน่าตื่นเต้นที่สุดในลอนดอน เวทีนี้ได้รับรางวัลมากมายตั้งแต่ AEG ได้ออกแบบใหม่และเปิดใหม่อีกครั้งในปี 2550 รวมถึงรางวัลจาก Pollstar ในปี 2013 สำหรับ ‘International Venue of the Year’ และ ‘Live Music Venue of the Year ในงาน Music Week Awards ล่าสุด’

นอกจากนี้ยังรวมอยู่ใน The O2 เป็นสถานที่แสดงดนตรีสดอีกแห่ง – indigO2 – ด้วยความจุ 2,350; ฟองสบู่ O2 – พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการล้ำสมัยที่จัดแสดง British Music Experience ที่อุทิศให้กับประวัติศาสตร์ดนตรียอดนิยมในสหราชอาณาจักร โรงภาพยนตร์ 11 จอ; และย่านบันเทิงอันคึกคักที่มีบาร์และร้านอาหารมากมาย

“O2 ขึ้นชื่อในการเป็นเจ้าภาพจัดการแสดงดนตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดจากทั่วโลก และเราคาดหวังบริการระดับแนวหน้าในสถานที่ที่สำคัญเช่นนี้” Paul Samuels รองประธานบริหารของ AEG Global Partnerships กล่าว “ประวัติของ ABM ในการสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจในสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละแห่งของเราทำให้เรามีความมั่นใจอย่างมาก”

“O2 เป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้นพร้อมสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นมากมาย” Charlotte Jensen-Murphy รองประธานอาวุโสของ ABM ฝ่ายขายในสถานที่กล่าว “ฉันไม่สามารถเน้นย้ำความตื่นเต้นของเรามากเกินไปเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนที่ขยายตัวในศูนย์กลางความบันเทิงที่มองเห็นได้ทั้งสองแห่งนี้ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสร้างแบรนด์ ABM ในลอนดอนและที่อื่น ๆ ในยุโรปต่อไปผ่านการเป็นพันธมิตรกับ AEG”เกี่ยวกับ ABM

เอบีเอ็ม ( NYSE: ABM) เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นนำที่มีรายได้มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์และพนักงาน 100,000 คนในสำนักงานกว่า 350 แห่งที่ปรับใช้ทั่วสหรัฐอเมริกาและที่ต่างๆ ในต่างประเทศ ความสามารถที่ครอบคลุมของ ABM ได้แก่ วิศวกรรมสิ่งอำนวยความสะดวก การ

ทำความสะอาดเชิงพาณิชย์ โซลูชันด้านพลังงาน HVAC ไฟฟ้า การจัดสวน ที่จอดรถ และความปลอดภัย ให้บริการผ่านโซลูชันแบบสแตนด์อโลนหรือแบบบูรณากา

ร ABM นำเสนอโซลูชันสิ่งอำนวยความสะดวกที่กำหนดเองในเขตเมือง ชานเมือง และชนบท ไปจนถึงทรัพย์สินทุกขนาด ตั้งแต่โรงเรียนและโรงพยาบาล ไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุด เช่น โรงงานผลิตและสนามบินหลัก ABM Industries Incorporated ซึ่งดำเนินการผ่านบริษั
ทในเครือ ก่อตั้งขึ้นในปี 2452 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมwww.abm.com.การลงทุนของ AOL ในการเขียนโปรแกรมต้นฉบับใช้เวทีกลางที่เนื้อหาดิจิทัล NewFront ด้วยการเปิดตัว Video Slate ปี 2013 ใหม่

Sarah Jessica Parker, Hank Azaria, Nicole Richie, Gwyneth Paltrow, Tracy Anderson, The Sartorialist และ Jonathan Adler Anchor AOL ใน 2013 Video Programming Slate

30 เมษายน 2556 15:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกนิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. 2562 AOL เดินหน้าลงทุนในเนื้อหาต้นฉบับระดับพรีเมียมอย่างต่อเนื่อง วันนี้ได้ประกาศรายชื่อเว็บซีรีส์ดั้งเดิมที่จะฉายรอบปฐมทัศน์บน AOL On Network แพลตฟอร์มวิดีโอระดับพรีเมียมของ AOL และทั่วเว็บไซ

ต์พันธมิตร 1,700 แห่งของเรา ซีรีส์ใหม่นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์ ความบันเทิง เทคโนโลยี สไตล์ ธุรกิจ กีฬา และอาหาร โดยนำเสนอคนดังที่มีชื่อเสียงและผู้มีอิทธิพลที่เพิ่มขึ้น กระดานชนวนของ AOL ได้รับการประกาศในงาน Digital Content NewFront ปี 2013 ซึ่งมีผู้โฆษณาแบรนด์ นักการตลาด เอเจนซี่ และผู้ซื้อสื่อดิจิทัลและทีวีมากกว่า 750 รายมารวมตัวกันเพื่อสัมผัสถึงพลังและการเข้าถึงของแบรนด์ AOL

“ผู้บริโภครับชมวิดีโอบนเว็บได้ทุกที่และทุกเวลา – บนหน้าจอพลาสม่าในห้องนั่งเล่น บนโทรศัพท์มือถือ และบนแท็บเล็ต”เรียกตัวเองว่า “แฟน” ของ MMA: 35% ของประชากร

เมื่อ Googling “เคารพในกรง” มีผลการค้นหา 34.6 ล้านรายการและการเติบโตของแบรนด์นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่เปิดตัวในปี 2552 บริษัท ตั้งใจที่จะขยายการแสดงตนโดยเพิ่มจำนวนการต่อสู้ การส่งเสริมการขาย ข้อตกลงการออกอากาศ การขายสินค้า และการพัฒนางานโดยรวม

แถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้า: ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับการบรรลุผลและระยะเวลาของการเข้าซื้อกิจการ RC One Inc. โดย Wikifamilies, Inc. แผนธุรกิจและสภาพทางการเงินในอนาคตของ Wikifamilies, Inc. และ RC One ข้อความที่เป็นการ

คาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงฝ่ายต่างๆ อาจไม่เสร็จสิ้นการทำธุรกรรม หรือเมื่อเสร็จสิ้น ธุรกรรมอาจแตกต่างไปจากที่ไตร่ตรองไว้ในปัจจุบัน ผู้อ่านไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกินควร Wikifamilies, Inc. ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะเพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา นอกจากนี้, ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เกี่ยวกับรูปแบบอุตสาหกรรมที่คาด

หวังในอนาคต และผลลัพธ์ทางการเงินและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่รู้จัก ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง ระดับกิจกรรม ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จของเราแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยสิ่งนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปัจจัยเสี่ยงดัง

กล่าวได้แก่ ว่า Wikifamilies, Inc. สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้สำเร็จหรือไม่ ความสามารถในการรวมบริษัทและเทคโนโลยีที่ได้มา; ความสามารถในการรักษาพนักงานคนสำคัญ ความสามารถในการรวมการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการยอมรับของลูกค้าของผลิตภัณฑ์ที่รวมกันได้สำเร็จ สภาวะตลาด

ทั่วไป และไม่ว่าจะเป็น Wikifamilies, Inc. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และระดับที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการยอมรับจากตลาดได้สำเร็จ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่มีอยู่ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้
ทวีตนี้
“ผู้บริโภครับชมวิดีโอบนเว็บได้ทุกที่และทุกเวลา – บนหน้าจอพลาสม่าในห้องนั่งเล่น บนโทรศัพท์มือถือ และบนแท็บเล็ต” Karen Cahn ผู้จัดการทั่วไปของ AOL On Original Video กล่าว “ด้วยการเขียนโปรแกรมต้นฉบับคุณภาพระดับพรีเมียมของเรา AOL กำลังเชื่อมช่องว่างระหว่างสิ่งที่ผู้คนเห็นในรายการทีวีออกอากาศกับสิ่งที่พวกเขาเห็นทางออนไลน์”

AOL เครือข่ายวิดีโอที่ได้รับการดูแลจัดการระดับพรีเมียม #1 บนเว็บ มุ่งมั่นที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างวิดีโอดิจิทัลระดับพรีเมียมและทีวี ด้วยการผลิตดั้งเดิม การเขียนโปรแกรมที่คัดสรร และการเผยแพร่วิดีโอทั่วทั้งพันธมิตรและหน้าจอ AOL กำลังสร้างประสบการณ์วิดีโอระดับไฮเอนด์ที่ราบรื่นสำหรับผู้ลงโฆษณาและผู้บริโภค

“เรามุ่งเน้นที่การสร้างหัวข้อร่วมกันผ่านซีรีส์ทั้งหมดของเราในกระดานชนวนนี้ นั่นคือเสียงที่สมจริง การแบ่งปันเรื่องราวที่น่าทึ่ง” กาเบรียล เลวิส หัวหน้าสตูดิโอ AOL กล่าว “ไม่ว่าเสียงจะเบา เฉียบแหลม หรือสร้างแรงบันดาลใจ ล้วนเป็นความจริงและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว”กระดานชนวนของซีซันนี้ประกอบด้วย:ความบันเทิง

“CITY.BALLET” – เข้าสู่โลกบัลเล่ต์ที่สง่างามแต่มีการแข่งขันผ่านสายตาของผู้อำนวยการสร้าง Sarah Jessica Parker สารคดีเบื้องหลังเรื่องนี้เผยให้เห็นสิ่งที่ต้องใช้ในการแสดงบนเวทีสุดท้าย นั่นคือ New York City Ballet ผลิตโดย Pretty Matches Productions และ Zero Point Zero

Production“#CANDIDLYNICOLE” -แฟชั่นไอคอน ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ของ House of Harlow 1960 และ Winter Kate และแม่ Nicole Richie นำอารมณ์ขันที่ไม่มีการกรองและมุมมองที่ไม่เหมือนใครของเธอมาสู่ชีวิตในซีรีส์ใหม่ที่อิงจากฟีด Twitter อันชาญฉลาดของ Nicole และจะทำตามคำพูดที่ตรงไป

ตรงมา เป็นเจ้าภาพขณะที่เธอรำพึงถึงข้อมูลเชิงลึกประจำวันของเธอเอง และแบ่งปันมุมมองที่ไม่เซ็นเซอร์ของเธอเกี่ยวกับสไตล์ การเลี้ยงลูก ความสัมพันธ์ และการเดินทางตลอดชีวิตของเธอ ผลิตโดย Telepictures Productions และ World of Wonder ร่วมกับผู้อำนวยการสร้าง Nicole Richie และ Michael Baum
กีฬา

สมัครแทงบอลออนไลน์ เว็บแทงบอลออนไลน์ เว็บพนันบอลออนไลน์

สมัครแทงบอลออนไลน์ เว็บแทงบอลออนไลน์ เว็บพนันบอลออนไลน์ พนันฟุตบอลออนไลน์ เว็บบอลออนไลน์ เว็บพนันบอล แทงบอลออนไลน์ เว็บแทงบอล พนันบอลออนไลน์ แทงพนันบอลออนไลน์ แทงฟุตบอลออนไลน์

เอ็นจิ้น NavKit ใหม่รวมเอาตรรกะการนำทางทั้งหมดของแอพพลิเคชั่นการนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวในตัว ทุกองค์ประกอบได้รับการปรับปรุงเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้ รวมถึงการวางแผนเส้นทาง การค้นหาข้อความฟรี การเรียกดูแผนที่ 2 มิติและมุมมองคำแนะนำ 3 มิติ การวางตำแหน่งที่ตรงกับแผนที่ และคำแนะนำแบบเรียลไทม์

Harold Goddijn ซีอีโอของ TomTom กล่าวว่า”ความท้าทายต่อไปของอุตสาหกรรมยานยนต์คือการสร้างประสบการณ์การใช้รถยนต์ที่เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อ “เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายนี้ เราได้สร้าง NavKit ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการนำทางที่ยืดหยุ่นและรองรับอนาคต NavKit ทำให้การสร้างโซลูชันการนำทางที่เชื่อมต่อทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่าที่เคย”

สถาปัตยกรรมของ NavKit จะช่วยให้ลูกค้าและคู่ค้าในอุตสาหกรรมเปลี่ยนส่วนประกอบในรูปแบบโมดูลได้ เอ็นจิ้นการกำหนดเส้นทางใหม่ช่วยให้กำหนดเส้นทางไดนามิกได้เร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งบนแผนที่ของ TomTom และในแผนที่มาตรฐานข้อมูลการนำทาง (NDS) มาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่* นอกจากนี้ยังให้

เส้นทางที่ดีกว่าสำหรับการจราจรและรองรับ TomTom Traffic เวอร์ชัน 6.0 อย่างเต็มที่ รวมถึงการคาดคะเนระยะเวลาของเหตุการณ์และคำเตือน Jam Tail เอ็นจิ้นการค้นหาข้อความฟรีใหม่ให้ที่อยู่และการค้นหา POI ที่ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เอ็นจิ้นการสร้างภาพแผนที่ใหม่ช่วยปรับปรุงการเรียกดูแผนที่ 2 มิติอย่างมากและแนะนำมุมมองคำแนะนำ 3 มิติที่เป็นนวัตกรรมใหม่

NavKit ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสูงสุดและได้รับการประเมินอย่างสม่ำเสมอโดย TIOBE**ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ตัวแรกที่ขับเคลื่อนโดย NavKit คือ TomTom GO ซึ่งประกาศในวันนี้เช่นกันการรองรับ NavKit NDS แบบเต็มจะมาในปลายปีนี้ / เริ่มในปีหน้ อิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 25010:2011

หมายเหตุถึงบรรณาธิการคุณสมบัติของ NavKitเครื่องมือค้นหาข้อความอิสระ:ให้ไดรเวอร์ด้วยการค้นหาข้อความและคำแนะนำฟรีตามที่อยู่และ POI รองรับคำพ้องความหมายของหมวดหมู่ POI คำย่อและอักขระพิเศษ

การวางแผนเส้นทางที่รวดเร็วและแม่นยำ: NavKit วางแผนเส้นทางได้เร็วและแม่นยำกว่าเทคนิคการกำหนดเส้นทางมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีการกำหนดเส้นทางขั้นสูงตามเส้นทางที่คำนวณไว้ล่วงหน้า

แผนที่ 3 มิติ:ให้มุมมอง 3 มิติของเส้นทางแก่ผู้ขับขี่ รวมถึงโมเดลเมือง 3 มิติและจุดสังเกต 3 มิติ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการขับขี่
เส้นทางทางเลือกขั้นสูง: NavKit แนะนำเส้นทางอื่นที่ดีกว่ารอบ ๆ การรับส่งข้อมูลและรองรับ TomTom Traffic เวอร์ชัน 6.0 อย่างเต็มที่ รวมถึงการคาดคะเนระยะเวลาของเหตุการณ์

เส้นทาง IQ:ผู้ขับขี่จะทราบเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับช่วงเวลาของวัน เนื่องจากการครอบคลุมข้อมูลหัววัด GPS ที่ครอบคลุมของ TomTom
การจัดการกำหนดการเดินทาง : เส้นทางที่มีจุดอ้างอิงสามารถจัดเก็บ แก้ไข และลบได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการแผนการเดินทางและนำเส้นทางที่เคยสร้างไว้มาใช้ซ้ำได้

บีบนิ้วเพื่อซูม:ผู้ขับขี่สามารถใช้เทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสเพื่อปรับระดับการซูมของแผนที่ได้
ตัวเลือกการกำหนดค่าแผนที่: OEM สามารถปรับลักษณะที่ปรากฏของแผนที่เพื่อให้เหมาะกับความชอบส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนสีของแผนที่ พื้นผิว ความกว้างของถนน และมุมมองของกล้อง

ลิขสิทธิ์ตัวแทนจำหน่ายและพนักงาน DIRECTV มากกว่า 100 รายเฉลิมฉลองสัปดาห์อาสาสมัครแห่งชาติโดยให้การสนับสนุน ธนาคารอาหารทรีสแควร์แห่งเนวาดาตอนใต21 เมษายน 2556 11:02 น. เวลาออมแสงตะวันออก–( บิสิเนส ไวร์ )–DIRECTV:

อะไร:DIRECTV กระหายที่จะตอบแทนด้วยการที่ตัวแทนจำหน่าย พนักงาน และพันธมิตรมากกว่า 100 รายให้การสนับสนุนอาสาสมัครที่ Three Square Food Bank ซึ่งนำเสนออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการแก่องค์กรที่ไม่หวังผลกำไรและตามความเชื่อทั่วพื้นที่ทางตอนใต้ของเนวาดา อาสาสมัคร DIRECTV จะช่วยจัดเรียงผลิตภัณฑ์และอาหารบริจาคที่หลากหลายสำหรับครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วเมือง รวมถึงอาหารและอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาส

Three Square ทำงานร่วมกับพันธมิตรโครงการเกือบ 600 ราย ซึ่งรวมถึงองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรและตามความเชื่อ โรงเรียนและแหล่งจัดหาอาหาร และด้วยการสนับสนุนจากอาสาสมัครสามารถให้บริการได้เกือบ 100,000 คนต่อเดือน
เมื่อไร:วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 – 14.00 น.ที่ไหน4190 N Pecos Rd, ลาสเวกัส, NV 89115

โอกาสในการถ่ายภาพ/สัมภาษณ์: Erica Thompson ประธานและ CEO ของ DIRECTV, Mike White และ Three Square Food Bank Director of Corporate Giving, Erica Thompson และอาสาสมัคร DIRECTV อีกกว่า 100 คน
เกี่ยวกับ Three Square Food Bank

Three Square Food Bank ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 เพื่อบรรเทาความหิวโหย โดยนำเสนออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการแก่องค์กรที่ไม่หวังผลกำไรและมีความศรัทธา โรงเรียน และสถานที่ให้อาหารที่ให้บริการแก่ชาวเนวาดาตอนใต้ที่หลากหลาย โครงการต้นแบบระดับประเทศที่ได้รับแรง

บันดาลใจจากเอริค ฮิลตัน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราด เอ็น. ฮิลตัน โดย Three Square เป็นความร่วมมือในชุมชนร่วมกับธุรกิจ หน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร ผู้จัดจำหน่ายอาหาร สถาบันอุดมศึกษา เขตการศึกษาคลาร์กเคาน์ตี้ หน่วยงานของรัฐ สื่อและอาสาสมัครหลายพันคนเพื่อให้บริการความหวั

งแก่ผู้ที่อยู่ในชุมชนของเราที่กำลังดิ้นรนกับความอดอยากอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจุบัน Three Square ให้บริการมากกว่า 24 รายการ อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคมูลค่า 5 ล้านปอนด์ หรือเทียบเท่ากับอาหารมากกว่า 18.8 ล้านมื้อต่อปี คิดเป็นเกือบ 600 รายในโปรแกรมพันธมิตร Thr

ee Square เป็นสมาชิกของเครือข่ายธนาคารอาหาร Feeding America ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.threesquare.orgครับ สำหรับข่าวสารและกิจกรรมล่าสุดบน Three Square โปรดไปที่www.facebook.com/ThreeSquareFoodBank และติดตามพวกเขาบน Twitter @threesquarelvเกี่ยวกับ DIRECTV

DIRECTV (NASDAQ: DTV) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการความบันเทิงโทรทัศน์ระบบดิจิตอลชั้นนำของโลก โดยมอบประสบการณ์วิดีโอระดับพรีเมียมผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัย การเขียนโปรแกรมที่ไม่มีใครเทียบได้ และการบริการลูกค้าชั้นนำของอุตสาหกรรมแก่ลูกค้ากว่า 35 ล้านรายในสหรัฐอเมริกาและ ละตินอเมริกา. ใน

สหรัฐอเมริกา DIRECTV ให้ลูกค้ากว่า 20 ล้านคนเข้าถึงช่อง HD มากกว่า 190 ช่อง และเสียงคุณภาพระดับโรงภาพยนตร์ Dolby-Digital? 5.1 เข้าถึง

รายการกีฬาสุดพิเศษ เช่น NFL SUNDAY TICKET? เทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล Emmy และความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น กว่าบริษัทเคเบิลชั้นนำ 11 ปีซ้อน DIRECTV ละตินอเมริกา ผ่านบริษัทในเครือและบริษัทในเครือในบราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา เวเนซุเอลา โคลอมเบีย และประเทศในลาตินอเมริกาอื่นๆ เป็น

ผู้นำในหมวดโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกในด้านเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรม และบริการ โดยมอบประสบการณ์โทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่ไม่มีใครเทียบได้ให้กับลูกค้ามากกว่า 15 ล้านคน คุณสมบัติด้านกีฬาและความบันเทิงของ DIRECTV ประกอบด้วยเครือข่ายกีฬาระดับภูมิภาคสามแห่ง (ตะวันตกเฉียงเหนือ ร็อค

กี้เมาน์เทน และพิตต์สเบิร์ก) และความสนใจในเครือข่าย Game Show Network ร้อยละ 42 สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ DIRECTV กรุณาเยี่ยมชม Rocky Mountain และ Pittsburgh) รวมถึงความสนใจ 42 เปอร์เซ็นต์ใน Game Show Network สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ DIRECTV กรุณาเยี่ยมชม Rocky

Mountain และ Pittsburgh) รวมถึงความสนใจ 42 เปอร์เซ็นต์ใน Game Show Network สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ DIRECTV กรุณาเยี่ยมชม www.directv.comSchoolDude และ ArbiterSports ประกาศจัดตั้งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ดูตัวอย่างโซลูชันได้ในวันที่ 20-24 เมษายนที่การประชุมผู้ใช้ประจำปีของ SchoolDudeการเปิดตัวทั่วไปของการบูรณาการกำหนดไว้สำหรับวันที่ 30 มิถุนายน 2013

SchoolDude University 201319 เมษายน 2556 10:39 น. Eastern Daylight Timeแครี รัฐนอร์ทแคโรไลนา และแซนดี้ รัฐยูทาห์–( BUSINESS WIRE )–22 ส.ค. 2562 SchoolDude.com และ ArbiterSports ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระดับแนวหน้าในการผสานรวมโซลูชัน

SchoolDude (FSDirect) และการขนส่ง (TripDirect) เข้ากับการจัดการงานกีฬาของ ArbiterSports (ArbiterGame) โซลูชั่นสู่ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไร้รอยต่อ โซลูชันแบบบูรณาการจะมีการแสดงตัวอย่างในการประชุมผู้ใช้ประจำปีของ SchoolDude ที่ SchoolDude University ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20-24 เมษายน 2556 ที่เมือง Myrtle Beach โดย SC General จะเปิดตัวโซลูชันแบบบูรณาการในวันที่ 30 มิถุนายน 2556

“ลูกค้าของเราพึ่งพาเราในการเพิ่มการลงทุน SchoolDude ให้สูงสุดโดยเลือกโซลูชันที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันสำหรับการบูรณาการที่ทำให้ชีวิตการทำงานที่วุ่นวายของพวกเขาง่ายขึ้น”

ทวีตนี้SchoolDude เป็นผู้นำตลาดในด้านการจัดการสินทรัพย์ขององค์กรด้านการศึกษา โดยนำเสนอแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เป็นโซลูชัน เพื่อช่วยให้สถาบันทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จัดการสิ่งอำนวยความสะดวก ไอที และการดำเนินธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ArbiterSports เป็นผู้นำด้านการจัดการการแข่งขันกีฬาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวมการจัดตารางเวลา การมอบหมายเจ้าหน้าที่ การจ่ายเงินให้แก่พนักงานจัดงาน การแจ้งนักกีฬา และเป็นส่วนหนึ่งของ NCAA Spectrum

หกสิบเปอร์เซ็นต์ของโรงเรียนต้องเสียเวลาไปเปล่าเนื่องจากการป้อนข้อมูลสองครั้งและการจองสองครั้งของทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกและการขนส่งสำหรับกิจกรรมของโรงเรียน ด้วยบุคลากรและงบประมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจึงไม่สามารถจ่ายปัญหาด้านการสื่อสารและการประสานงานเหล่านี้ได้เมื่อจัดกำหนดการการแข่งขันกีฬา โปรแกรมของโรงเรียน กิจกรรมในชุมชน และการทัศนศึกษา

ด้วยการผสานรวม แผนกกีฬาจะสามารถใช้ ArbiterGame เพื่อกำหนดเวลาการแข่งขันกีฬา จากนั้นผ่าน SchoolDude กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก การขนส่ง และคำขอบริการอื่นๆ โดยไม่ต้องกังวลว่าทั้งสองระบบจะสื่อสารกันอย่างไร การบูรณาการจะช่วยให้ทุกโรงเรียนสามารถ:

กำจัดการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนและการจองซ้ำซ้อนแชร์ปฏิทินกิจกรรม ทรัพยากร และทรัพย์สินระหว่างแผนกต่างๆ ได้อย่างง่ายดายปรับปรุงการสื่อสารและการประสานงานกิจกรรมทั่วเขตจัดการคำขอใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและกำหนดการกิจกรรมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย FSDirect ของ SchoolDude
กำหนดเวลายานพาหนะและกำหนดคนขับออนไลน์ได้อย่างง่ายดายด้วย TripDirect ของ SchoolDude

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ SchoolDude ในการผสานรวมข้อเสนอของเราเพื่อช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนเอาชนะความท้าทายของข้อกำหนดด้านการจัดกำหนดการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบัน” เจฟฟ์ ทริปเล็ตต์ ประธานและซีอีโอของ ArbiterSports กล่าว

“ลูกค้าของเราพึ่งพาเราในการเพิ่มการลงทุน SchoolDude ให้สูงสุดโดยเลือกโซลูชันที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันสำหรับการบูรณาการที่ทำให้ชีวิตการทำงานที่วุ่นวายของพวกเขาง่ายขึ้น” Lee Prevost ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง SchoolDude กล่าว “ArbiterSports ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ NCAA Spectrum มี

คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่สูงนี้ สมัครแทงบอลออนไลน์ เมื่อเชื่อมโยงระบบทั้งสองเข้าด้วยกัน เราจะสามารถกำจัดการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน ทำให้กระบวนการโดยรวมง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”เกี่ยวกับ SchoolDude

ในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา SchoolDude เป็นผู้นำตลาดในด้านการจัดการสินทรัพย์ขององค์กรด้านการศึกษา โดยนำเสนอแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เป็นโซลูชัน เพื่อช่วยให้สถาบันทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จัดการสิ่งอำนวยความสะดวก ไอที และการดำเนินธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษามากกว่า 1 ล้านคน

จากสถาบันการศึกษามากกว่า 6,000 แห่งกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ SchoolDude เพื่อปรับปรุงใบสั่งงานการบำรุงรักษาและการจัดการแผนกช่วยเหลือด้านไอที กำหนดเวลาการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและวางแผนสำหรับการเปลี่ยนทุน เพิ่มความรับผิดชอบในสินค้าคงคลัง เพิ่มการใช้สถานที่หลังเวลาทำการและการใช้

บริษัทต่างๆ ที่กระบวนการ Easify? ไม่เพียงแต่สร้างกำไร — พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้แม้ในขณะที่บริษัทอื่นไม่ได้ โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนทางเศรษฐกิจ” เขากล่าว “ลองนึกถึง Apple, Redbox, Zappos, Amazon, Southwest Airlines, Ritz Carlton, Costco หรือ Whole Foods เป็นต้น พวกเขาทำให้กระบวนการทั้งหมดสนุกสนาน” เขากล่าว

Gilbert Enoka ผู้จัดการทั่วไปของ Harcourts International Ltd. ซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนทักษะทางจิตที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติได้แบ่งปัน “Road to Glory – A Personal Story” ของเขาเอง ตลอดสามทศวรรษที่ผ่านมา Gilbert Enoka ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะโค้ชทักษะทางจิตระดับแนวหน้าของนิวซีแลนด์ โดยทำงานร่วมกับทีมกีฬาระดับชาติที่หลากหลาย ชีวิตของเขาคือเรื่องราวของการเอาชนะความทุกข์ยาก เขาเติบโตขึ้นมาเป็นน้องคนสุดท้องของพี่น้องหกคนสลับไปมาระหว่างบ้านของเด็กชาย แม่ของเขาพิการและไม่สามารถดูแลเด็ก ๆ ได้เมื่อพ่อของพวกเขาถูกทอดทิ้ง แต่เอโนกะคิดว่าเขาไม่มีอะไรจะบ่น

“มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับช่วงเวลา” เขากล่าว “อันนี้ แล้วก็อันต่อไป” เขาใช้เรื่องราวของตัวเองเพื่อช่วยให้ผู้ฟังของเขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ การประชุม Harcourts ยังมีการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์อย่าง Christine Papworth, Eric Burch และ Tamara Suminski ตลอดจนการอัปเดตเกี่ยวกับ Harcourts โดย Irene Green หัวหน้า Harcourts Academy และ Tina Sander จาก Harcourts International

นักพูดสร้างแรงบันดาลใจและอดีตดารา NBA All Star Mark Eaton เป็นวิทยากรคนสุดท้ายและแชร์ว่าความท้าทายส่วนตัวของคุณอาจเป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณอย่างไร Eaton เปลี่ยนจากช่างยนต์อายุ 21 ปีที่ 7’4” ที่ไม่สามารถเล่นบาสเก็ตบอลมาเป็นอาชีพ 12 ปีกับ Utah Jazz “คุณต้องเข้าใจบทบาทของคุณ” เขากล่าว “ความร่วมมือเป็นสิ่งเดียวที่สามารถสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมได้”

Aaron Hodson ซีอีโอของ Harcourts USA ปิดการประชุมสองวันด้วยการแสดงตัวอย่างสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นสำหรับ Harcourts USA ในปี 2013 เขากล่าวว่าจุดสนใจหลักคือการทำให้แน่ใจว่าตัวแทน Harcourts เป็น Realtors? ที่ได้รับการฝึกฝนและฝึกฝนมาอย่างดีที่สุดในอุตสาหกรรมเพื่อดำเนินการต่อ การเติบโตและการครอบงำในพื้นที่ของตน

“ค่านิยมของเรา คำพูดง่ายๆ 11 คำ ‘คนมาก่อน ทำสิ่งที่ถูกต้อง มีความกล้า สนุกสนาน และเสียงหัวเราะ’ คือสิ่งที่ผู้คนใน Harcourts ดำเนินอยู่ พวกเขารับรองว่าทุกคนที่ติดต่อกับตัวแทน Harcourts จะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น มันง่ายมาก” เขากล่าว “มันเป็นเรื่องของผู้คน”

Prime Lending เป็นพันธมิตรทางธุรกิจระดับแพลตตินัมสำหรับการประชุม ผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า ได้แก่ California Association of Realtors?, Dee Sign, Fidelity National Home Warranty, Griffin Pest Management และ Taylor Escrow

เกี่ยวกับ HARCOURTS
Harcourts ก่อตั้งขึ้นในประเทศนิวซีแลนด์ในปี พ.ศ. 2431 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย บริษัทเอกชนแห่งนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 12,000 คนที่ทำงานใน 10 ประเทศ รวมถึงออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้ Harcourt International Ltd. มียอดขายเกิน 20.9 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2554 Harcourts USA มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 27372 Aliso Creek Road, Aliso Viejo, CA 92656 harcourtsusa.com

Dyle? mobile TV นำเสนอวิธีง่ายๆ แก่ผู้บริโภคในการสัมผัสและเพลิดเพลินกับการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์บนอุปกรณ์มือถือที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง แอป Dyle และแอปที่เข้ากันได้กับ Dyle Mobile TV ช่วยให้สามารถออกอากาศรายการสดได้ เช่น ข่าวท้องถิ่นและข่าวระดับประเทศ ตลอดจนเนื้อหากีฬา

และความบันเทิง โดยใช้มาตรฐาน ATSC-Mobile DTV บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มี Dyle ด้วยอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้หลายอย่าง ขณะนี้ Dyle มีจำหน่ายในตลาด 40 แห่งของสหรัฐฯ ซึ่งอาจถึง 57 เปอร์เซ็นต์ของประชากร โดยมีแผนจะเพิ่มโปรแกรมเครือข่ายและฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมในอนาคต Dyle ดำเนินการโดย Mobile Content Venture (MCV) ซึ่งเป็นการร่วมทุนของกลุ่มการออกอากาศหลัก 12 กลุ่ม รวมถึง Belo Corp., Cox Media

Group, EW Scripps Co., Gannett Broadcasting, Hearst Television Inc., Media General Inc., Meredith Corp., Post-Newsweek Stations Inc. และ Raycom Media ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานอิสระที่รู้จักกันในชื่อ Pearl, LLC รวมถึง Fox, ION Television และ NBC ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.dyle.tv .

eMagin เปิดตัวอินเทอร์เฟซดิจิทัล OLED Microdisplay แบบใหม่ ใช้พลังงานต่ำ คอนทราสต์สูง และไม่มีวัตถุเคลื่อนไหว
กลุ่มผลิตภัณฑ์จอแสดงผลใหม่เปิดประตูสู่แว่นสายตาแบบมัลติสเปกตรัมรุ่นใหม่และสินค้าทางการทหาร ความปลอดภัยสาธารณะ อุตสาหกรรม และสินค้าอุปโภคบริโภค

30 เมษายน 2556 09:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
บัลติมอร์–( บิสิเนส ไวร์ )– 19 ส.ค. eMagin Corporation (NYSE MKT: EMAN)เปิดตัวไมโครดิสเพลย์ออร์แกนิกไลท์อีมิทติ้งไดโอด (OLED) ตระกูลอินเทอร์เฟซดิจิทัลรุ่นใหม่ ที่มีความต้องการใช้พลังงานต่ำ ภาพที่มีคอนทราสต์สูง และไม่มีการเคลื่อนไหว สิ่งประดิษฐ์ ที่การประชุม SPIE Defense, Security and Sensing 2013 (บูธ #1958)

“ผลกระทบของเทคโนโลยีจะเริ่มมีอิทธิพลต่อประเภทผลิตภัณฑ์และตลาดอื่น ๆ รวมถึงเทคโนโลยีความจริงเสริม ช่องมองภาพของกล้อง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ชมกีฬา การแสดงบนกระจกหน้ารถ และอื่นๆ”

ทวีตนี้
SVGA150 OLED-XL TMซึ่งเป็นไมโครดิสเพลย์อินเทอร์เฟซดิจิตอลขนาดกะทัดรัดพิเศษ สีสันสดใส ช่วยให้นักออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถสร้างชุดหูฟังและแว่นตาทางการทหาร ความปลอดภัยสาธารณะ อุตสาหกรรมและผู้บริโภคที่หลากหลายยิ่งขึ้น ไมโครดิสเพลย์ใหม่เป็นส่วนเสริมที่สำคัญสำหรับอินเทอร์เฟซดิจิทัลของ eMagin ซึ่งเป็นตระกูลไมโครดิสเพลย์ OLED-XL เนื่องจากเป็นการอัพเดตไมโครดิสเพลย์ SVGA+ OLED ชั้นนำของบริษัท ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี 2544

มีระยะพิทช์พิกเซล 15 ไมครอน (เหมือนกับไมโครดิสเพลย์ SVGA ปัจจุบันของ eMagin ทำให้เปลี่ยนได้ง่าย) และมีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ (ยาวเพียง 18 มม. x กว้าง 16 มม. x สูง 5.01 มม.) และสร้างขึ้นบนจอภาพเดียว คริสตัลซิลิกอนแบ็คเพลน มีเทคโนโลยีพิกเซล Deep Black TMของ eMagin ซึ่งสร้างพิกเซลสีดำจริงและภาพที่คมชัดเป็นพิเศษด้วยคอนทราสต์ 100,000:1 ที่ความสว่างปกติและอุณหภูมิห้อง ซึ่งเกินความสามารถของจอ LCD และ LED

ฟังก์ชันการปรับความกว้างพัลส์ของ SVGA150 OLED-XL ต่างจากเทคโนโลยีไมโครดิสเพลย์อื่นๆ แทบขจัดสิ่งแปลกปลอมในการเคลื่อนไหว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมาตรฐานความทนทานทางการค้าและการทหาร โดยเปิดใช้ทันทีที่อุณหภูมิต่ำโดยไม่ต้องใช้เครื่องทำความร้อน และไม่ต้องใช้ไฟแบ็คไลท์หรือวัสดุที่เป็นของเหลว

“ไมโครดิสเพลย์ SVGA150 OLED-XL นั้นมีประสิทธิภาพเป็นสองเท่าของไมโครดิสเพลย์ SVGA+ OLED-XL รุ่นเรือธงของ eMagin ทำให้เป็นทางเลือกด้านพลังงานต่ำสุดที่ความละเอียดนี้ สำหรับอุปกรณ์พกพาที่ใกล้ตา” แอนดรูว์ จี. สคัลลีย์ ประธานและ ซีอีโอของ eMagin Corporation “การออกแบบที่กะทัดรัด อายุการใช้งานยาวนาน ความเปรียบต่างสูง และการใช้พลังงานต่ำ ทำให้เป็นหนึ่งในจอแสดงผลที่ใช้งานได้หลากหลายที่สุดที่เราเคยสร้างมา วัตถุประสงค์การออกแบบของเราคือการสร้างสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และราคา เพื่อสร้างการอัพเกรดที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานทางทหาร อุตสาหกรรม และผู้บริโภค”

ไมโครดิสเพลย์ SVGA150 OLED-XL รองรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการมองเห็นตอนกลางคืน/การถ่ายภาพความร้อน อุปกรณ์กำหนดเป้าหมาย คำสั่งและการควบคุม การรับรู้สถานการณ์ แว่นตาเสริมการมองเห็น/ข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ การบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนามของระบบแสดงผลส่วนบุคคล และอุปกรณ์และการทดสอบ อุปกรณ์. eMagin เป็นผู้นำในไมโครดิสเพลย์ OLED และเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงที่ใช้ในการใช้งานทางการทหารและเชิงพาณิชย์

Chris Chinnock ประธาน Insight Media ( www.insightmedia.info ) บริษัทวิจัยตลาดที่เน้นผลิตภัณฑ์จอแสดงผลและตลาดกล่าวว่า “ตลาดสำหรับจอภาพขนาดเล็กแบบ OLED กำลังขยายตัวในแง่ของการใช้งานและปริมาณหน่วยโดยรวม “ในขณะที่เทคโนโลยีนี้เติบโตเต็มที่ ด้วยฟอร์มแฟคเตอร์ที่เล็กกว่า ความละเอียดที่สูงขึ้น และความต้องการพลังงานที่ลดลง เราคาดหวังว่าจะได้เห็นโอกาสสำหรับเทคโนโลยีนี้จะขยายตัวอย่างรวดเร็วในอีกห้าปีข้างหน้าเป็น 24 ล้านหน่วย

มร.ชินน็อคกล่าวว่า “ผลกระทบของเทคโนโลยีจะเริ่มมีอิทธิพลต่อหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์และตลาดอื่นๆ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีความจริงเสริม ช่องมองภาพของกล้อง อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์กีฬา จอภาพบนกระจกหน้ารถ และอื่นๆ”

อินเทอร์เฟซดิจิตอล OLED-XL ตระกูล OLED microdisplays ของ eMagin ประกอบด้วย VGA150 OLED-XL, WUXGA OLED-XL และ SVGA150 OLED-XL ใหม่ ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมมีการวางแผนสำหรับการเปิดตัวในปี 2013

ตัวอย่างทางวิศวกรรมของไมโครดิสเพลย์ SVGA150 OLED-XL มีวางจำหน่ายแล้วโดยคาดว่าจะมีการผลิตจำนวนมากภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2013 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อกำหนดทางเทคนิค โปรดติดต่อ Bruce Ridley ที่bridley@emagin.com หรือ 425-284-5212เกี่ยวกับ eMagin Corporation

ผู้นำด้านเทคโนโลยีไมโครดิสเพลย์ OLED, องค์ความรู้ด้านการผลิต OLED microdisplay และระบบการแสดงผลบนมือถือ, eMagin ผลิตไมโครดิสเพลย์ OLED ที่มีความละเอียดสูงและรวมเข้ากับเลนส์ขยายเพื่อมอบภาพเสมือนจริงที่เทียบได้กับจอคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์จอใหญ่ในแบบพกพาที่ใช้พลังงานต่ำ , จอแสดงผลส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักเบา ไมโครดิสเพลย์ eMagin ให้ภาพในระยะใกล้ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตั้งแต่ OEM ทางการทหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ และผู้บริโภค ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eMagin ได้ที่ www.emagin.com

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ากระทรวงกิจการทหารผ่านศึกแห่งสหรัฐอเมริกา (VA) ได้รับการยอมรับในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่สำคัญโดย Microsoft ?
Green Beacon Solutions และลูกค้า CACI International ได้รับรางวัล Industry Excellence in the Public Sector ที่งาน Microsoft Dynamics ? Convergence 2013

30 เมษายน 2556 08:30 น. เวลาออมแสงตะวันออกนิวตัน รัฐแมสซาชูเซตส์–( BUSINESS WIRE )– 25 ต.ค. Green Beacon Solutionsผู้ให้บริการชั้นนำของโซลูชัน Microsoft ? Dynamics CRM และERP และบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและCACI International Inc.ผู้ให้บริการโซลูชันและบริการข้อมูลสำหรับภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยระดับประเทศและ การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล ประกาศร่วมกันในวันนี้ว่าลูกค้าของพวกเขาคือDepartment of Veterans Affairs (VA)ของสหรัฐอเมริกา ได้รับการยอมรับในเดือนมีนาคมที่ Microsoft Dynamics Convergence โดยได้ รับรางวัล 2013 Industry Excellence in the Public Sector

สาธารณูปโภค เราช่วยลูกค้าขยายงบประมาณด้วยการจัดการบริการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิผล สร้างความแตกต่างด้วยการช่วยสถาบันปรับปรุงและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการสอนและการเรียนรู้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.schooldude.com หรือโทร 1-877-868-3833เกี่ยวกับ ArbiterSports

ArbiterSports ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นการจัดการการแข่งขันกีฬา ช่วยให้แผนกกีฬาและลีกกีฬาลดความซับซ้อนของกระบวนการจัดกำหนดการเกม มอบหมายเจ้าหน้าที่ และจ่ายเงินให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมด ชุดผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ซึ่งรวมถึง ArbiterOne, ArbiterGame, RefPay, ArbiterLive,

Arbiter360, ArbiterWorks, RefPay และ ArbiterConnected ให้การควบคุมและการมองเห็นที่ไม่เคยมีมาก่อนในกระบวนการจัดการเกมทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ ArbiterSports สร้างขึ้นบนระบบบนเว็บที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยจากทุกที่ และให้การผสานรวมที่ราบรื่นและคุณลักษณะที่เพิ่มได้ง่าย สมาคมกีฬา คณะกรรมาธิการ ผู้มอบหมายงาน และเจ้าหน้าที่เกมพึ่งพา ArbiterSports ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เยี่ยมชม arbitersportsหมายเหตุ: Spine Repair Implants และ Regenerative Biologics รวมค่าธรรมเนียมการตลาด 9.4 ล้านดอลลาร์และ 8.7 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ตามลำดับ ศัลยกรรมกระดูกรวมค่าบริการการตลาด 2.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555หมายเหตุ: การคำนวณบางอย่างอาจได้รับผลกระทบจากการปัดเศษ

ยอดขายกระดูกสันหลังทั้งหมดอยู่ที่ 66.3 ล้านดอลลาร์ ลดลง 12% จากปีก่อนหน้า ยอดขายที่ลดลงโดยหลักเป็นผลจากผลกระทบที่เหลือจากการหยุดชะงักของการกระจายสินค้าและรายได้ค้าส่งที่รวมกันมากกว่าปกติในปี 2555 ในธุรกิจกระตุ้นของบริษัท นอกจากนี้ ยอดขายจากการปลูกรากฟันเทียมยังได้รับผลกระทบจากความอ่อนแอในตลาดต่างประเทศรวมถึงแรงกดดันด้านราคาในสหรัฐอเมริกา

ยอดขายออร์โธปิดิกส์อยู่ที่ 33.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 17% ตามรายงาน และ 16% เมื่อเทียบเป็นสกุลเงินคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า รายได้ที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากความท้าทายหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทในบราซิลในปัจจุบัน ยอดขายจากยุโรปได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ย่ำแย่เช่นกัผลประกอบการ

รายได้สุทธิที่รายงานสำหรับไตรมาสแรกของปี 2556 อยู่ที่ 4.9 ล้านดอลลาร์ และรายได้สุทธิต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 0.25 ดอลลาร์ หากไม่รวมบางรายการที่สรุปไว้ในตารางด้านล่าง รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสแรกของปี 2556 อยู่ที่ 4.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.23 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ลดลง 66% จากไตรมาสแรกของปีก่อน

Holiday Palace Holiday Palace Line บาคาร่าฮอลิเดย์

Holiday Palace Holiday Palace Line บาคาร่าฮอลิเดย์ บาคาร่า Holiday คาสิโนฮอลิเดย์ Slot Holiday Place สล็อตฮอลิเดย์ สล็อต Holiday ทดลองเล่น Holiday Palace Holiday Palace Online Holiday Palace Casino Holiday Palace มือถือ Michelle Orpe ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะพรีเซ็นเตอร์ของ Poker Night Live ได้เข้าร่วม Purple Lounge โป๊กเกอร์ คาสิโน และเว็บไซต์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำในฐานะผู้จัดการผู้เล่นวีไอพี บทบาทใหม่ของ Michelle มุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับผู้เล่น VIP Purple Lounge ที่มีอยู่ รวมถึงการสรรหาผู้เล่น VIP ใหม่
ก่อนที่จะร่วมงานกับ Purple Lounge มิเชลเคยเป็นพรีเซ็นเตอร์รายการโทรทัศน์มาตลอดห้าปีที่ผ่านมา โดยได้นำเสนอ Euro Drag Racing for Sky Sports และ Rem Con Raiders สำหรับช่อง 5 เหนือสิ่งอื่นใด จากนั้นมิเชลล์ก็เข้าร่วม Poker Night Live ในเดือนกรกฎาคม 2548 ด้วยการเลือกผู้สอนโป๊กเกอร์ที่ดีที่สุดที่ร่วมงานกับเธอในรายการ มิเชลล์จึงเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่มีความสามารถและมีความรู้ที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเกม

Chris Gorman ประธาน Purple Lounge กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Michelle เข้าสู่ทีม ประสบการณ์ของ Michelle กับผู้เล่นโป๊กเกอร์ทุกระดับหมายความว่าเธอจะมีประโยชน์ในการช่วยระบุประเภทการแข่งขัน สิ่งจูงใจ รางวัล และประสบการณ์การเล่นที่แน่นอน ผู้เล่นวีไอพีและโป๊กเกอร์ปกตินั้นมีเสน่ห์”

คุณสามารถรับชม Michelle ได้ที่ Poker Night Live ออกอากาศทุกคืนเวลา 21.00 น. ทาง Poker Zone TV ทาง Sky Channel 843 หรือเยี่ยมชม Pokerzone.tv เพื่อดูรายการออนไลน์หลังจากที่รอคอยกันมานาน วันที่แข่งขันรอบคัดเลือกสำหรับทัวร์โป๊กเกอร์นิตยสาร Purple Lounge/Moore ได้ประกาศออกมาแล้ว คุณสมบัติสำหรับทัวร์ที่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อจะออนไลน์ผ่านชุดของทัวร์นาเมนต์ตอนเย็น – แต่ละทัวร์นาเมนต์ที่สอดคล้องกับเมืองที่แต่ละโรลฟรีสดจะเกิดขึ้น

ทัวร์นี้สร้างความตื่นเต้นให้กับชุมชนโป๊กเกอร์แล้ว โดยมีข่าวว่าสาวนิตยสาร Moore ที่กำลังจะออกทัวร์จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นกัน! Aylar Lie นางแบบชั้นนำของสแกนดิเนเวีย นักร้อง และหน้าตาของ Purple Lounge ยืนยันว่าเธอจะกลับมาร่วมงานโป๊กเกอร์ทัวร์ปีนี้อีกครั้ง มิเชลล์ ออร์ป พรีเซ็นเตอร์ของ Poker Night Live และสมาชิกใหม่ล่าสุดของทีม Purple Lounge จะคอยดูแลและพบปะผู้เล่นในทัวร์ และหนึ่งในผู้เล่นโป๊กเกอร์ชั้นนำของสวีเดน Bo Sehlstedt ที่ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลได้ยืนยันว่าเขาจะเล่นในทัวร์ด้วยเช่นกัน!

ที่นั่งสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันอย่างดุเดือดและมาตรฐานจะสูง โดยตัดสินจากทัวร์โป๊กเกอร์นอร์เวย์เมื่อปีที่แล้ว

ผู้โชคดีและเพื่อนร่วมทางที่พวกเขาเลือกจะถูกพาไปที่เมืองการพนันแห่งใหม่ของมาเก๊าเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ด้วยภาพ เสียง และความรู้สึกที่น่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมรางวัลรวมถึงเที่ยวบิน ที่พักในโรงแรมชั้นนำ และเงินที่ใช้ไป 1,000 ดอลลาร์

วันที่และสถานที่สุดท้ายสำหรับการถ่ายทอดสดจะถูกเปิดเผยในไม่ช้า สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Purple Lounge Purple-Lounge.com/Promotions/swedishpokertour2007.mthCryptoLogic Inc. ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมเกมทางอินเทอร์เน็ตระดับโลก ประกาศแต่งตั้ง Javaid Aziz เป็นประธานและซีอีโอของบริษัท Aziz ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 30 ปีในระดับนานาชาติในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ IBM United Kingdom Ltd. และได้ก่อตั้ง Aspective Ltd. ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นไร้สายชั้นนำและบริษัทที่ปรึกษา

ในเดือนกันยายน 2549 CryptoLogic ประกาศว่าจะจัดตั้งสำนักงานใหญ่ระดับโลกแห่งใหม่ในดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการจัดการจะใกล้ชิดกับลูกค้าธุรกิจส่วนใหญ่ในยุโรป สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมการพนัน และใกล้ชิดกับโอกาสขององค์กรมากขึ้น CryptoLogic วางแผนที่จะจัดประชุมพิเศษผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคมเพื่ออนุมัติการคืนสภาพของบริษัทให้เป็นบริษัทในสหราชอาณาจักรในไอร์แลนด์ ซึ่งหุ้นจะเข้าจดทะเบียนใน TSX, NASDAQ Global Select Market และตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

Lewis Rose ซึ่งเป็น CEO ของบริษัทตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2545 ได้ให้ความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงนี้และเป็นผู้ให้การสนับสนุนการย้ายไปยังไอร์แลนด์ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปในวิวัฒนาการของ CryptoLogic ในการประกาศเมื่อเดือนกันยายน 2549 โรสได้ประกาศความตั้งใจที่จะก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอเนื่องจากภาระผูกพันของครอบครัว ซึ่งมีผลกับการจ้าง CEO คนใหม่ “ในฐานะผู้บุกเบิกและผู้นำของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก CryptoLogic เป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จด้านเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมของโลก” Aziz กล่าว “ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน แบรนด์ของ CryptoLogic มีความหมายเหมือนกันกับความซื่อสัตย์ นวัตกรรม และประสิทธิภาพทางการเงิน ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นผู้นำทีม CryptoLogic ในขณะที่เรากำหนดหลักสูตรสำหรับการเติบโตและการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในสหราชอาณาจักร ยุโรป และเอเชีย”

Aziz นำประสบการณ์ที่น่าประทับใจในการเป็นผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูง ระหว่างปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2538 เขาดำรงตำแหน่งเพิ่มความรับผิดชอบที่ IBM ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของสหราชอาณาจักร หลังจากสี่ปีในฐานะรองประธานอาวุโสของ Silicon Graphics Aziz ก่อตั้ง Aspect ในปี 2542 และขายในปี 2549 ให้กับ Vodafone Group Plc ซึ่งเป็น บริษัท โทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีระดับโลก

“ใน Javaid Aziz นั้น CryptoLogic ได้เลือกผู้นำที่มีประสบการณ์ทั้งในด้านการจัดการของบริษัทเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม — และธุรกิจระดับโลกที่ตั้งอยู่ในยุโรป” Robert Stikeman ประธานของ CryptoLogic กล่าว “ลูอิส โรสได้วางรากฐานที่ยอดเยี่ยม และเรามั่นใจว่า Javaid จะสานต่อความสำเร็จนี้”

Aziz สืบทอดตำแหน่งต่อจาก Rose ซึ่งภายใต้การนำของ CryptoLogic ได้สร้างสถิติใหม่ในด้านรายได้และรายได้อย่างต่อเนื่อง เขาเป็นผู้นำการเข้าสู่อุตสาหกรรมโป๊กเกอร์ทางอินเทอร์เน็ตของบริษัท และสร้างเครือข่ายโป๊กเกอร์ที่สร้างรายได้สูงสุดแห่งหนึ่งในโลก และสร้างข้อเสนอคาสิโนที่ล้ำสมัยที่สุดในอุตสาหกรรม เมื่อตระหนักถึงความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบในตลาดเกมอิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐฯ Rose ประสบความสำเร็จในการย้ายธุรกิจของ CryptoLogic ไปยังยุโรป เขาสร้างพันธมิตรใหม่และยั่งยืนกับแบรนด์เกมและความบันเทิงระดับโลกมากมาย รวมถึง William Hill และล่าสุด Playboy และ Holland Casino Rose ยังได้ก่อตั้ง CryptoLogic ขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชีย โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 34 ล้านดอลลาร์ในปี 2545 เป็นมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในปี 2549 และทำให้บริษัทเติบโต’

“การทำงานกับคนที่โดดเด่นที่ CryptoLogic เป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญในอาชีพของฉัน” Rose กล่าว “ร่วมกันเราได้นำ บริษัท ผู้ประกอบการอายุน้อยและเปลี่ยนเป็นธุรกิจที่สร้างขึ้นเพื่อคงอยู่ สร้างขึ้นเพื่อเติบโตและสร้างขึ้นเพื่อชัยชนะ ด้วย CEO คนใหม่ที่โดดเด่นได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้บริหารที่ฉันได้รับเกียรติให้เป็นผู้นำ CryptoLogic พร้อมที่จะประสบความสำเร็จในตลาดเกมออนไลน์ที่ร้อนแรงที่สุดในปัจจุบันและอนาคต”ลาสเวกัส, เนวาดา – สำหรับเดือนที่สองติดต่อกัน การแสดงหุ้นของผู้ให้บริการเกมสองคนโยนผ้าห่มไปทั่วภาค

ในช่วงเดือนมีนาคม Wynn Resorts Ltd. และ Las Vegas Sands Corp. มีราคาหุ้นเฉลี่ยรายวันที่ลดลงสูงสุดจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในเก้าบริษัทที่ติดตามโดย Applied Analysis ที่ปรึกษาทางการเงินในลาสเวกัสเมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์จากเดือนกุมภาพันธ์

การลดลงร้อยละ 8 โดย Las Vegas Sands และการลดลงร้อยละ 10 โดย Wynn Resorts ประกอบกับการลดลงเกือบร้อยละ 8 โดยผู้ผลิตสล็อต International Game Technology ทำให้ดัชนีรายเดือนของ Applied Analysis ลดลงมากที่สุด 29.1 คะแนน ดัชนีปิดที่ 465.13

ไบรอัน กอร์ดอน หุ้นส่วนด้านการวิเคราะห์ประยุกต์กล่าวหาว่านักลงทุนขายทำกำไรและคำถามเกี่ยวกับการขยายตัวของตลาดเกมในจีนว่าเป็นสาเหตุสองประการของการชะลอตัว

“ภาคนี้กำลังออกจากจุดสูงสุดครั้งใหญ่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา” กอร์ดอนกล่าวเมื่อวันศุกร์ “นักลงทุนกำลังรวบรวมผลกำไรของพวกเขา นักลงทุนยังคงประเมินตลาดจีน เห็นได้ชัดว่ามีความต้องการที่สำคัญในตลาดนั้น แต่ความต้องการอุปทานมากน้อยเพียงใดและเมื่อไรจะเกิดขึ้นนั้นเป็นสองคำถามใหญ่”

Las Vegas Sands, Wynn Resorts และ MGM Mirage เป็นบริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินธุรกิจคาสิโนหรือสร้างรีสอร์ทในมาเก๊า

ลาสเวกัสดำเนินการ Sands Macau และเปิด Venetian Macau มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ในช่วงซัมเมอร์นี้ นอกจากนี้ยังกำลังสร้างโรงแรมคาสิโนแปดแห่งพร้อมผู้ประกอบการโรงแรมที่มีชื่อเสียงบน Cotai Strip ของภูมิภาค Wynn เปิด Wynn Macau เมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วและกำลังเปิดเผยการขยายตัวในฤดูร้อนนี้ ในขณะเดียวกัน MGM Mirage คาดว่าจะเปิด MGM Grand Macau มูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้

Bill Lerner นักวิเคราะห์เกมของ Deutsche Bank กล่าวว่าการพูดคุยล่าสุดของรัฐบาลจีนเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศทำให้มาเก๊าตกอยู่ในสายตาของนักลงทุนชาวอเมริกันบางคน เขากล่าวว่ามีความตื่นตระหนกในตลาดสำหรับธุรกิจใด ๆ ที่มีการเปิดเผยของจีนเมื่อมีข่าวลอยออกจากภูมิภาค

“ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจเมื่อคุณเห็นการเติบโตอย่างสูง เช่น คุณมีในมาเก๊า” Lerner กล่าว “เราสามารถโต้แย้งได้ว่าทำไมบริษัทในมาเก๊าถึงถูกกีดกันจากความกังวลทางเศรษฐกิจใดๆ แต่ตลาดไม่ต้องการได้ยิน”

นักวิเคราะห์กล่าวว่า Wynn Resorts และ Las Vegas Sands ได้รับผลกระทบจากข่าวธุรกิจจีนเชิงลบมากกว่า MGM Mirage Wynn และ Sands ต่างก็มีคาสิโนเพียงแห่งเดียวบน The Strip ในขณะที่ MGM Mirage มีรีสอร์ท Strip 10 แห่ง ส่วนแบ่งของ MGM Mirage ลดลงโดยเฉลี่ยรายวัน 3.6% ในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์

“สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ พวกเขาทั้งหมดถูกโยนลงเรือลำเดียวกัน” Lerner กล่าว “มันค่อนข้างรู้สึกผิดโดยสมาคม”

หุ้นของ Wynn เฉลี่ย 95.14 ดอลลาร์ในระหว่างเดือน ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาบริษัทเกมใดๆ หุ้นของแซนด์สเฉลี่ย 87.07 ดอลลาร์ ขณะที่เอ็มจีเอ็ม มิราจปิดเดือนด้วยราคาเฉลี่ยรายวันที่ 68.72 ดอลลาร์

กอร์ดอนกล่าวว่าในช่วงเดือนมีนาคมมีข่าวเล็กน้อยที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนี้

“(สำหรับ) ผู้ให้บริการเกมในท้องถิ่น ปัจจัยพื้นฐานยังคงค่อนข้างคงที่ โดยประสิทธิภาพของตลาดที่อยู่อาศัยมีบทบาทสำคัญในรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคโดยรวมและอาจเป็นอัตราการขยายตัวของประชากร” กอร์ดอนกล่าว “จับตาดูผลกระทบของตลาดที่อยู่อาศัยที่จะได้ยินต่อไปจนถึงสิ้นปี 2550”

ในขณะที่หุ้นของ IGT ลดลง โดยเฉลี่ย 39.90 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคม หุ้นของผู้ผลิตอุปกรณ์อีก 2 รายเพิ่มขึ้น WMS Industries อยู่ที่ 39.10 ดอลลาร์ในเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้นเกือบ 1.9% ในขณะที่ Bally Technologies ฟื้นตัวขึ้น 13% เฉลี่ย 23.17 ดอลลาร์ต่อวันGPL Holiday Palace Bingo อยู่ในระหว่างการพัฒนามากว่า 4 เดือน แต่ตอนนี้มันมาถึงแล้ว มันชัดเจนมาก

ในความร่วมมือกับ Aqua Gaming บิงโกนั้นดึงดูดสายตา ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด และยังช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทดลองใช้ฟรีด้วยคำมั่นสัญญาของตั๋วบิงโกฟรีสิบใบ

GPL Bingo เป็นส่วนเสริมล่าสุดของ GPL Group ซึ่งเป็นบริษัทเกมออนไลน์เชิงรุกที่มีผลิตภัณฑ์รวมถึง Thegreatpokerleague.com ที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นลีกโป๊กเกอร์แบบหลายห้องที่ใหญ่ที่สุดสุทธิ

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในกลุ่ม ได้แก่ GPL Casino, GPL Shop, GPL Forum และ Rakeback30

หลังการเปิดตัว Colin Hawker ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดมีความคิดเห็นดังนี้:-

“GPL Bingo เติมเต็มพอร์ตโฟลิโอของเรา ตอนนี้เรามีเกมออนไลน์ครอบคลุมทุกด้านแล้ว และตอนนี้เราตั้งตารอที่จะขยายธุรกิจของเราไปสู่ตลาดใหม่และเสริมความแข็งแกร่งในตลาดที่มีอยู่ของเรา แม้จะมีการเติบโตในปีที่ผ่านมา เราก็ยังไม่เห็นข้อเท็จจริง ลูกค้าของเราเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในธุรกิจของเรา ดังนั้นการบริการลูกค้าดังกล่าวจะยังคงมีความสำคัญ

GPL Bingo เป็นผลิตภัณฑ์ความบันเทิงที่ยอดเยี่ยม สำหรับผู้ที่ไม่เคยเล่นบิงโกออนไลน์มาก่อน เราขอเสนอโอกาสให้คุณเล่นฟรี ฉันแน่ใจว่าจะได้รับ GPL Bingo เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ GPL Group อื่น ๆ ทั้งหมด”วันนี้ UltimateBet ยืนยันข่าวลือว่าทัวร์นาเมนต์ยอดนิยมของแคริบเบียนจะกลับมาที่ Aruba เป็นปีที่หกติดต่อกัน

“เราตื่นเต้นมากที่จะประกาศว่าเรากำลังนำ UltimateBet Aruba Poker Classic กลับมาที่ Aruba ในเดือนกันยายนนี้” George MacLean โฆษกของ UltimateBet กล่าว “ด้วยเงินรางวัลรวมประมาณ 2.5 ล้านเหรียญ งานในปีนี้จะยิ่งใหญ่ ดีขึ้น และร้อนแรงกว่าที่เคย”

ผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์สามารถชนะรางวัลแพ็คเกจ $8,500 Aruba ได้ที่ UltimateBet.com ผ่านชุดฟรีโรลและดาวเทียมแบบชำระเงิน แพ็คเกจรางวัลประกอบด้วยที่นั่งหลัก 5,500 ดอลลาร์และ 3,000 ดอลลาร์สำหรับการเดินทางและที่พัก

ในปี 2549 Devon Miller คว้าตำแหน่งนี้โดยรับเงินสด 774,960 ดอลลาร์กลับบ้าน ในปีนี้ มีผู้เล่นประมาณ 750 คนในทัวร์นาเมนต์ รางวัลที่หนึ่งคาดว่าจะยิ่งใหญ่กว่านี้

ทัวร์นาเมนต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์ ซึ่งจัดขึ้นที่ Aruba ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึง 30 กันยายน เปิดโอกาสให้ผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ได้เฉลิมฉลองความสำเร็จที่โต๊ะกับมืออาชีพที่ดีที่สุดของโป๊กเกอร์ ผู้เข้าร่วม Aruba Poker Classic ในอดีต ได้แก่ Phil Hellmuth, Jennifer Tilly, Phil “The Unabomber” Laak และ Annie Duke Scott Ian จาก Anthrax ได้ที่นั่งในงานปีนี้แล้ว หลังจากชนะ Rock Stars of Poker ของ VH1

ในปีนี้ ผู้เล่นยังสามารถผ่านเข้ารอบในการแข่งขัน UltimateBet ผ่าน AbsolutePoker.com ซึ่งเป็นสัญญาณว่า UltimateBet Aruba Poker Classic ในปีนี้อยู่เหนือการแข่งขันในอุตสาหกรรมมอนทรีออล รัฐควิเบก – (PRESS RELEASE) — Everest Casinoประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้ออกรางวัลแจ็คพอตสองรางวัลให้กับผู้เล่นคนเดียวเป็นเงินทั้งสิ้น 118,970 ดอลลาร์ แจ็กพอตถูกรางวัลห่างกันไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ โดยผู้เล่นชาวอิตาลี “เราช็อคและดีใจที่การจ่ายเงินก้อนโตนี้ถูกรางวัลอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องใหม่เอี่ยมนี้!” Eduardo Santos ผู้จัดการทรัพย์สินของ Everest Casino กล่าว

เริ่มแรกผู้เล่นชนะ $60,045 เวลา 22:01GMT ในตอนเย็นของวันที่ 21 กุมภาพันธ์หลังจากวางเดิมพัน 75 ดอลลาร์ในเครื่องสล็อตวิดีโอ World Tour ใหม่ของ Everest Casino ไม่พอใจกับการชนะการจ่ายเงิน 800x ในเกม พวกเขายังคงวางเดิมพันด้วยการชนะและชนะอีก $58,925 เมื่อเวลา 23:00 GMT

“นี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับคาสิโนใดๆ” ซานโตสกล่าวเสริม “การที่ผู้เล่นได้รับชัยชนะมากมายในช่วงเวลาสั้น ๆ บนเครื่องสล็อตวิดีโอใหม่เอี่ยมนั้นน่าทึ่งมาก เราดีใจมากที่จะบอกว่า Everest Casino เป็นส่วนหนึ่งของความบังเอิญที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้”

สล็อตแมชชีนวิดีโอ World Tour ที่เพิ่มเข้ามาเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นเพียงหนึ่งในสล็อตวิดีโอและเกมโป๊กเกอร์วิดีโอที่แตกต่างกันมากมายที่คาสิโนออนไลน์ World Tour ใช้ไอคอนจากการเดินทางและจุดหมายปลายทางทั่วโลกเป็นสัญลักษณ์การเล่นเกม ซึ่งรวมถึงรถไฟ เครื่องบิน บิ๊กเบน ปิรามิด และวิหารพาร์เธนอน เป็นต้น การจ่ายเงินที่ใหญ่ที่สุดของ World Tour 35,000x เกิดขึ้นเมื่อมีการเล่น 15 ไลน์และ 5 เรือรบปรากฏขึ้น World Tour ยังเสนอรอบโบนัสที่น่าตื่นเต้น: เกมเลือกห้าระดับเดียวที่ให้การจ่ายเงินสูงสุด $9,000.00

“การจ่ายเงินสูงสุดจาก World Tour คือ 175,000 เหรียญ ฉันชอบที่จะเห็นใครซักคนชนะ” ซานโตสสรุป

Everest Casino เสนอแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟและทันทีในกลุ่มวิดีโอสล็อตแมชชีนที่ล้ำสมัยรวมถึงแจ็คพอตทันทีในคอลเลกชันวิดีโอโป๊กเกอร์ 19 เกมและเป็นคาสิโนออนไลน์แห่งเดียวในอุตสาหกรรมที่นำเสนอวิดีโอโป๊กเกอร์ 500 มือวันนี้ Scientific Games CORPORATION (Nasdaq: SGMS) รายงานรายได้ประจำไตรมาสที่สี่ของปี 2549 ที่ 232.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14% จาก 202.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2548 รายรับสุทธิอยู่ที่ 7.9 ล้านดอลลาร์หรือ 0.08 ดอลลาร์ต่อการปรับลด ส่วนแบ่งสุทธิ 13.5 ล้านดอลลาร์ของค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างพนักงานและ 3.9 ล้านดอลลาร์สำหรับค่าชดเชยหุ้น ลดลงจากรายรับสุทธิ 10.3 ล้านดอลลาร์หรือ 0.11 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสที่สี่ของปี 2548 สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2549 อยู่ที่ 24.0 ล้านดอลลาร์หรือ 0.25 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดแบบ non-GAAP เทียบกับกำไรสุทธิแบบ non-GAAP ที่ปรับแล้วที่ 25.1 ล้านดอลลาร์หรือ 0.27 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดแบบ non-GAAP ในไตรมาสที่สี่ของปี 2548

EBITDA สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2549 อยู่ที่ 48.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24% จาก 38.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2548 หากไม่นับการเลิกจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายในการชดเชยสต็อก EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 13% เป็น 65.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2549 เมื่อเทียบกับที่ปรับปรุงแล้ว EBITDA 58.3 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2548

สำหรับปี 2549 รายรับเพิ่มขึ้น 15% เป็น 897.2 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 781.7 ดอลลาร์ในปี 2548 รายได้สุทธิอยู่ที่ 66.8 ล้านดอลลาร์หรือ 0.70 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด สุทธิ 25.1 ล้านดอลลาร์จากการเลิกจ้างพนักงาน การด้อยค่าของสินทรัพย์ และต้นทุนอื่นๆ และค่าชดเชยหุ้น 17.9 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับ รายได้สุทธิ 75.3 ล้านดอลลาร์หรือ 0.81 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2548 รายได้สุทธิแบบ non-GAAP ที่ปรับก่อนต้นทุนการเลิกจ้างพนักงาน ค่าชดเชยหุ้น การด้อยค่าของสินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อยู่ที่ 98.4 ล้านดอลลาร์หรือ 1.05 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดแบบ non-GAAP สำหรับปี 2549 เทียบกับที่ไม่ใช่ -GAAP ปรับรายได้สุทธิ 95.9 ล้านดอลลาร์หรือ 1.04 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดแบบ non-GAAP ในปี 2548

EBITDA เพิ่มขึ้น 22% เป็น 239.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2549 เทียบกับ 195.7 ล้านดอลลาร์ในปี 2548 ไม่รวมต้นทุนการเลิกจ้างพนักงาน ค่าชดเชยสต็อก การด้อยค่าของสินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 23% เป็น 272.7 ล้านดอลลาร์ในปี 2549 เมื่อเทียบกับ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 222.4 ล้านดอลลาร์ ในปี 2548

Lorne Weil ประธานและ CEO กล่าวว่า “รายรับจากบริการผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์เติบโตอย่างน่าประทับใจ 22% ในไตรมาสที่สี่ “ตามที่คาดไว้ หลังจากช่วงฤดูร้อนชะลอตัว ยอดขาย ‘ร้านเดิม’ ก็เร่งขึ้นอีกครั้ง ไม่รวมรายรับจากสัญญาใหม่ประมาณ 4.2 ล้านดอลลาร์ การเติบโตของยอดขาย ‘ร้านเดิม’ อยู่ที่ประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์”

คุณ Weil กล่าวต่อว่า “อิตาลียังคงเกินความคาดหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทุกเดือน ทำให้อิตาลีเป็นตลาดตั๋วทันทีที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปเพียงสองปีครึ่งหลังจากการเปิดตัว หนึ่งในเป้าหมายของเราคือการสร้างความสำเร็จในแบบที่เราสร้างขึ้น ในอิตาลีไปยังเขตอำนาจศาลระหว่างประเทศอื่น ๆ เรายังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเปิดตัวตั๋วทันทีในอนาคตในเม็กซิโกและเยอรมนี เรายังคงดำเนินการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญในกิจกรรมการพัฒนาตลาดตั๋วทันทีของเราในประเทศจีน เรากำลังอยู่ในการเจรจาขั้นสูงกับพันธมิตรและจังหวัดต่างๆ ในประเทศจีนซึ่งอาจเป็นไปได้ นำไปสู่การขายและจำหน่ายตั๋วทันทีในเขตอำนาจศาลบางแห่งก่อนสิ้นปี 2550 เรายังคงตื่นเต้นกับโอกาสระยะยาวในประเทศจีนและมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถของเราในการเจาะตลาดนั้น และในประเทศเราตั้งตารอการฝึกซ้อมในฤดูใบไม้ผลิและการเปิดตัวเกมเมเจอร์ลีกเบสบอลประมาณ 15 เกมในช่วงควอเตอร์แรกและไตรมาสที่สองของปี 2550”

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ในไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 14.2 ล้านดอลลาร์ ลดลง 24% จาก 18.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2548 แต่เพิ่มขึ้น 34 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปี 2549 การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของบัตรโทรศัพท์ ยอดขายสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของตลาดไปสู่สินค้าที่มีราคาต่ำกว่า อัตรากำไรจากการขายผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 ในไตรมาสที่สี่ของปี 2548 เป็นร้อยละ 20 ในไตรมาสที่สี่ของปี 2549 เนื่องจากแรงกดดันด้านราคาและการประหยัดต่อขนาด

“รายรับจากบริการ Lottery Systems Group เพิ่มขึ้น 4% ในช่วงไตรมาสที่สี่” Weil กล่าวเสริม “หากไม่รวมรายรับจากบริการ EssNet ประมาณ 4.9 ล้านดอลลาร์และสัญญามอนทาน่าที่ผ่านไป ‘ยอดขายในร้านเดียวกัน’ ลดลงประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าส่วนนี้จะดีขึ้นในปี 2550 ด้วยการเปิดตัวลอตเตอรีออนไลน์ของเม็กซิโกกับ Televisa ซึ่งทำให้กิจกรรมแจ็คพอตดีขึ้น และประโยชน์ของการริเริ่มการประหยัดต้นทุน”

รายได้จากการขายลอตเตอรีซิสเต็มส์อยู่ที่ 8.0 ล้านดอลลาร์ ลดลง 40% จาก 13.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2548 สาเหตุหลักมาจากการไม่มีการขายเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (ITVMs) แบบครั้งเดียวให้แก่เพนซิลเวเนียซึ่งมีมูลค่า 8.3 ดอลลาร์ ล้านรายได้ในไตรมาสที่สี่ของปี 2548 และลดระดับของกิจกรรมการขายเนื่องจากกฎหมายที่รอดำเนินการในเยอรมนี

“รายรับจากบริการกลุ่มเกมที่หลากหลายเพิ่มขึ้น 70% ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่ม Global Draw ไม่รวมรายรับ Global Draw 19.7 ล้านดอลลาร์ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ pari-mutuel ของเราแสดงการปรับปรุงส่วนต่างแม้ว่ารายรับจะลดลง 4% เนื่องจากการริเริ่มการลดต้นทุน เรา เชื่อว่าเราได้ให้อุตสาหกรรมการแข่งรถก้าวไปสู่อนาคตด้วยการแนะนำระบบควอนตัม สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเปิดให้บริการแล้วและเราคาดว่าจะย้ายการพนันในสนามและนอกเส้นทางทั้งหมดผ่านควอนตัม ศูนย์ข้อมูล นี่คือประเภทของการประมวลผลข้อมูลขั้นสูงที่อุตสาหกรรมการแข่งรถ — และนักวิจารณ์ — ได้รับการเรียกร้องและ Scientific Games ยินดีที่จะทำให้มันเกิดขึ้น”

Weil กล่าวเสริมว่า “Scientific Games ได้รับการปรับโครงสร้างทั่วทั้งบริษัทและลดกำลังบังคับลงในช่วงไตรมาสที่สี่ ตอนนี้เราเชื่อว่าบริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าที่จะให้บริการลูกค้าที่มีอยู่และสร้างใหม่ ในไตรมาสที่สี่ของปี 2549 เราได้บันทึกการเลิกจ้างพนักงาน ค่าใช้จ่ายประมาณ 13.5 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายประจำปีได้มากกว่า 20 ล้านดอลลาร์ในอนาคต”

การพัฒนาธุรกิจในไตรมาสที่สี่นั้นรวมถึงการขยายสัญญาทำให้ Global Draw เป็นผู้จัดหาเครื่องเกมแต่เพียงผู้เดียวให้กับร้านพนันของ Coral เกือบ 1,500 แห่งในสหราชอาณาจักร Scientific Games ยังซื้อ Games Media Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในสหราชอาณาจักรที่พัฒนา เผยแพร่ และจำหน่ายเครื่อง “Amusement With Prizes” (AWP) เครื่อง “Skill With Prizes” (SWP) และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสำหรับตลาดสาธารณะในสหราชอาณาจักร ตลาดบ้านสาธารณะของสหราชอาณาจักรประกอบด้วยผับประมาณ 60,000 แห่ง ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 120,000 AWP และ 30,000 SWP เป็นที่คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมจะเข้าสู่วงจรการเปลี่ยนแบบดิจิทัลของเครื่องแอนะล็อกปัจจุบันซึ่งจะเริ่มในปี 2550

ภายหลังสิ้นไตรมาส บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงการอนุญาตที่สำคัญกับ Hasbro โดยให้สิทธิ์ลอตเตอรีพิเศษระดับโลกแก่เราสำหรับเกมอย่าง MONOPOLY(TM), BATTLESHIP(TM), CLUE(TM), YAHTZEE(TM), BOGGLE(TM) และเกมแห่งชีวิต(TM) ข้อตกลงระดับโลกมีศักยภาพที่จะนำ 20 แบรนด์ของ Hasbro ไปสู่แพลตฟอร์มลอตเตอรีที่หลากหลาย เช่น ตั๋วทันทีและแบบดึงแท็บ เกมที่สร้างจากเทอร์มินัลออนไลน์ มือถือ อินเทอร์เน็ต และโทรทัศน์แบบโต้ตอบ ก่อนหน้านี้บริษัทมีสิทธิ์ออกใบอนุญาตสำหรับตั๋วทันทีในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น โดยคู่แข่งมีสิทธิ์ออนไลน์ ดังนั้นความสัมพันธ์ที่ขยายออกจึงมีศักยภาพสูง นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับสัญญาการแข่งขัน 11 ปีกับกลุ่ม Camarero ของเปอร์โตริโก และขยายเวลากับหนึ่งในลูกค้าที่สำคัญที่สุดของเรา นั่นคือ Connecticut Lottery สำหรับระบบลอตเตอรีใหม่ที่จะเปิดตัวในปี 2551

Weil สรุปว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากกับการพัฒนาธุรกิจที่แข็งแกร่งและพอใจกับการเปลี่ยนแปลงการปรับโครงสร้างที่เราได้ทำไป เราเชื่อว่าการรวมกันน่าจะให้ทั้งการเติบโตของรายได้และการปรับปรุงอัตรากำไรในไตรมาสต่อๆ ไป”

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางการเงินแบบ non-GAAP อยู่ภายใต้หัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลแบบ non-GAAP” ด้านล่าง การวัดผลแบบ non-GAAP (รายได้สุทธิที่ปรับแล้ว รายได้สุทธิต่อหุ้นที่ปรับลดแล้ว EBITDA และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว) จะกระทบยอดกับมาตรการ GAAP ที่สอดคล้องกันในกำหนดการทางการเงินที่มาพร้อมกับข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

โครงการซื้อหุ้นคืน

ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนโดยที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ซื้อคืนเป็นครั้งคราวในตลาดเปิดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 หุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วใน มูลค่ารวมสูงถึง 200 ล้านเหรียญสหรัฐ ในระหว่างไตรมาสที่สี่ บริษัทซื้อคืนหุ้นจำนวน 321,548 หุ้น โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 9.8 ล้านดอลลาร์ ระยะเวลาและปริมาณการซื้อจะถูกกำหนดโดยฝ่ายบริหารของบริษัท โดยพิจารณาจากการประเมินสภาวะตลาด ราคาหุ้น และปัจจัยอื่นๆ การซื้อคาดว่าจะได้รับเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เงินกู้ยืม หรือการรวมกันของสิ่งนั้น โปรแกรมซื้อหุ้นคืนอาจถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้Nevada court affirms Shuffle Master ruling
1 Mar 2007

Genting Club สมัครเล่นบาคาร่าออนไลน์ Genting Club

Genting Club สมัครเล่นบาคาร่าออนไลน์ Genting Club เว็บเล่นน้ำเต้าปูปลา สมัครเล่นสล็อต Genting Club สมัครเล่นรูเล็ต Genting Club สมัครเว็บยิงปลา Genting Club สมัครคาสิโนออนไลน์ Genting Club

ผู้ให้บริการคาสิโนหกรายของมาเก๊าไม่ควรกลัวกระบวนการเกี่ยวกับการรีเฟรชใบอนุญาตการเล่นเกมของตน หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของเมืองบอกกับ GGRAsia

“ฉันไม่ใช่หมอดู [หัวเราะ] แต่ฉันไม่คิดว่าจะมีเหตุผลพิเศษใดๆ ที่พวกเขาต้องหวาดกลัว [เกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาในมาเก๊า]” เปาโล มาร์ตินส์ ชาน (ในภาพ) ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมของเมืองกล่าว

เขาเสริมว่า: “[กระบวนการต่ออายุใบอนุญาต] จะถูกจัดเตรียมเพื่อพัฒนามาเก๊าให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการพักผ่อนระดับโลก”

ใบอนุญาตคาสิโนปัจจุบันหมดอายุในวันที่ต่าง ๆ ระหว่างปี 2020 ถึง 2022 “เราไม่สามารถพูดได้ว่าเราจะเริ่ม [กระบวนการต่ออายุ] เมื่อใด” นาย Chan กล่าวเมื่อวันพุธ

เขายังบอกกับ GGRAsia อีกว่าไม่มีกำหนดการสำหรับการแนะนำฐานข้อมูลทั่วทั้งอุตสาหกรรมซึ่งระบุรายชื่อผู้ที่เป็นหนี้ค้างชำระแก่ผู้ประกอบการขยะที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่ออกให้สำหรับการพนัน ฐานข้อมูลได้รับการร้องขอจากอุตสาหกรรมขยะให้เป็นวิธีที่ดีกว่าในการควบคุมหนี้เสียในภาคธุรกิจ

“เป็นการยากที่จะประมาณการ [เมื่อใดที่ฐานข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้]” นายชานกล่าว

เขากล่าวเสริมว่า: “ก่อนอื่นเราต้องบรรลุฉันทามติ [กับอุตสาหกรรม]; จากนั้นเราต้องพบกับสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้]; หลังจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนการร่างกฎหมาย ดังนั้นฉันคิดว่ามันจะใช้เวลาสักระยะหนึ่ง”

ปัญหาหลักประการหนึ่งเกี่ยวกับการจัดตั้งฐานข้อมูลหนี้เสียของลูกค้าวีไอพีทั่วทั้งอุตสาหกรรมคือการปฏิบัติตามกฎการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของมาเก๊า ตามที่ผู้ประกอบการขยะบางรายบอก วิธีที่จะให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามคือการขอให้ลูกกลิ้งสูงลงนามในแบบฟอร์มการอนุญาตที่อนุญาตให้เปิดเผยรายละเอียดเครดิตของพวกเขาเมื่อผู้เล่นเหล่านี้สมัครขอเครดิต

“นี่จะเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเอาชนะปัญหาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล” นาย Chan กล่าวกับ GGRAsia เขาเสริมว่าการอนุญาตประเภทนี้เป็นเรื่องปกติในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เมื่อสมัครขอสินเชื่อเช่นในอุตสาหกรรมการธนาคาร หนี้เสียไม่มีเข้าคาสิโน

ต่อมาในวันพุธ ในการแสดงความคิดเห็นต่อนักข่าว นายชานกล่าวเสริมว่าหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนและอุตสาหกรรมขยะก็กำลังหารือถึงความเป็นไปได้ในการห้ามผู้เล่นที่มีหนี้เสียที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมเข้าคาสิโนในมาเก๊า เขากล่าวว่านั่นจะเป็น “ขั้นตอนต่อไป” ที่จะต้องพิจารณาเมื่อมีการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับหนี้เสียทั่วทั้งอุตสาหกรรม

รายงานล่าสุดจากนายหน้า Daiwa Securities Group Inc ประมาณการว่าผู้ประกอบการขยะในมาเก๊ามี หนี้เสีย อย่างน้อย 30 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (US$ 3.86-พัน ล้าน)

นายชานยังบอกกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลมาเก๊าไม่เคยพูดคุยกับทางการจีนแผ่นดินใหญ่ถึงความเป็นไปได้ที่หนี้การเล่นเกมจะมีผลบังคับใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่

“มาเก๊าถูกปกครองโดยหลักการ ‘หนึ่งประเทศ สองระบบ’” เขากล่าว โดยอ้างถึงการปกครองตนเองและกฎหมายของเมืองจากจีนแผ่นดินใหญ่ “เราไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของจีน [แผ่นดินใหญ่]”

เขากล่าวเสริมว่า: “ในเรื่องนี้ ผมคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้ สิ่งที่เราสามารถทำได้คือ – ภายในเขตอำนาจศาลของเราและภายในอำนาจของเรา – ช่วยให้ขยะได้รับเครดิตที่ยืมกลับคืนมา”

ผู้เล่นวีไอพีส่วนใหญ่ในมาเก๊ามาจากจีนแผ่นดินใหญ่ เนื่องจากหนี้จากการเล่นเกมไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลนั้น จึงมีความเสี่ยงจากหนี้เสียสูงที่เกี่ยวข้องกับการให้เครดิตแก่นักพนันเหล่านี้ ในมาเก๊า ผู้ประกอบการขยะมักจะรับความเสี่ยงจากหนี้เสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขยายสินเชื่อไปยังลูกกลิ้งสูงในแผ่นดินใหญ่ สิ่งนี้อธิบายได้บางส่วนว่าทำไม junkets ถึงมีอำนาจต่อรองสูงเมื่อทำการเจรจาค่าคอมมิชชั่นกับผู้ให้บริการคาสิโน

นายชานยังให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเงินหลายสิบล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งทำให้กลุ่มการพนันวีไอพีของมาเก๊าสั่นคลอนในเดือนกันยายนปีที่แล้ว ในขณะนั้น Dore Entertainment Co Ltd ผู้ดำเนินการขยะในมาเก๊าประกาศว่าเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงภายใน โดยอดีตพนักงาน

หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของมาเก๊ากล่าวว่ายังไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทและบรรดาผู้ที่อ้างว่าเป็นนักลงทุนในการดำเนินงานกรงของ Dore โดยเงินที่สูญเสียไปเนื่องจากคดีฉ้อโกง

“ฉันคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาคือการดำเนินการทางกฎหมาย” นายชานกล่าว แบนพร็อกซี่ไม่กระทบธุรกิจ

เขายังให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการ ห้ามโดยพฤตินัยในการเดิมพันพร็อกซี ในมาเก๊า การแบนได้รับการแนะนำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยห้ามไม่ให้ใช้โทรศัพท์ที่โต๊ะเล่นเกมวีไอพี

นายชานกล่าวว่า มีคนบางกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายใหม่ แต่เขาระบุว่าจำนวนการละเมิดอยู่ภายใต้การควบคุม เขาเสริมว่าข้อเสนอแนะที่ผู้ควบคุมการเล่นเกมได้รับจากผู้ให้บริการคาสิโนและ junkets แสดงให้เห็นว่าการห้ามไม่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อธุรกิจ

หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนยังยืนยันว่า – ในขณะนี้ – ไม่มีบทลงโทษสำหรับผู้เล่นที่ถูกจับโดยใช้โทรศัพท์ของพวกเขาที่โต๊ะเล่นเกมวีไอพี เขากล่าวว่า หากจำเป็น ผู้ปฏิบัติงานสามารถห้ามผู้เล่นออกจากห้องเล่นเกมได้

การเดิมพันพร็อกซี่เป็นแนวทางปฏิบัติโดยตัวแทนหรือบุคคลภายนอก – โดยปกติเป็นตัวแทนขยะ – ทำการเดิมพันด้วยตนเองบนโต๊ะเกม ในนามของลูกค้าที่สั่งซื้อการเดิมพันผ่านอุปกรณ์ออนไลน์บนมือถือหรือโทรศัพท์

ปัญหาหนึ่งของการพนันพร็อกซี่ กล่าวโดยทนายความด้านเกมหลายคนที่พูดโดย GGRAsia ก็คือการฝึกฝนนั้นเสี่ยงที่จะสร้างช่องโหว่เกี่ยวกับโปรโตคอล “รู้จักลูกค้าของคุณ” โปรโตคอลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนภายใต้แนวปฏิบัติระดับสากลที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาการฟอกเงิน

Daiwa กล่าวในรายงานแยกต่างหากว่าการตัดสินใจที่จะห้ามการใช้โทรศัพท์ที่โต๊ะเกมในมาเก๊าน่าจะกระทบกับกลุ่มเล็ก ๆ น้อย ๆโดยมีเพียงไม่กี่แห่ง “วางแผนที่จะลดการดำเนินงานในมาเก๊า”

หัวหน้าหน่วยงานควบคุมการเล่นเกมของมาเก๊ายังกล่าวอีกว่าสำนักไม่ได้รับการร้องขอใด ๆ สำหรับคาสิโนที่โรงแรม The 13 เขาเสริมว่าหากมีการยื่นคำร้อง การอนุมัติจะ “ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของคำร้อง”

เรือลำที่ 13 ที่ชายแดน Cotai-Coloane มีกำหนดจะเปิดในปลายฤดูร้อนปี 2016ตามเอกสารที่บริษัทยื่นฟ้อง

ผู้พัฒนาโครงการ The 13 Holdings Ltd – ก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ Louis XIII Holdings Ltd – ในอดีตเคยกล่าวถึงแผนสำหรับคาสิโนในสถานที่ให้บริการ แต่บริษัทไม่ได้เอ่ยถึงสิ่งอำนวยความสะดวกการเล่นเกมที่ออกวางจำหน่ายล่าสุดที่สถานที่จัดงาน บริษัทจะต้องใช้สิทธิ์คาสิโนของหนึ่งในหกผู้ถือสัมปทานการเล่นเกมของมาเก๊าเพื่อดำเนินการเล่นการพนันในสถานที่ ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อพันธมิตรเกมต่อสาธารณะ

คุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ คำพูดของนายชานเกิดขึ้นข้างสนามของงาน Global Gaming Expo (G2E) Asia 2016 งานแสดงสินค้าและการประชุมสามวันซึ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเกมในเอเชียจะดำเนินไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ Venetian Macao

คุณชานเป็นหนึ่งในผู้บรรยายในวันพุธที่ส่วนการประชุมของ G2E Asia ในการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ ‘การเปลี่ยนแปลงในสภาวะที่เปลี่ยนแปลง” เขาเน้นถึงความจำเป็นสำหรับมาเก๊าในการ “เร่งการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ” โดย “ส่งเสริมอย่างแข็งขัน” การแนะนำองค์ประกอบที่ไม่ใช่เกมมากขึ้นในรีสอร์ทคาสิโนของเมือง

ภายใต้แผนพัฒนาห้าปีของรัฐบาลมาเก๊า – แพ็คเกจนโยบายสังคมและเศรษฐกิจที่เพิ่งประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งครอบคลุมช่วงปี 2016 ถึง 2020 – ทางการต้องการเห็นรายได้ที่ไม่ใช่เกมที่รีสอร์ทคาสิโนของเมืองเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายได้ทั้งหมด

ภายในปี 2020 รัฐบาลมาเก๊าต้องการที่จะเห็นบัญชีรายรับที่ไม่ใช่เกมดังกล่าวโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 9 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากผู้ประกอบการคาสิโน เทียบกับประมาณ 6.6 เปอร์เซ็นต์ในปี 2014

ในคำพูดของเขา นาย Chan กล่าวถึงความจำเป็นในการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งต่อไป” กฎหมายและข้อบังคับการเล่นเกมของมาเก๊า เขาเน้นว่าเป้าหมายของรัฐบาลคือ “การปรับปรุงคุณภาพโดยรวมมากกว่าปริมาณของอุตสาหกรรมเกม”

นาย Chan ตั้งข้อสังเกตว่าความสามารถของอุตสาหกรรมในการแสดง “การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด” และความสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับนักพนันที่มองว่ามาเก๊าเป็น “สถานที่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย ที่ซึ่งพวกเขาสามารถมาเพลิดเพลิน สนุกสนาน และผ่อนคลาย”

ในฐานะผู้เล่นคาสิโนรุ่นเก๋าและผู้ตรวจสอบคาสิโนมืออาชีพ ให้ฉันบอกคุณสิ่งหนึ่งที่ฉันไม่สงสัยเกี่ยวกับ – คาสิโนทั้งหมดไม่เท่าเทียมกัน!

เมื่อสงสัยว่าจะชั่งน้ำหนักคาสิโนอย่างไร เป็นความคิดที่ดีที่จะคิดว่าคาสิโนเหล่านี้มีอยู่ในสเปกตรัม แทนที่จะคิดในแง่ขาวดำ เช่น คาสิโนที่ “ดี” หรือ “แย่” ความจริงก็คือ คาสิโนแต่ละแห่งมีทั้งด้านบวกและด้านลบ เช่นเดียวกับรถยนต์ บ้าน เมือง หรือสิ่งอื่นใดในโลก

ทว่าการค้นหาว่าทำไมคาสิโนหนึ่งถึงดีกว่าอีกคาสิโนหนึ่งนั้นไม่ง่ายเพียงแค่ดูข้อเสนอแต่ละข้อและเปรียบเทียบ มีองค์ประกอบเชิงอัตวิสัยในการผสม – คุณ!

บันทึก:
คาสิโนแห่งใดแห่งหนึ่งดีกว่าคาสิโนอื่นขึ้นอยู่กับคุณในฐานะผู้เล่นที่มีศักยภาพและสิ่งที่คุณกำลังมองหา

นี่หมายความว่าฉันไม่สามารถช่วยคุณหาว่าอะไรทำให้คาสิโนแห่งหนึ่งดีกว่าคาสิโนอื่น? ไม่เลย. มีเกณฑ์บางอย่างที่ทำให้คาสิโนดีขึ้นเสมอเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ

เนื่องจากเราสามารถสรุปได้ว่าเราในฐานะผู้เล่นมีบางสิ่งที่เหมือนกันซึ่งเราทุกคนให้ความสำคัญ โดยไม่คำนึงถึงความชอบที่แตกต่างกัน มาเริ่มกันที่สิ่งเหล่านั้น

คาสิโนที่ปลอดภัยจะเอาชนะคนที่ไม่ปลอดภัยเสมอ
นี่อาจดูเหมือนเป็นการบอกอย่างชัดเจน แต่คุณจะไม่เชื่อว่ามีผู้เล่นคาสิโนกี่คนที่ติดอยู่กับความต้องการที่จะเล่น (ใครยังไม่เคยไปบ้าง?) และไม่สนใจสิ่งที่สำคัญที่สุด – ความปลอดภัยและความปลอดภัย

คาสิโนที่ปลอดภัยสามารถเอาชนะคาสิโนที่ไม่ปลอดภัยได้ แม้ว่าคาสิโนที่ไม่ปลอดภัยจะมีเกมที่หลากหลาย โบนัสที่ดีกว่า และทำสิ่งอื่นๆ ได้ดีกว่า

ความจริงก็คือความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง มันมาเหนือสิ่งอื่นใด ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินของคุณเป็นขุมทรัพย์ที่มีศักยภาพสำหรับพวกมิจฉาชีพ และคาสิโนที่ไม่ปลอดภัยก็ไม่เหมาะที่จะดูแลมัน

แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคาสิโนปลอดภัย?
จำคำสองคำ – ใบอนุญาตและการเชื่อมต่อ

คาสิโนที่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานด้านการเล่นเกมระดับประเทศ เช่นUK Gambling CommissionหรือMalta Gaming Authorityมักจะดีกว่าที่ไม่มีใบอนุญาตการเล่นเกมที่ถูกต้อง

ลองดูที่คาสิโน Casumoเป็นต้น มีใบอนุญาตจากหน่วยงานทั้งสองที่กล่าวถึงข้างต้นและเป็นหนึ่งในคาสิโนที่ปลอดภัยที่สุดบนเว็บ

แล้วการเชื่อมต่อล่ะ? คุณต้องการให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณกำลังเดินทางนั้นปลอดภัยและเข้ารหัส

คุณสามารถบอกได้อย่างง่ายดายโดยดูจากที่อยู่เว็บของคาสิโนที่เป็นปัญหา หากคุณเห็น HTTPS:// ก่อนที่อยู่ แสดงว่ามีการเข้ารหัส SSL และน่าจะปลอดภัย หากเป็นเพียง HTTP:// คุณอาจต้องคิดให้รอบคอบ

อย่ามองข้ามความปลอดภัยหรือลดความสำคัญลง ฉันอยากจะเล่นที่คาสิโนออนไลน์ที่ปลอดภัยซึ่งมีเกมน้อยกว่าและโบนัสน้อยกว่าเกมที่มีแฟลชทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินของฉันเสียหายได้

การเลือกเกมที่มีคุณภาพดีกว่าปริมาณเสมอ
ฉันมักจะพยายามหาคาสิโนที่สร้างสมดุลระหว่างปริมาณและคุณภาพ ทั้งสองมีความสำคัญในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้เล่นอย่างฉันที่สนุกกับเกมที่หลากหลาย

อย่างไรก็ตาม เมื่อฉันต้องเลือกระหว่างสองสิ่งนี้ ฉันมักจะเลือกอย่างมีคุณภาพ ฉันอยากเล่นเกมระดับโลกสองสามร้อยเกมจากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้ เชื่อถือได้ มากกว่าเกมสองสามพันเกมจากบริษัทที่ร่มรื่นที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อน

มีสองปัจจัยในการเล่นที่นี่ – ความไว้วางใจและคุณภาพของเกมเอง
อย่างแรก ฉันมั่นใจได้ 100% ว่าฉันสามารถไว้วางใจเกมจาก NetEnt, Microgaming หรือ Playtech เนื่องจากบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีหน่วยงานกำกับดูแลและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และเนื่องจากพวกเขามีประวัติอันยาวนานในการผลิตเกมที่ซื่อสัตย์ ฉันชอบเล่นที่คาสิโนที่เสนอเกมจากพวกเขา

ประการที่สอง เกมเหล่านี้มักจะดีกว่าเกมที่บริษัทที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักผลิต เนื่องจากพวกเขามีรายได้ที่ยากจะเข้าใจ พวกเขาสามารถจ้างโปรแกรมเมอร์และนักออกแบบที่เก่งที่สุด ซึ่งนำไปสู่เกมที่ดีที่สุดด้วยฟีเจอร์ที่สนุกสนานและกราฟิกคุณภาพสูง

มันเป็นสามัญสำนึกเมื่อคุณคิดเกี่ยวกับมัน Lambo มักจะเคาะถุงเท้าออกจาก Lada เสมอ การขับรถอาจจะปลอดภัยกว่ามากเช่นกัน ถ้าไม่ขับเร็วเกินไป!

เป็นไปได้ที่จะหาคาสิโนที่มีความสมดุลเกือบสมบูรณ์แบบ Leo Vegas เป็นตัวอย่างสำคัญของคาสิโนดังกล่าว มีคลังเกมจำนวนมากรวมถึงสล็อต เกมบนโต๊ะและการ์ด วิดีโอโป๊กเกอร์ และเกมสด แต่ทั้งหมดมาจากบริษัทซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในโลก นั่นอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เป็นหนึ่งในคาสิโนออนไลน์ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในทุกวันนี้

คาสิโนที่มีการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเท่ากับประสบการณ์ที่ดีกว่า
คุณเคยถูกพักงานเมื่อต้องรับมือกับธุรกิจที่คุณได้มอบเงินที่หามาอย่างยากลำบากให้ ไม่สามารถติดต่อกับคนที่อาจจะสามารถแก้ปัญหาของคุณได้หรือไม่?

ไม่มีอะไรน่าขนลุกอีกแล้วใช่ไหม!? แต่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น? เป็นเพราะธุรกิจกำลังสื่อสารกับคุณและข้อความนั้นดังและชัดเจน – คุณไม่ได้มีความสำคัญต่อเราขนาดนั้น

สำคัญ:
หากธุรกิจให้ความสำคัญกับคุณ ธุรกิจก็ถือว่าคุณมีความสำคัญ คาสิโนออนไลน์ก็ไม่ต่างกัน ในที่สุด มีบางอย่างผิดพลาดหรือคุณจะต้องขอความช่วยเหลือ จากนั้นคุณจะเห็นใบหน้าที่แท้จริงของการผ่าตัด

ดูเหมือนชัดเจนว่าการบริการลูกค้าที่เหนือกว่านั้นเทียบเท่ากับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม แต่คาสิโนจะให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุดหมายความว่าอย่างไร

ตอบกลับอย่างรวดเร็ว – คุณไม่ควรรอเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์เพื่อรับคำตอบ เช่นเดียวกับที่คาสิโนบางแห่ง เชื่อหรือไม่

การ ตอบกลับ อย่างมืออาชีพ – เมื่อคำตอบมาถึง พวกเขาควรเป็นมิตรและตรงประเด็น ไม่มีใครอยากคุยกับ Helga ในลัตเวียที่ตอบกลับด้วยภาษาอังกฤษที่ไม่สมบูรณ์และแนะนำคุณถึงข้อกำหนดในการให้บริการทุกครั้งที่เธอตอบกลับจากสคริปต์

ตัวเลือกการติดต่อที่หลากหลาย – คุณควรจะสามารถติดต่อได้ทางอีเมล แชทสด หรือสายด่วนทางโทรศัพท์

การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง – คาสิโนควรให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน อย่างน้อยหากเป็นการดำเนินการขนาดใหญ่ที่มีผู้เล่นหลายร้อยหรือหลายพันคน

หากคาสิโนเสนอสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด ฉันจะให้คะแนนสูงสุดสำหรับการบริการลูกค้า คุณสามารถคิดออกว่าปลายอีกด้านของสเปกตรัมอาจมีหน้าตาเป็นอย่างไร และฉันรับรองได้เลยว่ามันไม่สวย!

คาสิโนที่มีความยุติธรรม โบนัสมากมาย เอาชนะคนขี้เหนียวและเจ้าเล่ห์
ลองนึกภาพสถานการณ์ต่อไปนี้และสิ่งที่คุณอาจรู้สึกได้หากมันเกิดขึ้น:

คุณลงทะเบียนที่คาสิโน X และรับ 50 ฟรีสปินสำหรับการฝาก $/£/€ 50 ของคุณ คุณหมุน และหลังจากแพ้ใน 47 สปินแรก คุณจะโชคดีและชนะแจ็คพอต 10,000x ในช่องโปรดของคุณ

คุณถอนตัวออกอย่างรวดเร็ว และคิดถึงทุกวิธีที่คุณอาจใช้โชคลาภของคุณ เพียงเพื่อจะพบว่าเงินรางวัลของคุณเป็นโมฆะ ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนของคาสิโนอธิบายว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดของโบนัสและไม่ตรงตามข้อกำหนดการเดิมพัน และสูญเสียทุกสิ่งที่คุณชนะโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า

คุณจะตกหงอนขวานใช่มั้ย?
แน่นอนคุณจะ! เราทุกคนจะ

แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นทุกวันกับผู้เล่นที่ไม่ได้ใช้เวลาในการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัสที่พวกเขายอมรับ

แม้ว่าโบนัสคาสิโนส่วนใหญ่จะมีข้อกำหนดในการเดิมพัน/โรลโอเวอร์ แต่ก็มีระดับความเป็นธรรมที่แตกต่างกัน เป็นการดีที่จะขอให้ผู้เล่นเดิมพันโบนัส x20 แต่เป็นการไม่สมเหตุสมผลเล็กน้อยที่จะขอให้พวกเขาเดิมพัน x100 หรือประกาศว่าจะไม่มีการชนะที่มากกว่า $/£/€ 100 ไม่ว่าแจ็กพอตจะใหญ่แค่ไหนก็ตาม

คาสิโนที่ซื่อสัตย์และโปร่งใสจะทำให้เงื่อนไขชัดเจนในทุกๆวัน และบางแห่งจะเตือนคุณก่อนที่คุณจะดำเนินการใดๆ ที่อาจละเมิดข้อกำหนด ตัวอย่างเช่น ป๊อปอัปอาจปรากฏขึ้นเมื่อคุณทำการถอนเงิน เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะชนะรางวัลของคุณเป็นโมฆะ ถ้าคุณไม่เล่นมากขึ้น

ฉันสามารถยอมรับได้ว่าคาสิโนต้องชดเชยความเสี่ยงเมื่อพูดถึงโบนัส ท้ายที่สุด มันให้เงินฉันเล่นฟรี ดังนั้นฉันจะถือว่ามีบางข้อผูกมัด ที่กล่าวว่าฉันต้องการทราบว่าฉันไม่ได้ถูกเอาเปรียบ

คาสิโนที่เสนอโบนัสมากมายพร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ยุติธรรมและเข้าใจง่ายนั้นเหนือกว่าคาสิโนที่ฉีกคุณเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

ใช้เวลาของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโบนัสคาสิโนและวิธีการทำงาน แล้วคุณจะดีใจที่ได้ทำ

คาสิโนที่มีการจ่ายเงินเร็ว เอาชนะโค้ชที่เชื่องช้า
สิ่งนี้มีความสำคัญพอ ๆ กับองค์ประกอบอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในโพสต์นี้ในความคิดของฉัน ยังมีคาสิโนออนไลน์จำนวนมากที่ลากเท้าเมื่อถึงเวลาต้องจ่ายเงิน

ซึ่งมักจะเป็นผลข้างเคียงที่โชคร้ายของผู้เล่นที่ไม่อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอีกครั้ง ฉันมักจะค้นพบเงื่อนไขการชำระเงินที่กินสัตว์อื่น ๆ ที่เขียนด้วยขาวดำตรงกลางหน้าศัพท์แสงทางกฎหมายที่ไม่มีที่สิ้นสุด

คาสิโนที่ดีที่สุดจะจ่ายเงินให้คุณในวันเดียวกับที่คุณชนะ ตราบใดที่คุณยืนยันบัญชีของคุณล่วงหน้า อาจใช้เวลาสองสามวันในการชำระเงินถึงคุณ ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่คุณเลือก แต่เงินจะออกจากคาสิโนในวันเดียวกัน

มีคาสิโนอื่น ๆ ที่ปลายอีกด้านของสเปกตรัมซึ่งอาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนในการจ่ายเงินให้คุณ อันที่จริงมีคาสิโนบางแห่งที่ไม่จ่ายเงินให้ใครเลย!

คาสิโนอย่างRoyal Aceขึ้นชื่อเรื่องการจ่ายเงินที่ช้าซึ่งทำให้ผู้เล่นหงุดหงิด โกรธ และรู้สึกถูกโกง สิ่งนี้สัมพันธ์กับประเด็นที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการบริการลูกค้า – มันทำให้คุณรู้สึกว่าไม่สำคัญใช่ไหม

เกือบจะไปโดยไม่บอกว่าคาสิโนที่จ่ายเร็วนั้นดีกว่าคาสิโนที่ลากเท้า น่าเสียดายที่ผู้เล่นใหม่จำนวนมากไม่ทราบเรื่องนี้จนกว่าจะสายเกินไป

คุณจะพบบทวิจารณ์คาสิโนจากผู้เชี่ยวชาญมากมายบนเว็บไซต์นี้ แต่ละคนให้คะแนนคาสิโนจากห้าสำหรับความเร็วในการจ่ายเงิน ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้เวลาในการอ่านบางส่วนก่อนตัดสินใจ

คาสิโนที่เป็นมิตรกับมือถือเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเสมอ
เป็นการยากที่จะพูดว่าคาสิโนที่เหมาะกับมือถือมักจะชนะคาสิโนที่ไม่พร้อมสำหรับมือถือเพราะทุกวันนี้มีออนไลน์เพียงไม่กี่แห่งที่ไม่เหมาะสำหรับผู้เล่นมือถือ

อย่างไรก็ตาม คาสิโนบนมือถือไม่เท่ากันทั้งหมด มีตัวอย่างที่น่าพึงพอใจและมีคาสิโนมือถือที่ออกแบบไม่เรียบร้อยและงุ่มง่ามซึ่งมีเมนูไม่เป็นระเบียบ มีเกมไม่กี่เกม และมีลักษณะที่น่ารำคาญอื่นๆ

คุณสมบัติหลักที่คุณกำลังมองหาในคาสิโนมือถือคือ:

เล่นทันที
ฉันไม่รังเกียจที่จะดาวน์โหลดแอปเป็นครั้งคราว แต่ฉันไม่ต้องการถูกบังคับ ฉันชอบเล่นโดยตรงจากเบราว์เซอร์มือถือของฉันมากกว่า

เกมเต็มรูปแบบ
คาสิโนมือถือบางแห่งเสนอเกมที่จำกัด โดยบางเกมเสนอเพียงไม่กี่โหลเมื่อไซต์เดสก์ท็อปอาจมีหลายร้อยเกม

ดีไซน์เรียบหรู
เนื่องจากขนาดหน้าจอที่เล็กกว่า คาสิโนบนมือถือจึงควรง่ายกว่าเดสก์ท็อปเสมอ ควรเป็นแบบเรียบง่ายด้วยการออกแบบที่ปรับให้เหมาะกับอุปกรณ์พกพาที่ต้องการ

ตรวจสอบคาสิโนมือถือ Mr. Greenบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณ หากคุณต้องการดูตัวอย่างว่าควรทำอย่างไร สิ่งนี้ได้รับรางวัลมากมายสำหรับคาสิโนมือถือที่ดีที่สุดหลายปีติดต่อกัน

ในท้ายที่สุด ประเด็นนี้สำคัญกับคุณหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณใช้ หากคุณไม่ได้ใช้คาสิโนบนมือถือ คุณอาจต้องการพิจารณาถึงประโยชน์ของการทำเช่นนั้น

สรุป
อย่างที่คุณเห็น ยังมีคำถามอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้คาสิโนหนึ่งดีกว่าคาสิโนอื่น ไม่ใช่แค่ “เกมที่ดีกว่า” หรือ “โบนัสที่ใหญ่กว่า” คาสิโนออนไลน์มีองค์ประกอบมากมาย และการหาองค์ประกอบที่เข้ากับทุกองค์ประกอบนั้นเป็นเรื่องยาก

คำถามที่คุณต้องถามตัวเองคือ

“ข้อใดที่สำคัญที่สุดสำหรับฉัน”
ซึ่งจะทำให้คุณสามารถปรึกษาระบบการจัดอันดับรีวิวของเราเพื่อค้นหาเว็บไซต์คาสิโนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกได้รับข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้คาสิโนหนึ่งดีกว่าคาสิโนอื่นหลังจากอ่านโพสต์นี้ ฉันขอให้คุณโชคดีในการค้นหาคาสิโนในอุดมคติของคุณ

โลกของคาสิโนออนไลน์มีการแข่งขันสูงมาก มีผู้ให้บริการหลายร้อยราย และพวกเขากำลังทำสงครามกับลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง วิธีนี้ใช้ได้ผลดีสำหรับผู้เล่น เนื่องจากพวกเขาได้รับมากขึ้นจากแต่ละคาสิโน

ตัวอย่างที่ดีที่สุดของกระบวนการนี้คือโบนัสและโปรโมชั่นที่มีให้ ผู้ประกอบธุรกิจการพนันทุกคนในตลาดถูกบังคับให้เสนอแพ็คเกจต้อนรับที่แข็งแกร่งและอย่างน้อยรูปแบบหนึ่งของโปรแกรมวีไอพีที่ให้รางวัลความภักดีในภายหลัง ไม่มีคาสิโนใดที่จะอยู่รอดได้หากปราศจากสิ่งนั้น

อย่างที่คุณจินตนาการได้ โปรโมชันของคาสิโนบางแห่งดีกว่าที่อื่น ในโพสต์นี้ ฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณได้รับมูลค่าสูงสุด

โบนัสฝากเงินครั้งแรกดีที่สุด
คาสิโนออนไลน์เสนอข้อเสนอพิเศษทุกประเภท บางคนจะให้โอกาสคุณลองใช้บริการโดยไม่ต้องฝากเงิน และบางคนก็มีโบนัสโหลดซ้ำทุกครั้งที่คุณเพิ่มเงินสด

อย่างไรก็ตาม โปรโมชั่นที่คุ้มค่าที่สุดมักจะเป็นโบนัสเงินฝากครั้งแรกของแต่ละคาสิโน
เหตุผลค่อนข้างง่าย นี่คือวิธีที่คุณจะได้รับลูกค้าและให้พวกเขาเล่นต่อไปอย่างน้อยสองสามสัปดาห์หรือเป็นเดือน ไม่ใช่แค่การลงทะเบียนเท่านั้น การฝากเงินครั้งแรกมีความสำคัญต่อคาสิโน และพวกเขาพร้อมที่จะโน้มน้าวผู้เล่นใหม่ให้ทำตามขั้นตอนนี้

นี่คือเหตุผลที่คุณควรพยายามทำให้ดีที่สุดจากโบนัสเงินฝากครั้งแรก ที่คาสิโนใหม่แต่ละแห่ง นี่จะเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มค่าที่สุดของคุณ จงใช้มันให้เป็นประโยชน์ เพราะสิ่งต่อไปจะไม่มีค่ามากขนาดนั้น

ฝากเงินให้มากที่สุด Genting Club
โบนัสคาสิโนออนไลน์ส่วนใหญ่มีความยืดหยุ่น คุณอาจได้รับ $10 หรือ $1,000 และจำนวนเงินที่แน่นอนนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเงินสูงสุดที่คาสิโนกำหนดและจำนวนเงินที่คุณฝาก

ตัวอย่างเช่นโบนัสเงินฝากครั้งแรก 100% สูงถึง $500 และเงินฝากที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำ $10 หมายความว่าคุณสามารถรับได้ทุกที่ระหว่าง $10 ถึง $500

คุณควรพยายามให้ได้จำนวนเงินสูงสุดเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโบนัสเงินฝากครั้งแรก ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว พวกเขามักจะแสดงถึงคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ ถ้าไม่ใช้ประโยชน์เต็มที่ โอกาสก็จะหายไปตลอดกาล บางครั้งมันก็คุ้มค่าที่จะรอและรวบรวมเงินสดมากขึ้น ดังนั้นคุณจะไม่เสียโอกาสซื้อถั่วลิสง

กลยุทธ์ที่ดีคือค่อยๆ เพิ่มทุนของคุณ เริ่มต้นด้วยโบนัสไม่ต้องฝาก ฟรีสปิน และข้อเสนออื่นๆ ที่ต้องใช้เงินลงทุนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เมื่อกองเงินสดของคุณเพิ่มขึ้น คุณสามารถขยายการค้นหาและเริ่มใช้ประโยชน์จากโปรโมชั่นที่ใหญ่ขึ้นได้

เปอร์เซ็นต์และมูลค่าสัมบูรณ์
เมื่อคำนวณจำนวนเงินที่คุณจะได้รับจากโบนัสบางอย่าง มีสองปัจจัยหลักที่คุณควรพิจารณา อันแรกคือเปอร์เซ็นต์ที่คาสิโนเสนอ

ตัวอย่างเช่นเงินฝากของคุณ 100% หมายความว่าคาสิโนจะตรงกับจำนวนเงินที่คุณเพิ่มในบัญชีของคุณ
เปอร์เซ็นต์มาตรฐานที่คุณจะเห็นอยู่ที่ประมาณ 100% แต่คาสิโนบางแห่งเสนอให้มากกว่านั้น ฉันเคยเห็น 150% ค่อนข้างบ่อย และบางครั้งคุณสามารถได้รับ 200% ด้วยซ้ำ อย่างที่คุณจินตนาการได้ ยิ่งเปอร์เซ็นต์ยิ่งสูง ยิ่งได้รับโบนัสเงินสดมากขึ้นในจำนวนเท่าเดิม

ด้านที่สองของโบนัสแต่ละอันเกี่ยวข้องกับมูลค่าสัมบูรณ์สูงสุดของดีล เป็นการยากที่จะพูดว่าอะไรคือปริมาณที่ดี เนื่องจากสภาพแวดล้อมค่อนข้างเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต่ำกว่าสองร้อยเหรียญอาจไม่เพียงพอ คาสิโนบางแห่งยินดีให้เงิน $1,000 หรือมากกว่านั้นแก่คุณ

โบนัสบางอย่างอาจดูมีกำไรในแง่ของเงินสด แต่คุณควรพิจารณาเป้าหมายของคุณเองเสมอ

ข้อสำคัญ: หากคุณกำลังจะฝากเงินจำนวนเล็กน้อย สิ่งสำคัญอันดับแรกของคุณควรคือการหาโบนัสที่มีเปอร์เซ็นต์ฐานสูง 100% เป็นขั้นต่ำ

ลูกกลิ้งสูงที่วางแผนจะทำการฝากเงินจำนวนมากจะพบว่ามีค่ามากขึ้นเมื่อคาสิโนมีจำนวนเงินสูงสุดมาก หากคุณอดทนพอ คุณอาจได้รับเงินสดจำนวนมากเพื่อเพิ่มเงินทุนของคุณได้ทันที

ข้อกำหนดในการเดิมพัน
ในความเป็นจริง ไม่มีอะไรที่เรียกว่าอาหารกลางวันฟรี หรืออย่างน้อยก็ไม่เคยฟรีเลย คาสิโนออนไลน์จะพังถ้าพวกเขาแจกเงินจำนวนมากให้กับผู้เล่นใหม่แต่ละคน พวกเขาต้องหาวิธีรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยบางอย่างกลับจากโบนัสทั้งหมดที่พวกเขาให้

นี่คือข้อกำหนดในการเดิมพันของโบนัสแต่ละรายการ พูดง่ายๆ ก็คือ คาสิโนจะกำหนดให้คุณต้องวางเดิมพันในจำนวนหนึ่งก่อนที่จะมีเงินสดเพิ่มเติมสำหรับการถอน จุดประสงค์หลักของสิ่งนี้คือผู้เล่นแต่ละคนจะสูญเสียโบนัสให้ได้มากที่สุด

หมายเหตุ:นี่คือเหตุผลที่คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดการเดิมพันและทำการคำนวณที่จำเป็นเสมอ โบนัสบางอย่างมีกับดัก แต่บางส่วนให้โอกาสที่ถูกต้องในการเพิ่มทุนของคุณอย่างมาก
นี่คือประเด็นหลักของข้อกำหนดการเดิมพันที่คุณควรพิจารณาเสมอก่อนที่จะรับโบนัสคาสิโนบางประเภท:

ต้องเล่นเท่าไหร่? – จำนวนเงินที่คุณต้องเดิมพันมักจะผูกกับโบนัสที่คุณได้รับ ตัวอย่างเช่น 30 เท่าของโบนัส สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าข้อกำหนดในการเดิมพันรวมถึงการฝากเงินด้วย เช่นเดียวกับบางเว็บไซต์หรือไม่ หากเป็นกรณีนี้ โดยทั่วไปจะเพิ่มเป็นสองเท่าและอาจใช้เวลานาน

ยอมรับเกมอะไร? – ไม่ใช่ว่าทุกเกมจะมีส่วนร่วมกับข้อกำหนดการเดิมพันอย่างเท่าเทียมกัน การเดิมพันที่ชอบของสล็อต สแครชการ์ด และคีโน มักจะนับรวมในจำนวนเต็ม อย่างไรก็ตาม เกมที่มีแต้มต่อเจ้ามือต่ำกว่า เช่น รูเล็ต แบล็คแจ็ค และวิดีโอโปกเกอร์มักจะให้เงินเพียงเศษเสี้ยวของเงินเดิมพันของคุณ บางครั้งก็ถูกกีดกันโดยสิ้นเชิง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกมที่คุณต้องการจะทำงานได้ดี

นานแค่ไหน? – มีกรอบเวลาที่คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเดิมพัน มิฉะนั้น คุณจะสูญเสียโบนัส บางอย่างเช่น 30 วันเป็นมาตรฐาน แต่มีคาสิโนออนไลน์ที่จะจำกัดเวลาของคุณเป็น 10 หรือ 15 วัน

หลังจากตรวจสอบทั้งสามข้อนี้แล้ว คุณควรมีความคิดที่ดีว่าจะคาดหวังอะไรและคุณสามารถหักล้างโบนัสได้หรือไม่

คำพูดสุดท้าย
อย่างที่คุณเห็น การได้รับมูลค่าสูงสุดจากโบนัสคาสิโนออนไลน์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ระหว่างทางมีอันตรายอยู่บ้าง และคุณควรเข้าหาพวกเขาอย่างระมัดระวัง หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณอาจสูญเสียมากกว่าที่คุณได้รับจากข้อเสนอบางอย่างจริงๆ

อย่างไรก็ตาม แนวทางที่ชาญฉลาดจะช่วยให้คุณเล่นได้อย่างคุ้มค่าและเพิ่มเงินในบัญชีต่อไป

ผู้คนมากมายทั่วโลกเล่นเกมโต๊ะคาสิโน เช่น บาคาร่า แบล็คแจ็ค แครปส์ และโป๊กเกอร์ปายโกว แต่มีผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่คิดออกแบบเกมคาสิโนของตนเอง

ผู้คนสามารถทำเงินได้มากมายโดยการออกแบบเกมบนโต๊ะที่ใช้ในคาสิโนหลายแห่ง การสร้างเกมและเครื่องหมายการค้าหมายความว่าคาสิโนต้องได้รับอนุญาตจากคุณ

Shuffle Master (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Bally Technologies) เป็นหนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการออกแบบเกม พวกเขาผลิต Blackjack Switch, Casino War, Let It Ride และ Three-Card Poker ก่อนที่ Bally จะเข้าซื้อกิจการในปี 2013

แต่ไม่ใช่แค่บริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นที่สามารถสร้างเกมคาสิโนได้ บุคคลทั่วไปยังสามารถออกแบบเกมบนโต๊ะและทำการตลาดให้กับคาสิโนหรือบริษัทขนาดใหญ่

ตัวอย่างเช่น
Geoff Hall ขายใบอนุญาตเพื่อแจกจ่าย Free Bet Blackjack ให้กับ Shuffle Master ในปี 2012 Michael “The Wizard of Odds” Shackleford ทำข้อตกลงกับ Shuffle Master สำหรับเกมออนไลน์ Mulligan Poker ในปีเดียวกัน

แน่นอนว่าการสร้างเกมบนโต๊ะคาสิโนไม่ใช่เรื่องง่าย มิฉะนั้น ผู้ที่ชื่นชอบการพนันทุกคนจะสร้างเกมใหม่และได้รับการตรวจสอบค่าลิขสิทธิ์ก้อนโต

แต่คุณสามารถสร้างเกมบนโต๊ะของคุณเองได้ถ้าคุณมีแรงจูงใจเพียงพอและเต็มใจที่จะเสี่ยง ที่กล่าวว่าเรามาครอบคลุม 7 ขั้นตอนสำหรับการออกแบบเกมโต๊ะคาสิโน

1 – เข้าใจโอกาสของความสำเร็จล่วงหน้า
คาสิโนบนบกมักจะมองหาเกมบนโต๊ะใหม่ที่สามารถดึงดูดผู้เล่นได้ แต่อย่างที่คุณอาจสังเกตเห็น เกมบนโต๊ะใหม่ๆ ไม่ได้ไหลเข้าสู่คาสิโนเป็นประจำ

ความนิยมอย่าง Three-Card Poker และ Pai Gow poker นั้นหายาก เหล่านี้เป็นเกมที่ค่อนข้างใหม่ซึ่งแพร่กระจายไปยังคาสิโนหลายร้อยแห่งในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา

แต่สำหรับสิ่งประดิษฐ์ของคาสิโนทุกอย่างเช่นนี้ มีอีกนับไม่ถ้วนที่ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง ฉันเคยเห็นการประมาณการหลายครั้งที่ระบุว่ามีเพียงประมาณหนึ่งใน 100 เกมบนโต๊ะใหม่เท่านั้นที่ทำให้มันลงบนพื้น

แม้แต่นักประดิษฐ์เกมคาสิโนที่เป็นที่ยอมรับก็ยังประสบปัญหาในการทดลองเล่น และแม้ว่าคาสิโนจะตกลงที่จะทดสอบเกม แต่ก็ไม่มีการรับประกันว่าลูกค้าจะชอบเกมนี้

สำคัญ:
การรู้โอกาสความสำเร็จเพียงเล็กน้อยจากการออกแบบและการตลาดเกมบนโต๊ะไม่ได้ช่วยในกระบวนการออกแบบ แต่ก็ยังดีที่จะรู้ความจริงก่อนที่คุณจะเริ่มงานนี้

คุณต้องทุ่มเทอย่างมากในการออกแบบเกมบนโต๊ะที่ประสบความสำเร็จ และคุณอาจไม่มีโชคในการนำเกมของคุณเข้าสู่ชั้นคาสิโนเป็นเวลานาน

2 – ทำความคุ้นเคยกับอุตสาหกรรม
การสร้างเกมบนโต๊ะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นกระบวนการที่ท่วมท้นในช่วงเริ่มต้น คุณต้องคิดไอเดียใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนและทำให้มันน่าสนใจสำหรับทั้งคาสิโนและนักพนัน

บันทึก:
นี่คือเหตุผลที่ดีลเลอร์ บุคลากรของคาสิโน และนักพนันที่จริงจังมีส่วนร่วมในการแข่งขัน การมีประสบการณ์กับเกมบนโต๊ะจะช่วยให้คุณทราบถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมนี้

จากนั้นคุณสามารถใช้ความรู้นี้เพื่อปรับปรุงเกมที่มีอยู่หรือสร้างแนวคิดใหม่

กุญแจสำคัญประการหนึ่งในการออกแบบเกมบนโต๊ะคือการมีกฎเกณฑ์ที่ผู้เล่นสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว แนวปฏิบัติที่ดีคือต้องแน่ใจว่าผู้เล่นสามารถเรียนรู้พื้นฐานของเกมได้ภายใน 30-60 วินาที

บางคนทำผิดพลาดในการเพิ่มกฎที่ซับซ้อนเพียงเพื่อทำให้เกมของพวกเขาแตกต่างอย่างมากจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่สิ่งนี้จะปิดผู้เล่นและทำให้ชีวิตของดีลเลอร์ยากขึ้น

นักพนันไม่ต้องการรู้สึกเหมือนกำลังอ่านคู่มือการใช้งานเมื่อหาเกมใหม่ เกมบนโต๊ะอย่างง่ายยังช่วยลดโอกาสที่เจ้ามือจะทำผิดพลาด

คาสิโนชอบเกมที่มีมาร์จิ้นเล็กน้อยสำหรับข้อผิดพลาดของดีลเลอร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนี้เมื่อพิจารณาว่าคาสิโนนำดีลเลอร์ที่มีประสบการณ์น้อยกว่ามาเล่นเกมใหม่ เพราะสิ่งเหล่านี้สร้างรายได้น้อยกว่าเกมคลาสสิก

3 – คิดไอเดียและกฎขึ้นมา
เมื่อคุณรู้จักอุตสาหกรรมคาสิโนและเกมบนโต๊ะอย่างถี่ถ้วนแล้ว คุณจะมีโอกาสมากขึ้นในการพัฒนาแนวคิดที่ชนะ

ปัญหา:
ปัญหาเดียวคือไม่มีโปรแกรมของวิทยาลัยที่ซับซ้อนในการสร้างเกมคาสิโน ซึ่งหมายความว่า ทั้งหมดอยู่ที่คุณคิดขึ้นมา

คุณสามารถนึกถึงแนวคิดต่างๆ ผ่านช่วงเวลา aha ซึ่งอาจมาเมื่อคุณกำลังตัดหญ้า อาบน้ำ หรือขับรถไปทำงาน หรือคุณสามารถกำหนดเวลานั่งลง ทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง และคิดเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ๆ ของเกมอย่างต่อเนื่อง

วิธีการทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าจิตใจของคุณทำงานอย่างไร คุณอาจไม่ใช่คนประเภทที่ทำได้ดีเมื่อถูกบังคับให้ตัดสินใจในตอนนี้ แทนที่จะปล่อยให้ความคิดเข้ามาหาคุณโดยธรรมชาติ

สิ่งที่ต้องพิจารณาอีกอย่างหนึ่งคือเกมบนโต๊ะประเภทใดที่มักจะทำได้ดี คุณจะพบกับแบล็คแจ็คและบาคาร่าในรูปแบบต่างๆ ทั่วทั้งอุตสาหกรรม

เกมเหล่านี้มักจะมีการเดิมพันข้างเคียงที่น่าสนใจหรือกฎใหม่ที่ขยายไปสู่เกมคลาสสิก นี่คือตัวอย่าง:

แบล็คแจ็ครูปแบบใหม่พร้อมเดิมพันข้าง
เกมนี้มีชื่อว่า Blackjack Triple Down
ผู้เล่นสามารถดับเบิ้ลหรือลดลงสามเท่าจากคะแนนรวม 9-11

นี่เป็นแนวคิดพื้นฐานที่ทำให้ผู้เล่นแบล็คแจ็คมีโอกาสเพิ่มขึ้นสามเท่าในสถานการณ์ที่เอื้ออำนวย และกฎอื่น ๆ จะต้องได้รับการปรับเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้เล่นได้เปรียบมากเกินไป

แต่คุณสามารถเห็นกระบวนการคิดขั้นพื้นฐานสำหรับการเล่นเกมคาสิโนที่มีอยู่และเพิ่มความแปลกใหม่ที่ทำให้เกมนี้ไม่เหมือนใคร

คุณจะไม่เห็นรูปแบบคลาสสิกอื่นๆ มากมาย เช่น ลูกเต๋าหรือรูเล็ต ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม การรวมไพ่กับลูกเต๋า การเดิมพันข้างที่ไม่ซ้ำกับรูเล็ต หรืออะไรก็ตามที่คุณนึกออกก็ใช้ไม่ได้กับเกมเหล่านี้

ซึ่งหมายความว่าคุณควรเริ่มต้นความคิดด้วยเกมบนโต๊ะที่มีรูปแบบต่างๆ มากมายอยู่แล้ว อย่างน้อยคุณสามารถมั่นใจได้ว่าคาสิโน/ผู้เล่นสนใจรูปแบบเหล่านี้เนื่องจากมีอยู่แล้ว

สิ่งหนึ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงคือการพยายามรวมเกมเข้าด้วยกัน
ข้อผิดพลาดทั่วไปในหมู่ผู้ผลิตเกมรายใหม่คือการรวมโป๊กเกอร์และบาคาร่า แบล็คแจ็คและโป๊กเกอร์สามใบหรือการจับคู่อื่นในทันที

แทนที่จะขยายสูตรที่มีอยู่ให้ประสบความสำเร็จด้วยการบิดกฎง่ายๆ หรือเดิมพันข้าง สิ่งนี้สร้างไฮบริดที่บังคับให้ผู้เล่นชอบสองเกม ผู้เล่นอาจสนุกกับแบล็กแจ็ก แต่ไม่ใช่โป๊กเกอร์สามใบ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่น่าจะลองเล่นแบบไฮบริด

คุณควรพัฒนาเกมบนโต๊ะที่น่าสนใจสำหรับผู้ชมเพียงคนเดียวที่กำลังมองหาเกมโปรดของพวกเขาไปอีกขั้น ผู้เล่นแบล็คแจ็คมีพื้นฐานของเกมนี้อยู่แล้ว ทำให้พวกเขาสบายใจกับการเรียนรู้กฎเพิ่มเติมหรือการเดิมพันข้างเคียง

4 – ตัดสินใจเลือกอุปกรณ์
ทุกเกมบนโต๊ะต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะในการวิ่ง แบล็คแจ็คต้องการโต๊ะและไพ่ รูเล็ตต้องการกระดานและวงล้อ และแคร็บส์ต้องการโต๊ะยาวและลูกเต๋า

บันทึก:
การสร้างเกมยังหมายความว่าคุณจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จำเป็น คุณควรสร้างเกมที่สามารถใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วและผู้เล่นคุ้นเคย

สิ่งที่ปกติเล่นได้ไม่ดี ได้แก่ การเพิ่มโจ๊กเกอร์ลงในเด็ค การสร้างลูกเต๋ารูปทรงแปลก หรือการเสนอวงล้อรูเล็ตที่ไม่เหมือนใคร

นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถคิดนอกกรอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ได้ แต่คุณกำลังเสี่ยงมากขึ้นเมื่อต้องเปลี่ยนเกมคาสิโนแบบคลาสสิกที่คนทั่วไปเล่นกันอย่างมาก

เรื่องนี้ย้อนกลับไปที่จุดแรกของฉันเกี่ยวกับการทำความเข้าใจอุตสาหกรรม หากคุณมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเกมคาสิโนและเชื่อว่ามีตลาดสำหรับบางสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างมาก ให้ลงมือเลย

แต่ถ้าคุณพยายามที่จะบุกเข้าไปในอุตสาหกรรมและต้องการจุดเริ่มต้นที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า การใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นความคิดที่ดี

5 – คำนวณขอบบ้าน
หนึ่งในส่วนที่ยากที่สุดของการออกแบบเกมบนโต๊ะคือการหาขอบบ้าน นักพัฒนาเกมบนโต๊ะจำนวนมากจะพบว่านี่ไม่ใช่ชุดที่แข็งแกร่งของพวกเขา และพวกเขาต้องจ้างงานให้กับนักคณิตศาสตร์ที่มีทักษะ

ผู้สร้างเกมมักจะทำงานกับหวือหวือคณิตศาสตร์เพื่อค้นหาขอบบ้านที่แน่นอนของผลิตภัณฑ์ของตน และนี่เป็นวิธีที่ดีในการจัดการประเด็นสำคัญหากคณิตศาสตร์ไม่เหมาะกับคุณ

คุณยังสามารถทราบได้ว่าความได้เปรียบของเกมของคุณตรงกับพารามิเตอร์ทั่วไปของเกมบนโต๊ะหรือไม่ โดยทั่วไปคุณต้องการให้เกมบนโต๊ะที่ไม่มีทักษะมีอัตราเสียเปรียบระหว่าง 3% ถึง 5%

สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าคาสิโนสามารถทำกำไรได้ดีโดยไม่ต้องควักผู้เล่น อย่างหลังมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะนักพนันจะไม่กลับมาหากพวกเขาเสียเงินทั้งหมดอย่างรวดเร็ว

สำคัญ:
ในทำนองเดียวกัน คุณต้องการพิจารณาความผันผวนของเกมของคุณ Baccarat, blackjack, craps, และ roulette ยังคงเป็นที่นิยมสำหรับทุกเพศทุกวัยเพราะผู้เล่นชนะเกือบครึ่งเวลา

แน่นอนว่าการเดิมพันข้างเกมบนโต๊ะนั้นมีความผันผวนพอๆ กับเครื่องสล็อตแมชชีนและวิดีโอโป๊กเกอร์ แต่ค่าใช้จ่ายของการเดิมพันเหล่านี้ถูกเก็บไว้ให้ต่ำเพื่อให้ผู้เล่นเต็มใจที่จะยกเลิกการสูญเสียบ่อยครั้งมากขึ้น

เกมคาสิโนที่เน้นทักษะนั้นมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน คุณต้องการให้ขอบบ้านอยู่ระหว่าง 1% ถึง 2% ด้วยกลยุทธ์ที่ถูกต้อง

ผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้อง ซึ่งผลักดันความได้เปรียบของเจ้ามือถึง 4% หรือ 5% ดังนั้น คุณไม่ต้องการให้ขอบบ้านที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สูง

อีกสิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาคือการเล่นที่ได้เปรียบ คุณต้องการสร้างเกมบนโต๊ะที่ทำให้การเล่นได้เปรียบยากอย่างมากหรือกำจัดเกมทั้งหมดออกไป

คาสิโนยังคงมีโต๊ะแบล็กแจ็กมากมาย แม้ว่าจะมีความอ่อนไหวต่อการนับไพ่และลำดับเอซ แต่แบล็คแจ็คเป็นข้อยกเว้นที่ทำให้คาสิโนมีรายได้เป็นจำนวนมาก

สถานที่บนบกจะไม่จัดการกับเกมบนโต๊ะใหม่ที่เปิดให้ผู้เล่นได้เปรียบ คุณต้องดูเกมของคุณและกฎจากทุกมุมเพื่อให้แน่ใจว่านักพนันที่ได้เปรียบจะต้องดิ้นรนเพื่อทำกำไร

6 – คิดชื่อและจดสิทธิบัตรเกมของคุณ
การตั้งชื่อเกมคาสิโนอาจดูเหมือนเป็นกระบวนการโดยพลการเมื่อวางไว้ข้างๆ ทุกสิ่งที่ครอบคลุมจนถึงจุดนี้ แต่มันเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถสร้างหรือทำลายความสำเร็จของการสร้างสรรค์ของคุณ

เช่นเดียวกับการพัฒนาแนวคิดเกมคาสิโน ไม่มีคู่มือในการตั้งชื่อเกมบนโต๊ะใหม่ แต่อย่างน้อยคุณสามารถใช้แนวคิดพื้นฐานเพื่อนำทางคุณได้

อันดับแรก อย่าตั้งชื่อเกมของคุณว่าแปลกเกินไป โป๊กเกอร์สามใบครึ่งอาจกระตุ้นความสนใจในลักษณะที่ทำให้งง แต่ไม่ใช่ประเภทที่ทำให้ผู้คนนั่งลงและเล่น

ประการที่สอง ลองนึกถึงบางสิ่งที่ผู้ชมคาสิโนจะจำได้ เหตุผลส่วนหนึ่งสำหรับความสำเร็จของ Three Card และ Four Card Poker คือเกมเหล่านี้ง่ายต่อการจดจำและบอกเพื่อนการพนันของคุณ

คุณควรพิจารณาเพิ่มคำที่สร้างแรงบันดาลใจที่ทำให้ผู้เล่นใฝ่ฝันที่จะชนะรางวัลใหญ่ เกมใดๆ ที่มีคำว่า “โบนัส” แนบอยู่เป็นตัวอย่างที่ดี

การให้ชื่อผลิตภัณฑ์โต๊ะคาสิโนของคุณไม่ใช่การตกแต่งขั้นสุดท้าย คุณต้องจดสิทธิบัตรเกมของคุณและจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการ

ต้องมีทนายความด้านสิทธิบัตรเพราะคุณต้องแน่ใจว่าความคิดของคุณเป็นต้นฉบับทั้งหมด
พวกเขาจะช่วยคุณจดสิทธิบัตรเกมเพื่อไม่ให้ใครสามารถทำกำไรจากมันได้โดยไม่มีค่าตอบแทน

ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ที่คุณอาจต้องการ ได้แก่ ทนายความด้านเกมคาสิโน ผู้จัดหาอุปกรณ์ และนักคณิตศาสตร์ กระบวนการทั้งหมดสามารถเสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 40,000 ถึง 70,000 เหรียญเพื่อให้เกมเป็นทางการ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์มักประสบกับค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการทดสอบในแล็บเกม การตลาด และค่าธรรมเนียมการสมัครเกม สิ่งเหล่านี้สามารถผลักดันต้นทุนทั้งหมดในการสร้างเกมและได้รับการอนุมัติให้อยู่ในช่วงตัวเลขหกหลัก

ผลตอบแทนนั้นยอดเยี่ยมและทำให้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้คุ้มค่า แต่อย่าลืมความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญที่คุณจะได้รับ

7 – ทำการตลาดเกมบนโต๊ะของคุณกับคาสิโน
เมื่อคุณสร้างเกมบนโต๊ะและทำตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดในการจดสิทธิบัตรแล้ว ขั้นตอนสำคัญสุดท้ายคือการเข้าถึงคาสิโนเกี่ยวกับการทดลองใช้

คาสิโนไม่เพียงแค่ให้สิทธิ์เกมแบบสุ่มและติดตั้ง 20 โต๊ะทันที แต่พวกเขาจะนำเกมของคุณไปทดลองใช้งาน 90 วันเพื่อวัดศักยภาพในการทำกำไร

หลายเกมไม่ได้รับการทดลองใช้ด้วยเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ ซึ่งอาจรวมถึงอะไรก็ได้ตั้งแต่คาสิโนพบว่ากฎซับซ้อนเกินไปจนมองไม่เห็นศักยภาพในระยะยาว

หากคาสิโนสนใจ คุณจะได้รับการประชุมเพื่อนำเสนอว่าทำไมเกมของคุณถึงประสบความสำเร็จ สมมติว่าคุณผ่านการทดสอบนี้ คาสิโนจะให้คุณทดลองใช้งาน

แน่นอนว่านี่ไม่ใช่การรับประกันความสำเร็จ เกมของคุณยังต้องพิสูจน์ว่าสามารถสร้างรายได้เพียงพอในกรอบเวลาที่จำกัด

อีกแง่มุมหนึ่งที่ควรพิจารณาคือที่ที่คาสิโนวางเกมบนโต๊ะของคุณ พวกเขาจะไม่ทำให้เกมของคุณมีตำแหน่งสำคัญในทันที เนื่องจากจุดบนโต๊ะที่ดีที่สุดสงวนไว้สำหรับสินค้าที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

การถูกปฏิเสธโดยคาสิโนหรือล้มเหลวในการทดลองใช้ไม่ได้หมายความว่าเกมของคุณเสร็จสิ้น คุณสามารถติดต่อสถานประกอบการพนันที่หลากหลายเพื่อดูว่าสนใจผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่

อีกเส้นทางหนึ่งรวมถึงการติดต่อบริษัทขนาดใหญ่ที่พัฒนาและทำการตลาดเกม ฉันได้กล่าวถึงตัวอย่างสองสามตัวอย่างก่อนหน้านี้ของบุคคลที่ประสบความสำเร็จด้วยวิธีนี้

คุณยังสามารถเช่าบูธที่งานแสดงสินค้าเช่นGlobal Gaming Expo นี่คืองานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมคาสิโน และเปิดโอกาสให้นักพัฒนาเกมได้แสดงผลงานสร้างสรรค์ของพวกเขา

การแข่งขันที่ดุเดือดในการแสดงที่สำคัญเช่น Global Gaming Expo แต่การเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ทำให้คุณมีโอกาสให้ผู้บริหารคาสิโนได้ดูเกมของคุณแบบสดๆ

บางครั้งสิ่งที่คุณต้องมีคือคาสิโนแห่งเดียวเพื่ออนุมัติเกมของคุณและทำกำไรจากมัน สถานที่เล่นการพนันอื่น ๆ สามารถแจ้งให้ทราบและแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์ได้ในภายหลัง

การบรรลุการยอมรับจำนวนมากทำให้คุณมีศักยภาพที่จะได้รับหกหรือเจ็ดตัวเลขต่อปีจากเกมบนโต๊ะที่ประสบความสำเร็จ

บทสรุป
ฉันได้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเกมโต๊ะคาสิโนซ้ำแล้วซ้ำเล่า โอกาสที่ความพยายามครั้งแรกของคุณจะไม่เป็นผู้ชนะ

แต่นี้ไม่ได้หมายถึงการกีดกันคุณ บุคคลทั่วไปประสบความสำเร็จในการพัฒนาเกมคาสิโนที่ทำให้พวกเขาได้รับโชคลาภในระยะยาว

รากฐานสำหรับการสร้างเกมคาสิโนที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจอุตสาหกรรมที่มีอยู่และที่ซึ่งมีพื้นที่สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ สิ่งนี้จะง่ายขึ้นหากคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงกับเกมบนโต๊ะต่างๆ

จากที่นี่ คุณจะต้องสร้างเกมด้วยแนวคิด กฎ อุปกรณ์ และเจ้ามือ นักออกแบบเกมหลายคนต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะคำนวณตัวแปรทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันทั้งหมดด้วยกฎ

สิ่งกีดขวางบนถนนขนาดใหญ่ที่อาจเป็นไปได้สำหรับนักออกแบบเกมบนโต๊ะที่ต้องการคือต้นทุน ฉันได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ว่าในที่สุดคุณจะใช้ตัวเลขหกหลักในการจดสิทธิบัตรและทำการตลาดเกมของคุณได้อย่างไร

จากทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเกมบนโต๊ะ ฉันแนะนำให้คุณทำเรื่องนี้ก็ต่อเมื่อคุณจริงจังและมีความคิดที่ดีเท่านั้น

Holiday Palace สมัครเเทง Holiday Palace ไฮโลฮอลิเดย์พาเลซ

Holiday Palace สมัครเเทง Holiday Palace ไฮโลฮอลิเดย์พาเลซ สมัตรแทงไฮโล Holiday Palace สมัครเล่นไฮโล Holiday Palace สมัครเว็บไฮโล Holiday Palace เว็บไฮโล Holiday Palace

ข้อมูลในประกาศนี้คือสิ่งที่ CDON Group AB จำเป็นต้องเปิดเผยภายใต้พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลนี้เผยแพร่เมื่อเวลา 08.00 น. CET 17 กรกฎาคม 2556ข้อมูลนี้มอบให้คุณโดย Cision http://news.cision.comบีเวอร์ตัน, Ore.–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 61 NIKE, Inc.

(NYSE: NKE) แบรนด์วิ่งชั้นนำของโลก เปิดเผยนวัตกรรมใหม่ 4 รายการในงานที่สำนักงานใหญ่ทั่วโลกของบริษัทในเมืองบีเวอร์ตัน เมืองโอเร ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ออกแบบมาเพื่อเสริมความสามารถตามธรรมชาติของนักวิ่ง และได้รับคำแนะนำจากแนวคิดการออกแบบ “Nature Amplified” ของ

Nike ซึ่งเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นที่ร่างกายในการเคลื่อนไหวและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลเชิงลึกของนักกีฬา เปิดตัวรองเท้าวิ่งใหม่ 2 รุ่น ได้แก่Nike Free FlyknitและNike Free Hyperfeel พร้อมด้วยเทคโนโลยีเครื่องแต่งกายใหม่ 2 รุ่น ได้แก่AeroloftและDri-FIT Knit

“รองเท้าและเครื่องแต่งกายที่เราเปิดตัวในวันนี้นั้นอิงจากข้อมูลเชิงลึกจากนักกีฬาและนักวิ่งทุกระดับ รวมกับการวิจัยอย่างกว้างขวางในห้องปฏิบัติการวิจัยการกีฬาของเรา นวัตกรรมเหล่านี้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แต่ขับเคลื่อนด้วยร่างกาย”

ทวีตนี้“นวัตกรรมไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์เพื่อตัวมันเอง แต่เกี่ยวกับการสร้างสิ่งที่ดีกว่า การออกแบบโดยมีจุดประสงค์ การวิ่งเป็นหัวใจและจิตวิญญาณของ Nike และเป็นแหล่งกำเนิดของนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะขับเคลื่อนบริษัทนี้ให้ก้าวไปข้างหน้า” Mark Parker ประธานและซีอีโอของ NIKE, Inc. กล่าวนวัตกรรมรองเท้า

Nike Free Flyknit เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีรองเท้าอันเป็นเอกลักษณ์ที่สุดของ Nike สองเทคโนโลยี — อัปเปอร์ Nike Flyknit แบบบีบอัดและพื้นรองเท้าชั้นนอก Nike Free ที่ยืดหยุ่น อัปเปอร์ Nike Free Flyknit โดดเด่นด้วยการแบ่งโซนประสิทธิภาพและความพอดีของผิวหนังชั้นที่ 2 รองเท้าให้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติและความกระชับพอดีในรองเท้าเดียว

Nike Free Hyperfeel ได้รับ การออกแบบมาเพื่อให้รู้สึกเหมือนเป็นส่วนเสริมของร่างกายโดยลดชั้นระหว่างเท้ากับพื้นให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับนักวิ่ง พื้นรองเท้าด้านในแบบดรอปอินทำจากโฟม Lunarlon ช่วยให้เท้าสัมผัสโดยตรงกับระบบลดแรงกระแทก Lunarlon พื้นรองเท้าชั้นนอกแบบวาฟเฟิลที่บางเป็นพิเศษใช้ลูกสูบวาฟเฟิลที่จัดวางอย่างมีกลยุทธ์เพื่อการยึดเกาะและสัมผัส ทำให้เท้าเข้าใกล้พื้นมากขึ้นเทคโนโลยีเครื่องแต่งกาย

เทคโนโลยี Nike Aeroloftเปิดตัวด้วยเสื้อกั๊กวิ่งน้ำหนักเบาพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อให้นักวิ่งรู้สึกอบอุ่นและสบายตัวในสภาพอากาศที่เย็นกว่า ฉนวนดาวน์ถูกรวมเข้ากับการระบายอากาศที่แม่นยำ ซึ่งช่วยให้ความร้อนระบายออกจากร่างกาย นักกีฬาจึงรู้สึกแห้งอยู่เสมอ

Dri-FIT Knitเป็นผ้าที่นุ่มเป็นพิเศษและน้ำหนักเบา ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักกีฬารักษาอุณหภูมิการทำงานที่เหมาะสมที่สุดในสภาวะต่างๆ เทคโนโลยีนี้ใช้รูปแบบการถักที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเพื่อช่วยระบายอากาศ ในขณะที่โครงสร้างที่ไร้รอยต่อช่วยให้สวมใส่ได้พอดีพอดีและปราศจากสิ่งรบกวน

“Nature Amplified หมายถึงการออกแบบสำหรับร่างกายที่เคลื่อนไหว และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าทึ่งซึ่งทำงานอย่างเป็นธรรมชาติกับร่างกายมนุษย์” Trevor Edwards ประธานแบรนด์ NIKE กล่าว “รองเท้าและเครื่องแต่งกายที่เราเปิดตัวในวันนี้นั้นอิงจากข้อมูลเชิงลึกจากนักกีฬาและนักวิ่งทุกระดับ รวมกับการวิจัยอย่างกว้างขวางในห้องปฏิบัติการวิจัยการกีฬาของเรา นวัตกรรมเหล่านี้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แต่ขับเคลื่อนด้วยร่างกาย”เกี่ยวกับ NIKE

NIKE, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองบีเวอร์ตัน รัฐโอเรกอน เป็นนักออกแบบ นักการตลาด และผู้จัดจำหน่ายรองเท้า เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์และเครื่องประดับสำหรับกีฬาของแท้สำหรับกิจกรรมกีฬาและฟิตเนสที่หลากหลาย บริษัทในเครือของ NIKE, Inc. ที่ถือหุ้นทั้งหมด ได้แก่ Converse Inc. ซึ่งออกแบ

บ ทำการตลาด และจัดจำหน่ายรองเท้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับสำหรับไลฟ์สไตล์นักกีฬา และ Hurley International LLC ซึ่งออกแบบ ทำการตลาด และจัดจำหน่ายรองเท้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับสำหรับไลฟ์สไตล์วัยรุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่www.nikenc.com และติดตาม @Nike

Fitch ยืนยันบันทึก G-3 ของ NFL ที่ ‘A+’, Trust Notes และสินเชื่อที่ ‘A’
16 กรกฎาคม 2556 16:50 น. เวลาออมแสงตะวันออกนิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 61 Fitch Ratings ได้ยืนยันการจัดอันดับต่อไปนี้สำหรับ National Football League (NFL) และบริษัทในเครือ:

เอ็นเอฟแอ– ธนบัตรอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ที่ ‘A+’ (โครงการการเงินสนามกีฬา G-3)

Football Trus- ธนบัตรระดับสูง 2.4 พันล้านดอลลาร์ที่ ‘AFootball Funding LLC เงินกู้ระยะยาวที่มีหลักประกัน 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่ ‘A’แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ตัวขับเคลื่อนการจัดอันดับที่สำคัญเศรษฐกิจและการกำกับดูแลของลีกอ้างอิงที่แข็งแกร่ง: โครงสร้าง NFL ส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินและความสมดุลในการแข่งขันผ่านส่วนแบ่งรายได้และส่วนแบ่งรายได้เสริมในสัดส่วนที่สูง เอ็นเอฟแอลรักษาฐานผู้ชมและผู้ชมในประเทศที่แข็งแกร่งและมั่นคง ข้อตกลงการเจรจา

ต่อรองร่วม (CBA) ขยายเวลาไปจนถึงฤดูกาล 2020 และรวมถึง ‘เงินเดือนที่เข้มงวด’ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความแน่นอนด้านต้นทุนของทีม นอกเหนือจากขีดจำกัดหนี้ของสโมสรและนโยบายทางการเงินอื่นๆ แล้ว ลีกยังแสดงความเต็มใจที่จะเข้ามาช่วยเหลือแฟรนไชส์ที่ ‘มีปัญหา’ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ NFL ยังคงเป็นรายการและเนื้อหาด้านกีฬาที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด อย่างไรก็ตาม

ประวัติศาสตร์อันยาวนานของสัญญาโทรทัศน์: สัญญาโทรทัศน์ของลีกดำเนินไปจนถึงปี 2022 กับ FOX Broadcasting Company (News Corp.; จัดอันดับ ‘BBB’ ด้วย Outlook ที่เสถียรโดย Fitch), CBS (จัดอันดับ ‘BBB’ ด้วย Outlook ที่เสถียร) และ NBC (จัดอันดับ ‘ BBB’ ด้วย Outloo

k ที่เสถียร) และจนถึงปี 2021 ด้วย ESPN (Disney; ได้คะแนน ‘A’ ด้วย Outlook ที่เสถียร) เอ็นเอฟแอลยังมีข้อตกลงร่วมกับ DirecTV ในการออกอากาศเกมที่ ‘ไม่อยู่ในตลาด’ ในวันอาทิตย์จนถึงปี 2014 นอกจากนี้ เครือข่าย NFL ซึ่งออกอากาศแปดเกมต่อปีในหลายฤดูกาล จะออกอากาศ 13 เกมในฤดูกาลนี้ ทำในปี 2555

ข้อตกลงทางกฎหมายที่มั่นคง: บทบัญญัติที่มีโครงสร้างที่สำคัญช่วยให้มั่นใจได้ว่าการชำระหนี้จะตรงเวลา โปรแกรม G-3 ได้รับการสนับสนุนโดยอำนาจ ‘การเก็บภาษี’ ของข้าราชการในสโมสรสมาชิก (ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งรายได้ของพวกเขา) ดังนั้นจึงให้คำมั่นสัญญาที่หลากหลาย สิ่งอำนวยคว

ามสะดวกการยืมและบันทึกย่อได้รับประโยชน์จากบัญชีลีกที่รวบรวมค่าธรรมเนียมสิทธิ์โทรทัศน์ระดับชาติแล้วส่งค่าธรรมเนียมเหล่านี้ผ่านบัญชีหลักประกันก่อนที่จะแจกจ่ายให้กับสโมสรที่เข้าร่วม

ขีดจำกัดหนี้สโมสรต่ำ ความเสี่ยงในการรีไฟแนนซ์: ฟิทช์มองว่าวงเงินจำกัดหนี้ของลีกที่ 200 ดอลลาร์เป็นนโยบายอนุรักษ์นิยมสำหรับสโมสรสมาชิก บริการหนี้ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งรายได้ตามสัญญาจำนวนมากจากคู่สัญญาระดับการลงทุน ครบกำหนดของหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้องกับธนบัตรและการต่ออายุธน

าคารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกหมุนเวียนทำให้สโมสรมีต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เลเวอเรจระดับสโมสรและลีกต่ำควบคู่ไปกับสัญญาทางโทรทัศน์จนถึงปี 2022 เป็นตัวบรรเทาความเสี่ยงที่สำคัญต่อความเสี่ยงด้านตลาดการเงิน Fitch ตั้งข้อสังเกตว่าธนบัตรที่ไม่มีหลักประกันอาวุโสของ G-3 กำลังตัดจำหน่ายทั้งหมด

การเติบโตของลีกในเชิงบวกและการริเริ่มของแฟนๆ: ลีกยังคงส่งเสริมเกมในเชิงบวกในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการแข่งขันสองเกมในปี 2013 การเติบโตของผู้สนับสนุนระดับคีย์ลีกและสัญญาโฆษณาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ NFL ความร่วมมือ Verizon ที่ลงนาม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ของ NFL จะต่อยอดจากการส่งมอบเนื้อหาผ่านอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต (มือถือและแท็บเล็ต) และจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุง WiFi ในสิ่งอำนวยความสะดวกของ NFL ด้วย

สิ่งที่สามารถกระตุ้นการดำเนินการจัอันดับ — ความสนใจของแฟนๆ หรือองค์กรที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และการสนับสนุนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ NFL ซึ่งส่งผลให้รายได้จากสัญญาทางโทรทัศลดล–การเพิ่มขึ้นต่อไปในลีกที่กำหนดขีดจำกัดหนี้ซึ่งส่งผลให้เลเวอเรจสูงขึ้นหรืออัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่าไม่สอดคล้องกับระดับในอดีตและระดับอันดับปัจจุบั–การแก้ไขคดีที่เกี่ยวข้องกับการถูกกระทบกระแทกในปัจจุบัน

การรักษาความ ปลอดภัยบันทึกย่อที่มีหลักประกันอาวุโสอันดับ ‘A และวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันอาวุโสเท่าเทียมกัน’ ได้รับการค้ำประกันโดยทรัพย์สินของแต่ละสโมสรที่เข้าร่วม รวมถึงส่วนแบ่งตามสัดส่วนของรายได้จากสัญญาโทรทัศน์ระดับประเทศ สิทธิ์แฟรนไชส์สมาชิกภาพใน NFL และผลประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนใน NFL Ventures, LP

บันทึกย่อที่ไม่มีหลักประกันอันดับ ‘A+’ เป็นภาระผูกพันโดยตรงและทั่วไปของ NFL และได้รับการสนับสนุนโดยสิทธิ์การประเมินของกรรมการเหนือสโมสรสมาชิก (สนับสนุนโดยแหล่งรายได้ของพวกเขา) รายได้ประชาชาติรวมถึงต่อไปนี้:

–สัญญาโทรทัศน์แห่งชาตายได้สุทธิและการกระจายค่าลิขสิทธิ์จาก NFL Ventures, LP และบริษัทในเครือ

บริษัทย่อย ได้แก่NFL Enterprises LLC ซึ่งดูแลการกระจายเสียงผ่านดาวเทียม อินเทอร์เน็ต เครือข่าย NFL และกิจการสื่อใหม่อื่นๆNFL Productions LLC ซึ่งผลิตรายการภาพยนตร์และวิดีโอ และดูแลกิจกรรมการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องNFL Properties LLC ซึ่งอนุญาตให้ใช้ชื่อ ชื่อเล่น โลโก้ ฯลฯ ของ League และ Member Club นิติบุคคลที่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ ในเครือ NFL และส่วนของรายได้จากตั๋วพื้นฐานที่รวบรวมและแจกจ่ายให้กับสมาชิกคลับ

IRVINE, แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. 2556 Getac ผู้ริเริ่มและผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ที่ทนทานชั้นนำ ประกาศในวันนี้ว่าแท็บเล็ตที่ทนทานซึ่งขับเคลื่อนด้วย Android รุ่น Z710 จะรวมระบบปฏิบัติการ Android 4.1 เข้าไว้ด้วยกัน ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำงานร่วมกับโปรเซสเซอร์แบบดูอัลค

อร์ Getac Z710 ร่วมกับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 ให้ความเร็วและการตอบสนองที่ดีขึ้นสำหรับบุคลากรภาคสนาม จากไซต์งานใด ๆ ผู้ใช้ยังมีความสามารถในการเข้าถึงห้องสมุดที่ไม่มีที่สิ้นสุดของแอพที่มีประโยชน์โดยตรงจาก Google Play และบริการมือถืออื่น ๆ ของ Google

“การตอบสนองของแท็บเล็ต Z710 ที่ทนทานของเรานั้นยอดเยี่ยมมาก”ทวีตนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรภาคสนามที่เวลาและประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญของงาน Z710 ให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่มากกว่า 10 ชั่วโมง และเวลาบูตเครื่องอย่างรวดเร็วเพียง 30 วินาที นอกจากความรวดเร็วและประสิทธิภาพแล้ว Z710 ยังรักษาคุณสมบัติที่ทนทานและประสิทธิภาพทั้งหมดที่มืออาชีพคาดหวังจาก Getac

หน้าจอขนาด 7 นิ้วมีความไวต่อการสัมผัสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แม้ในขณะที่สวมถุงมือ ต้องขอบคุณเทคโนโลยี LumiBond TM ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ของGetac หน้าจอยังให้มุมมองที่กว้างขึ้นแก่ผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้อ่านง่ายขึ้นภายใต้แสงแดดโดยตรง ตัวเลือกปุ่มที่ตั้งโปรแกรมได้ช่วยเพิ่มความเร็วและฟังก์ชัน

ที่กำหนดเองของแท็บเล็ต ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ Z710 ยังสามารถกำหนดค่าด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ด 1D/2D ในตัว ซึ่งช่วยให้สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วซึ่งเร็วกว่าการเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ใช้เครื่องสแกนแบบซอฟต์แวร์ถึงสามเท่า โดยใช้เทคโนโลยี GPS แบบบูรณาการ (SiRFstarIV TM) ซึ่งแม่นยำภายใน 12 ฟุต Z710 ยังมีเครื่องอ่าน RFID ความถี่สูงสำหรับสแกนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากแท็กและบันทึกข้อมูลตำแหน่ง

“การตอบสนองของแท็บเล็ต Z710 ที่ทนทานของเรานั้นยอดเยี่ยมมาก” Jim Rimay ประธาน Getac กล่าว “การเพิ่มระบบปฏิบัติการ Android 4.1 ช่วยให้เราสามารถปลดล็อกคอร์ตัวประมวลผลที่สอง — ปรับปรุงประสิทธิภาพนอกเหนือจากการเพิ่มความปลอดภัยและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ และเพิ่มการเข้าถึง Google Play สำหรับลูกค้ามือถือของเรา”

นอกจากความสามารถในการเก็บข้อมูล การสื่อสาร และการเชื่อมต่อแล้ว แท็บเล็ต Z710 ยังเป็นแท็บเล็ตที่ทนทานที่สุดในประเภทเดียวกัน Z710 เป็นแท็บเล็ตที่ทนทานอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านการรับรอง ANSI/ISA 12.12.01 ตัวแรกของโลก ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้ในสถานที่อันตรายได้ (เช่น บริเวณที่

อาจมีก๊าซไวไฟ) แท็บเล็ตนี้ได้รับการรับรอง MIL-STD-810G ว่าสามารถทนต่อการตกจากที่สูงได้ถึงหกฟุต นอกจากนี้ยังได้รับการรับรอง IP65 (สำหรับฝุ่นและของเหลว) Holiday Palace และได้รับการรับรองให้ทำงานในอุณหภูมิตั้งแต่ -4 ถึง 122 องศาฟาเรนไฮต์ Getac Z710 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เกินข้อกำหนดขององค์กรที่สำคัญที่สุดทั้งหมด — ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการภาคสนามที่ใช้งาน

Getac Z710 เริ่มต้นที่ $1,499 (MSRP*) และจะเริ่มจัดส่งในเดือนพฤษภาคม 2013 ลูกค้า Z710 ที่มีอยู่สามารถอัพเกรดเป็น Android 4.1 ได้อย่างง่ายดายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2013 โดยไปที่Z710upgrade.com แท็บเล็ต Z710 ที่ทนทานได้รับการสนับสนุนโดยการรับประกันแบบบัมเปอร์ถึงกันชนสามปีเกี่ยวกับ Getac

Getac เป็นบริษัทย่อยหลักของ MiTAC-Synnex Business Group (รายได้รวมปี 2555 อยู่ที่ 25.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) Getac ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 โดยเป็นการร่วมทุนกับ GE Aerospace เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการป้องกันประเทศ ในปัจจุบัน ธุรกิจของ Getac ประกอบด้วยโน้ตบุ๊กที่ทนทาน แท็บเล็ตพีซี ที่ ทนทาน และอุปกรณ์พกพา ที่ทนทาน สำหรับลูกค้าทหาร ตำรวจ ดับเพลิง สาธารณูปโภค ประกันภัย และบริการภาคสนาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ us.getac.com

* ผู้ผลิตแนะนำราคาขายปลีกสำหรับการกำหนดค่าพื้นฐาน คุณสมบัติมาตรฐานและตัวเลือกจะแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าที่ซื้อ ราคาจริงกำหนดโดยผู้ค้าปลีกแต่ละรายและอาจแตกต่างกันไป

ข้อมูลจำเพาะ ความพร้อมใช้งาน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ? 2013 Getac Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Getac, โลโก้ Getac และ LumiBond เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ GetacTechnology Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

แบรนด์และชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงรายงานในแบบฟอร์ม 10-K และ 10-Q ผู้อ่านควรระมัดระวังอย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินค

วร ซึ่งพูดเฉพาะวันที่ที่พวกเขาทำขึ้นเท่านั้นนิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )– ผู้สร้างเนื้อหาเบื้องต้นที่จะใช้เครือข่ายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเผยแพร่ทางสังคม และวิธีเริ่มต้นที่ผู้ลงโฆษณาและแบรนด์สามารถเข้าถึงชุมชนที่เติบโตของเครือข่ายของ “#waywirers” ที่มีส่วนร่วม บริษัทตั้งใจที่จะใช้พลังของวิดีโอเพื่อช่วยให้แต่ละเสียงหากันเจอและมารวมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย

“การไม่รู้ว่าโฆษณาดิจิทัลของคุณจะไปจบลงที่ใดเป็นปัญหาใหญ่สำหรับแบรนด์ใหญ่ๆ”ทวีตนี้นาธาน ริชาร์ดสัน ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ #waywire อธิบายว่า “เรากำลังสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับพลังที่ดื่มด่ำของวิดีโอ”

ในตอนท้ายนี้ การเปิดตัวใหม่ได้นำพลังของบริบทมาสู่วิดีโอเป็นครั้งแรก ทำให้สมาชิกสามารถค้นพบการเขียนโปรแกรมที่สำคัญสำหรับพวกเขา จากนั้นจึงจัดระเบียบเนื้อหานั้นตามหัวข้อเฉพาะเพื่อสร้างบริบท ด้วยการนำเครื่องมือการดูแลจัดการและการแบ่งปันที่มีประสิทธิภาพมาไว้ในมือของสมาชิกเครือข่ายทุกคน บริษัทพยายามยกระดับการสนทนาทั่วโลกเกี่ยวกับสังคม การเมือง ไลฟ์สไตล์ และหัวข้ออื่นๆ ที่สำคัญ

“วิดีโอเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและเป็นพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตย ผู้คนในยุคดิจิทัลยอมรับวิดีโอนี้ในแบบที่คนรุ่นฉันไม่สามารถจินตนาการได้” Cory Booker ผู้ร่วมก่อตั้ง #waywire และนายกเทศมนตรีเมืองนวร์ก รัฐนิวเจอร์ซีย์ กล่าว “เราจำเป็นต้อง ขจัดอุปสรรคทั้งหมดที่ขัดขวางไม่ให้ได้ยินเสียงที่สำคัญของบุคคลเหล่านี้”

“YouTube เป็นฐานข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับวิดีโอ แต่ความนิยมนั้นยังทำให้การค้นหาสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณเป็นเรื่องยากมาก” ริชาร์ดสันกล่าวเสริม

การเปิดตัวในวันนี้ช่วยแก้ปัญหาการค้นพบวิดีโอได้ในที่สุด และเป็นประโยชน์หลักของเครือข่าย #waywire เริ่มตั้งแต่วันนี้ สมาชิกเครือข่าย #waywire สามารถรวบรวมวิดีโอจากที่ใดก็ได้บนเว็บ แล้วจัดระเบียบเนื้อหานั้นตามหัวข้อเฉพาะ

“Pandora แสดงให้เราเห็นถึงพลังของบริบทสำหรับเสียงดิจิทัล Pinterest แสดงให้เห็นสำหรับภาพดิจิทัล และ Reddit, BuzzFeed และคนอื่น ๆ ได้แสดงมันสำหรับลิงก์ไปยังเนื้อหาดิจิทัล แต่ไม่มีใครทำสิ่งนี้สำหรับวิดีโอ” Sarah Ross, # ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ waywire “นอกจากนี้ ไซต์โฮสติ้งปัจจุบันยังจำกัดการบุ๊กมาร์กวิดีโอไว้เฉพาะเนื้อหาอื่นที่อยู่ในไซต์นั้น ซึ่งจำกัดโอกาสในการสร้างบริบทที่มีความหมายอย่างมาก”

โอกาสสำคัญและยิ่งใหญ่การเปิดตัวในวันนี้กล่าวถึงความผิดหวังหลักสี่ประการเกี่ยวกับวิดีโอดิจิทัล:

แก้ปัญหาการค้นพบ การใช้เครื่องมือการโพสต์อย่างง่ายของ #waywire รวมถึง bookmarklet สมาชิกเครือข่ายสามารถเชื่อมต่อวิดีโอลงในคอลเล็กชันของตนได้จากเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามบนเว็บ เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของ #waywire คุณจะพบวิดีโอด้วยการค้นหาคำหลัก การค้นหาแท็ก และโดยการเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่คล้ายกันในสายที่รวบรวมโดยบริษัท ผู้สร้างเนื้อหา หรือผู้ใช้แต่ละราย

รวมแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มากมาย ไม่ต้องค้นหาสิ่งที่คุณต้องการจากการจับคู่ที่น่าสงสัยกว่า 40,000 รายการอีกต่อไป เนื้อหาจากแหล่งที่เชื่อถือได้มากกว่า 200 แห่งอยู่ใน #waywire แล้ว ชุมชนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ขณะนี้กำลังดูแลเนื้อหาตามหัวข้อ และวิดีโอใหม่ 40 ชั่วโมงได้รับการตั้งโป

รแกรมโดยบริษัททุกวัน รุ่นใหม่นี้ยังมีเครื่องมือเชื่อมโยงทางสังคมเพื่อนำเข้าวิดีโอของคุณที่โพสต์แล้วบนเครือข่ายอื่นโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดตัวเบต้า การเชื่อมต่อจะพร้อมใช้งานสำหรับ Facebook และ Twitter (รวมถึง Vine) เป็นไปได้เช่นกันเป็นครั้งแรก: เพลย์ลิสต์วิดีโอที่รวมเนื้อหาวิดีโอจากแหล่

งเว็บต่างๆให้คุณสร้างและจัดการคอลเล็กชันตามหัวข้อที่สำคัญกับคุณ. ตลอดประสบการณ์ #waywire คุณสามารถเลือกและควบคุมคอลเล็กชันของคุณได้อย่างสมบูรณ์ และชุดเครื่องมือจัดระเบียบที่หลากหลายช่วยให้คุณดูแลจัดการวิดีโอตามหัวข้อต่างๆ กำหนดคำสำคัญและแท็กหัวเรื่อง กำหนดวิดีโอ “คีย์” เ

พื่อนำไปสู่แต่ละสาย และเลือกภาพตัวอย่าง “ภาพขนาดย่อ” สำหรับแต่ละวิดีโอและหัวข้อ คุณสมบัติการเล่นที่สมบูรณ์เท่าเทียมกันช่วยให้คุณดูวิดีโอครั้งละหนึ่งรายการหรือเล่นสายหัวข้อทั้งหมด “เราได้เปิดใช้งานเพลย์ลิสต์วิดีโอจริงในหัวข้อเดียว” ริชาร์ดสันกล่าวเสริม “ความสามารถในการดูคอลเลกชั่นของเนื้อหาจากเสียงที่ไว้วางใจต่างกันในสตรีมเดียวที่ต่อเนื่องกันจะทำให้ความเข้าใจโดยรวมและความเชื่อมโยงกับหัวเรื่องของเราลึกซึ้งขึ้น

ให้คุณสร้างอัตลักษณ์วิดีโอโซเชียลเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ ความมุ่งมั่นของ #Waywire ในการเลือกขยายไปถึงวิธีการนำเสนอและแบ่งปันเนื้อหาที่ดูแลจัดการของคุณ บริการนี้นำเสนอเครื่องมืออันทรงพลังเพื่อเติมพลังให้กับสตรีมโซเชียลของคุณ โดยเริ่มแรกสนับสนุนการแบ่งปันวิดีโอแต่ละรายการ ตลอดจนสายที่ดูแลจัดการทั้งหมดไปยัง Twitter หรือ Facebook

โอกาสทางธุรกิจในวิดีโอที่ได้รับการดูแลจัดการตามบริบทมีความสำคัญ ในช่วง 21 เดือนระหว่างเดือนมกราคม 2010 ถึงกันยายน 2011 จำนวนการดูวิดีโอทั้งหมดเพิ่มขึ้น 97% เป็นเกือบ 12 ล้านต่อไตรมาส ตามรายงานการสร้างรายได้จากวิดีโอ FreeWheel และการดูโฆษณาวิดีโอเพิ่มขึ้น 128% เป็นมากกว่า 7

ล้านต่อไตรมาส เมื่อมองไปข้างหน้า เครื่องมือติดตามตลาดวิดีโอที่ Forrester Research คาดว่าวิดีโอออนไลน์จะเพิ่มขึ้นสามเท่าเป็น 6.3 พันล้านดอลลาร์ในอีกสองปีข้างหน้า

แม้จะเน้นไปที่การรวบรวมเนื้อหาในตอนแรก แต่เครือข่าย #waywire ก็ได้เห็นโมเมนตัมที่แข็งแกร่งตั้งแต่เปิดตัวเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว

ผู้ใช้เครือข่ายดูโดยเฉลี่ยสูงสุด 13 นาทีต่อการเข้าชมหนึ่งครั้ง นั่นเป็น “เวลาที่อยู่อาศัย” ที่แข็งแกร่งสำหรับบริการอัลฟ่า Richardson กล่าว
ความผูกพันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การดูวิดีโอเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณทุกเดือน และชุมชนต่างๆ เริ่มก่อตัวขึ้นจากเนื้อหาต่างๆ เช่น เนื้อหาที่เน้นไปที่ความยุติธรรมด้

านอาหารในเขตเมือง Richardson กล่าวเสริม ไซต์ดังกล่าวยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมพิเศษเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย เสริมเนื้อหาที่ผู้ใช้ดูแลจัดการของเครือข่าย #waywire ตอนนี้โปรแกรม 40 ชั่วโมงของเนื้อหาสดจากเสียงที่เชื่อถือได้ในแต่ละวันผู้ทำงานร่วมกันด้านเนื้อหา ผู้โฆษณามองให้กว้างขึ้น การกระจายแบบไหล

วันนี้ #waywire ยังได้ประกาศความสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อข่าว ความคิดเห็น ความบันเทิง และไลฟ์สไตล์กลุ่มแรก ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าได้รับความสนใจจากกลุ่มมิลเลนเนียลและคนอื่นๆ ที่บริโภคเนื้อหาดิจิทัลในหัวข้อเฉพาะอย่างกระตือรือร้น ในบรรดาสื่อที่จะตั้งโปรแกรมการแสดงตน #waywire อย่างแข็งขันเมื่อเปิด

ตัว: Above Average Productions, BedRocket Media, Buzz:60, CollegeHumor, HuffPost Live, New York Magazine , OneMinuteNews, Refinery29, Slate, SourceFed, TakePart, The Young Turks (the # 1 เครือข่ายข่าวบน YouTube) และ VoxMedia

สำหรับผู้สร้างเนื้อหา #waywire รุ่นใหม่ให้ประโยชน์สามประการ:สรุปการทำธุรกรรมสัญญาออกอากาศทางโทรทัศน์ระดับชาติของ NFL กับ CBS, Fox และ NBC ขยายไปจนถึงฤดูกาล 2022 สัญญาเคเบิลของ NFL กับ ESPN ขยายไปจนถึงฤดูกาล 2021 สัญญาระหว่างปี 2557-2564 มีมูลค่าโดยเฉลี่ย 4.99

พันล้านดอลลาร์ต่อปี และเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสัญญาก่อนหน้า การเพิ่มมูลค่าเฉลี่ยเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมสิทธิโดยเฉลี่ยระหว่างปี 2557-2564 เป็น 155.9 ล้านดอลลาร์จาก 99.6 ล้านดอลลาร์ต่อสโมสรระหว่างฤดูกาล 2555-2556

ข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมจำนวนหนึ่งซึ่งเริ่มในปี 2014 รวมถึงความสามารถในการย้ายเกมจากมุมมองด้านเวลาและข้ามแพ็คเกจ AFC/NFC ค่าธรรมเนียมสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความต้องการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องสำหรับการออกอากาศ NFL และเนื้อหาที่ไม่ใช่เกม ในปี 2009 เอ็

นเอฟแอลได้ขยายสัญญา DirecTV แบบสมัครสมาชิกผ่าน 2014 เพื่อออกอากาศแพ็คเกจโทรทัศน์ ‘NFL Sunday Ticket’ ที่ไม่ได้อยู่ในตลาด นอกจากนี้ เครือข่าย NFL ยังถือสิทธิ์ในการออกอากาศสูงสุด 18 เกม การออกอากาศของ NFL ยังคงได้รับเรตติ้งโทรทัศน์สูงสุดในเครือข่ายการออกอากาศและเคเบิล ในขณะที่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ยังคงเผชิญกับอุปสรรคมากมาย รวมถึงการแข่งขันจากสื่ออื่นๆ และเครื่องบันทึกวิดีโอดิจิตอล (DVR)

ความเสี่ยงสองประการที่ NFL เผชิญคือความเสี่ยงในระยะสั้นและระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการถูกกระทบกระแทกและแนวโน้มการเข้าร่วมการแข่งขันในวันแข่งขันที่ลดลงล่าสุด มีการยื่นฟ้อง NFL ทั้งหมดประมาณ 250 คดี โดยเกือบทั้งหมดถูกโอนไปยังศาลรัฐบาลกลางในฟิลาเดลเฟียเพื่อดำเนินการก่อนการพิจารณาคดี

เอ็นเอฟแอลยื่นคำร้องให้ยกเลิกการเรียกร้องทั้งหมด เมื่อวันที่ 8 เมษายน ทั้งสองฝ่ายโต้แย้งว่าญัตติต่อศาล ฟิทช์จะติดตามการพัฒนาและกำหนดเวลาของ

ขั้นตอนต่อไปในกรณีดังกล่าว ระยะเวลาของการยุติคดีและ/หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้นยังไม่ชัดเจนนัก ในขอบเขตที่เกิดความเสียหาย Fitch จะตรวจสอบผลกระทบทางการเงิน (ถ้ามี) ต่อ NFL ความเสี่ยงในระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการถูกกระทบกระแทกอาจส่งผลกระทบทั้งคุณภาพของการเล่น ตลอดจนการ

สนับสนุนจากแฟนๆ และองค์กร ในความเห็นของ Fitch การกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผู้เล่นปัจจุบันในขณะที่รักษาความสมบูรณ์ของเกมและสร้างความมั่นใจว่าผู้เล่นที่เกษียณอายุจะได้รับผลประโยชน์ในระยะยาวเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการรักษาอายุยืนและการสนับสนุนสำหรับเกม

เอ็นเอฟแอลใช้โน้ตอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันเพื่อจัดหาเงินทุนส่วนตัวเพิ่มเติมสำหรับการก่อสร้างสนามฟุตบอลใหม่ผ่านการสนับสนุนโครงการการเงินสนามกีฬา G-3 ของเอ็นเอฟแอล Fitch ตั้งข้อสังเกตว่ามีแนวโน้มว่าจะมีการระดมทุนระดับลีกเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรม G-4 เพื่อเป็นทุนส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาสนามกีฬาสำหรับสโมสรที่กำลังดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่และ/หรือได้รับการปรับปรุงใหม่ NFL เป็นสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งมีสมาชิก 32 ทีมและก่อตั้งขึ้นในปี 1920 โดยมี 18 แฟรนไชส์

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดู ได้ ที่ www.fitchratings.coเกณฑ์ที่ใช้บังคับและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง:เกณฑ์การให้คะแนนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ลีก และทีมของสหรัฐฯ’ (9 ส.ค. 2555);วิธีการให้คะแนนองค์กร’ (8 ส.ค. 2555)

เกณฑ์ที่ใช้บังคับและการวิจัยที่เกี่ยวข้องเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ลีก และทีมในสหรัฐอเมริกาhttp://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=685897Corporate Rating Methodology
http://www.fitchratings.com /creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=684460

สถานะการเชิญชวนให้ เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมhttp://www.fitchratings.com/gws/en/disclosure/solicitation?pr_id=796652
การจัดอันดับเครดิตของ FITCH ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อจำกัดและข้อจำกัดบางประการ โปรดอ่านข้อจำกัดและข้อจำกัดความรับผิดชอบเหล่านี้โดยทำตามลิงก์นี้:

HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS นอกจากนี้ คำจำกัดความของการจัดอันดับและข้อกำหนดการใช้การให้คะแนน ดังกล่าวยังมีอยู่บนเว็บไซต์สาธารณะของ หน่วยงาน WWW.FITCHRATINGS.COM. การจัดอันดับที่เผยแพร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการมีอยู่จากเว็บไซต์นี้ตลอดเวลา

จรรยาบรรณของ FITCH การรักษาความลับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไฟร์วอลล์ในเครือ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ นั้นมีให้จากส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ของเว็บไซต์นี้ด้วย FITCH อาจให้บริการอื่นที่ได้รับอนุญาตแก่บุคคลที่ได้รับการจัดอันดับหรือบุคคลที่สามที่

เกี่ยวข้อง รายละเอียดของบริการนี้สำหรับการให้คะแนนซึ่งนักวิเคราะห์เป้าหมายอยู่ในหน่วยงานที่ลงทะเบียนในสหภาพยุโรป สามารถพบได้ในหน้าสรุปกิจการ

สำหรับผู้ออกบัตรรายนี้บนเว็บไซต์ของ Fitchยาฮู! รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 255616 กรกฎาคม 2556 16:05 น. เวลาออมแสงตะวันออกซันนีเวล, แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–Yahoo! Inc. (NASDAQ: YHOO) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

“เรามีความยินดีที่จะประกาศว่า ณ วันนี้เราได้บรรลุตามคำมั่นสัญญาที่จะคืนเงินจำนวน 3.65 พันล้านดอลลาร์จากรายได้ของ Alibaba Group ให้กับผู้ถือหุ้น โดยซื้อคืนทั้งหมด 190 ล้านหุ้น”“ผมได้รับกำลังใจจากผลการดำเนินงานของ Yahoo! ในไตรมาสที่สอง ธุรกิจของเรามีความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง และ

เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์มากกว่าที่เคย โดยแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญเกือบทุกสัปดาห์” Yahoo! มาริสา เมเยอร์ ซีอีโอ “จาก Yahoo! ข่าว Yahoo! แอพกีฬา Yahoo! ค้นหา Flickr ใหม่ Yahoo! เมลสำหรับแท็บเล็ต Yahoo! แอพพยากรณ์อากาศ Yahoo! แอพที่มี Summly – ไตรมาสนี้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างมากในสายผลิตภัณฑ์ของเรา และผู้ใช้ของเราตอบสนองด้วยการใช้งานและการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น”

รายรับจาก GAAP อยู่ที่ 1,135 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2556 ลดลง 7% จากไตรมาสที่สองของปี 2555 รายได้ที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดหาการเข้าชม (“รายได้ ex-TAC”) อยู่ที่ 1,071 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2556 ลดลง 1% เทียบกับไตรมาส 2 ปี 2555

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2556 อยู่ที่ 369 ล้านดอลลาร์ ลดลง 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555

รายได้ GAAP จากการดำเนินงานอยู่ที่ 137 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2556 เพิ่มขึ้น 150% จากไตรมาสที่สองของปี 2555 (ซึ่งสะท้อนถึงค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ 129 ล้านดอลลาร์) รายรับแบบ non-GAAP จากการดำเนินงานอยู่ที่ 209 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2556 ลดลง 13 เปอร์เซ็นต์จากไตรมาสที่สองของปี 2555